Kavringen:

Blei bygd som arbeidsboliger

Kavringen var det gamle kallenamnet på avisa. Det fikk den fordi mange meinte den var så tørr at den måtte lesast med kaffi til. På 1960-talet hadde avisa ei kommentarspalte kalla Kavringen til kaffen.
Tema

Vågsøy: Det­te er Holviks Pen­sjo­nat i Mål­øy. Hu­set blei bygd som ar­bei­der­bo­li­ger for an­sat­te på Mold­øen Can­ning (etab­lert i 1910). I 1918 over­tok Aman­da Hol­vik og man­nen Jo­nas arbeiderheimen, og etab­ler­te Holviks Pen­sjo­nat. De­res sønn Jør­gen Hol­vik over­tok pen­sjo­na­tet på 1950-tal­let, og bygde også pub som sei­ne­re blei ut­leid. Fra 1990 til 1996 drev Jørgens dat­ter Mar­gret Ten­ne­bø un­der nav­net Ter­na Gjes­te­hus. Sei­ne­re en pe­ri­ode var det hy­bel­hus i de­ler av byg­get.