– Når kommuner og fylker endrer grenser, må også staten tilpasse seg, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Kongen i statsråd har vedtatt ny struktur for fylkesmannsembetene. Fra 1. januar 2019 får vi 11 fylkesmannsembeter.

I 2020 er det 100 år siden forrige store reform av fylkesmannen. Det var stor oppslutning om en regionmodell med 10-12 embeter da saken ble utredet i 2016.

Den nye strukturen blir som følger:

  • Fylkesmannsembetene i Hordaland og Sogn og Fjordane slås sammen til et embete med delt lokalisering.

  • Fylkesmannsembetene i Oslo og Akershus, Østfold og Buskerud slås sammen til et embete med tre lokaliseringer.

  • Fylkesmannsembetene i Oppland og Hedmark slås sammen til et embete lokalisert ett sted.

  • Fylkesmannsembetet i Telemark og Vestfold slås sammen til et embete lokalisert ett sted.

  • Fylkesmannsembetene i Aust- og Vest Agder er allerede sammenslått fra 1. januar 2016.

  • Fylkesmannsembetene i Sør- og Nord Trøndelag slåes sammen slik tidligere vedtatt fra 1. januar 2018.

Embetene i Møre og Romsdal, Rogaland, Nordland, Troms og Finnmark opprettholdes som i dag. For de tre nordligste embetene kan det bli aktuelt med strukturendringer når ny regionstruktur i Nord-Norge er besluttet, senest våren 2018.

– For å få en god regional balanse i offentlige arbeidsplasser, ønsker regjeringen å vurdere fylkesmannens lokalisering i sammenheng med lokalisering av fylkeskommunenes administrasjoner, sier Sanner.

Der det besluttes delt lokalisering, tas det ikke nå stilling til hvor hovedsete for fylkesmannen skal være. Regjeringen tar sikte på å beslutte det i løpet av våren i forbindelse med tilsetting av embetene som fylkesmenn i de sammenslåtte embetene.

Det er kun lokaliseringen av embetet i Oslo-regionen som er klar nå. I tillegg fastslåes det delt lokalisering, dvs. at lokalisering i både Sogn og Fjordane og Hordaland opprettholdes. I Sogn og Fjordane blir det om lag samme antall ansatte, og ikke færre arbeidsplasser.

Fylkesmannens oppgaver er først og fremst rettet mot kommunene, men embetet har også enkelte oppgaver mot innbyggerne og næringslivet. En av fylkesmannens hovedoppgaver er å ivareta folks rettssikkerhet som likebehandling, habilitet og rettferdighet gjennom tilsyn med kommunene og behandling av klager på kommunale vedtak. Fylkesmannen har også et spesielt ansvar for å samordne dialogen mellom stat og kommune.

– Vi endrer fylkesmannsembetenes grenser så de passer bedre sammen med de nye fylkeskommunene /regionene og andre statlige regionale inndelinger, sier Sanner. Sammenslåing av de minste embetene betyr styrking av fagmiljøer, bedre samordning mot kommunene og mer effektiv drift.

Fylkesmannen får også mer sammenfallende grenser med andre statsetater som politi- og beredskapsetatene hvor god samordning kan være avgjørende ved krisesituasjoner.

Regjeringen har lagt spesiell vekt på behovet for sammenfallende grenser mellom fylkeskommunen og fylkesmannen ved å etablere et stort embete for Oslo- regionen.  – Vi mener et stort embete for Oslo-regionen vil gi gode muligheter for å bygge opp sterke og spesialiserte kompetansemiljøer på alle fylkesmannens fagområder, og gi nye forutsetninger for oppgaveløsning og effektivisering, sier Sanner

– Vi planlegger å opprettholde tre lokaliseringer i Oslo, Moss og Drammen for å sikre nærhet til kommuner og innbyggere.  Det er også aktuelt å vurdere mer enn én assisterende fylkesmann i det nye embetet for å styrke lokalt lederskap. Det skal legges stor vekt på regional fordeling av arbeidsplasser. Derfor skal lokaliseringene i Drammen og Moss ha minst like mange ansatte som i dag.

De nye fylkesmannsstillingene vil bli utlyst eksternt. Disse vil bli kunngjort så snart som mulig for å sikre en snarlig avklaring om hvem som skal lede de nye embetene. Det vil gi den påtroppende fylkesmannen god tid til å bli kjent med embetene, kommunene og andre samarbeidspartnere. Tiltredelsene vil skje fra 1. januar 2019.

– Det er viktig at vi får gode omstillingsprosesser, og at de ansatte blir ivaretatt på en best mulig måte, sier Sanner. Ingen av de ansatte vil miste sitt tilsettingsforhold, men de må være forberedt på å måtte bytte arbeidsoppgaver og/eller arbeidssted.

Det skal inngås omstillingsavtaler med de berørte tjenestemannsorganisasjonene på sentralt nivå. Omstillingsavtalens formål er blant annet å sikre de ansattes medbestemmelsesrett og skal gi den enkelte ansatte trygghet i arbeidsforholdet under omstillingsarbeidet.