Denne kommentaren fra Turid Breidalen sto på trykk i Fjordenes Tidende fredag 26. september:

I dag vil jeg være litt al­vor­lig. For noen uker si­den fikk vi vite i Fjor­de­nes Ti­den­de at DnB skul­le leg­ge ned fi­li­alen i Mål­øy og slå den sam­men med fi­li­alen på Nord­fjord­eid.

Det skul­le ikke gå ut over kun­de­ne, blei det sagt, og ar­beids­plas­ser skul­le ikke gå tapt. Men en­hver som har litt vett i skal­len og som ten­ker selv­sten­dig, vil for­stå at det­te ikke er til­fel­let. De kan nok greie å gi til­nær­met lik (men ikke full­god) ser­vi­ce ved å be­nyt­te bank i bu­tikk etc, men at det vil for­svin­ne en be­drift fra kom­mu­nen, og der­med ar­beids­plas­ser og ak­ti­vi­tet, er he­vet over tvil. Kan­skje ikke i start­fa­sen når de to-tre an­sat­te kjø­rer til Eid og skat­ter til Vågs­øy, men ved nes­te kors­vei blir det na­tur­lig­vis an­satt folk som ikke må kjø­re i tre kvar­ter for å kom­me på jobb. I til­legg til ar­beids­plas­ser vil også leie av lo­ka­ler, inn­kjøp til ban­ken, ren­gjø­ring av lo­ka­le­ne osv, for­svin­ne. Det er der­for vik­tig at vi sier fra at det­te ak­sep­te­rer vi ikke.

Før jeg går vi­de­re vil jeg pre­si­se­re at det ver­ken er Mål­øy-fi­li­alen el­ler Eid-fi­li­alen som har fun­net på det­te. Det kom­mer fra topp­le­del­sen. De sit­ter og klek­ker ut hvor­dan de skal tje­ne mer pen­ger i fram­ti­da, og de gir blaf­fen i lo­kal­sam­funn og men­nes­ke­ne som job­ber for dem. For ikke å snak­ke om kun­de­ne. Jeg me­ner å hus­ke at den­ne ban­ken har et even­tyr­lig over­skudd. Det er til­fel­le, ikke sant?

Det blei også ut­talt fra ban­kens side i avi­sa at kun­de­ne bru­ker ikke ban­ken så mye som før. Men ær­lig talt, hvem er det sin skyld da? Ban­ke­ne leg­ger opp til minst mu­lig per­son­lig kon­takt med kun­de­ne, også DnB. Noe som er van­ske­lig å leg­ge over på data er bank­bok­ser, så det la DnB for sik­ker­hets skyld ned for noen år si­den.

Jeg vil ut fra det­te min­ne om at vi har tre ut­mer­ke­de ban­ker igjen når DnB for­svin­ner. Både Nor­dea og Spa­re­ban­ken Vest og Spa­re­ban­ken Sogn og Fjor­da­ne er flot­te ban­ker som gjer­ne tar imot nye kun­der. Kan­skje vi får en kopp kaf­fe også? Det er svært lett å skif­te bank. Du kan bare vel­ge en av dem og gå inn og be om at de over­fø­rer ditt kun­de­for­hold til sin bank. Husk å be om sam­me be­tin­gel­ser som du had­de. El­ler al­ler helst bed­re. Jeg tror ikke vi kan stop­pe ut­vik­lin­gen, men det­te vil kan­skje hjel­pe en stund.

Men husk på at der­som noen av de gjen­væ­ren­de ban­ke­ne gjør det sam­me som DnB, så skift øye­blik­ke­lig til nes­te bank. The Last Bank standing!

Man­ge jeg har snak­ket med er opp­rørt og opp­gitt over si­tua­sjo­nen. De har hatt sam­me bank i alle år. Først het den Mål­øy Pri­vat­bank, så blei den til Ber­gen Bank og til slutt DnB. Nå fø­ler de seg svik­tet. «Det e no so gale» sa ei her­væ­ren­de Måløyfrue da hun snak­ket om det­te. Og det har hun jam­men rett i. En li­ten ting til slutt: Har ban­ken in­for­mert sine kun­der om det­te? De jeg har snak­ket med sier nei.

God helg og kos dere med krab­ber, kreps og re­ker.