Tema

søndag 02.01 2022

No har dei fått endeleg avslag – det blir ikkje utviding av dette anlegget

Statsforvaltaren i Vestland klaga på tidlegare Vågsøy og seinare Kinn kommune sitt vedtak om dispensasjon frå arealføremål til endring av plassering og omfang av Mowi sitt akvakulturanlegg ved Krabbestig ved Husevågøy.

tirsdag 14.12 2021

Står fast på at havbruk må tole skattesjokk

Havbruksnæringa hevdar nye skattereglar er distriktsfiendtlege og vil svekkje lokalt eigarskap i familieeigde hjørnesteinsbedrifter langs kysten. Men Senterpartiet seier nei til å lempe på skatterekninga i 2022.

torsdag 09.12 2021

Erfaringene fra det første anlegget er gode – nå setter de et nytt i drift

Gadus Group har etter to års arbeid fått godkjent sin første lokalitet i Møre og Romsdal. Fra før har selskapet satt i drift sitt første sjøanlegg ved Davik i Bremanger, og erfaringene er gode.

søndag 21.11 2021

«Hva skal vi med godt klima om vi har ødelagt naturen av kortsiktig økonomisk grådighet?»

tirsdag 09.11 2021

To nye FoU-konsesjonar gir eit stort gjennombrot for denne gründerbedrifta

To FoU-konsesjonar med til saman 1560 tonn maksimalt tillaten biomasse gjer at gründerverksemda Fjord Miljø står framfor eit gjennombrot.

torsdag 21.10 2021

Sjekka 13.845 opppdrettsfisk, men fann ingen ulovlege stoff

I fjor sjekka Havforskingsinstituttet 13.845 oppdrettsfisk for ulovlege og uønskte stoff. Forskarane fann ingen overskridingar av EUs grenseverdiar.

søndag 10.10 2021

Denne gjengen «svømmer» i arbeid

Dei fleste har sett dei blå båtane til Frøy Vest farte rundt omkring i området. Men kva gjer dei eigentleg? Eit godt eksempel på noko av det spesialiserte arbeidet bedrifta driv med skjedde onsdag då dei heva fiskebåten «Christina G» i Måløy.

lørdag 04.09 2021

Klagenemda tok ikkje oppdrettsklagen til følge. No går saka tilbake til Statsforvaltaren

onsdag 01.09 2021

«Nordfjorden skal ikkje øydeleggast for å nå regjeringa sine målsetjingar!»

tirsdag 24.08 2021

Vil gi oppdrettarar tilgang til nye område langs kysten

Oppdrettsnæringa vil få moglegheit til å ta i bruk nye areal langs kysten. Det skal stillast strenge miljøkrav, seier fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen.

onsdag 18.08 2021

La ned grunnsteinen for nytt torskeyngelanlegg: – Jeg heier på alle som satser

Norges Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen var tirsdag på plass for å ta første spadestikk etter at de norske partnerne har satset stort på torskeoppdrett i industrikomplekset Fjord Base.

tirsdag 17.08 2021

Mildare klima gir meir lakselus

Lakselusa vil like seg dersom sjøtemperaturen aukar. Det vil føre til høgare smittepress på både villfisk og oppdrettsfisk.

onsdag 11.08 2021

Fant drømmejobben i nordfjordbygda. Nå skal Kristin passe på at torsken i merdene får et godt liv

Kristin Uv Ramsli er nyansatt som røkter på et av torskeoppdrettsanleggene til Gadus Group i Davik i Bremanger. Hun skryter av Davik og måten hun har blitt tatt i mot på.

torsdag 29.07 2021

Tre oppdrettsselskap søker om ny lokalitet

Langøylaks AS søkjer om ny akvakulturlokalitet for flytande anlegg for kommersiell produksjon av matfisk av laks, aure og regnbogeaure ved Berle i Bremanger. Søknaden er på offentleg ettersyn med frist 5. august.

onsdag 23.06 2021

Blir ny toppsjef i meksikansk oppdrettselskap

Tidligere Mowi-direktør Per-Roar Gjerde har fått stillingen som ny konsernsjef hos oppdretteren Pacifico Aquaculture.

Kommunen er positiv til etablering

Det har ikkje kome inn merknadar til Nordfjorden Torsk AS sin søknad om etablering av ny lokalitet for torsk ved Hestøya i Kinn kommune.

tirsdag 15.06 2021

Søker om ny lokalitet for torskeoppdrett

Nordfjorden Torsk AS søker om å etablere en lokalitet for matfiskproduksjon av torsk, med en tillattbiomasse på 3.599 tonn på lokaliteten Hestøya i Kinn kommune.

lørdag 05.06 2021

Oppdrettaren fekk avslag

Oppdrettsselskapet Mowi fekk i Bremanger formannskap torsdag avslag på søknaden om dispensasjon frå arealdelen i kommuneplanen for utviding av oppdrettsanlegget på Gulestø.

onsdag 02.06 2021

Kommunen oppmodar oppdrettar om å revurdere prosjektet sitt

Etter at Statsforvaltaren har kome med negativ uttale om Mowi si utviding av anlegget ved Verpeide i Kinn kommune, ber kommunen søkar sjå på prosjektet sitt ein gong til og revurdere.

onsdag 26.05 2021

Nabokommunen har ingen innvendingar mot utviding av anlegget

Bremanger kommune uttalar seg om saka der Mowi har søkt om dispensasjon for utlegging av tre merder ved Verpeneset ved Verpeide. Dei ser ingen grunn til at selskapet ikkje skal kunne gjere det.

fredag 07.05 2021

Fiskeridirektoratet lyser ut millionar til fisketeljing

Forskingsfinansieringa til fiskeri- og havbruksnæringa og Fiskeridirektoratet lyser ut inntil fire millionar kroner til eit prosjekt som kan bidra til betre individkontroll i havbruksnæringa.

onsdag 28.04 2021

Har nytta lokale leverandørar

Storsatsinga til 500 millionar står ferdig med fisk i tankane

Det nye landbaserte oppdrettsanlegget til Steinvik Fiskefarm i Svelgen er ferdig og har fått fisk i tankane. Bak veggane i det 4.884 kvadratmeter store nybygget skjuler det seg avansert oppdrettsteknologi.

tirsdag 20.04 2021

Vil bedre fiskevelferden og ha mer forebygging, men dyrevernerne er ikke fornøyd med at termisk avlusing ikke fases ut

Økt bruk av ikke-medikamentell behandling mot lakselus er en av hovedårsakene til dårlig fiskevelferd i norsk fiskeoppdrett. Oppdrettsnæringen og Mattilsynet er enige om at fiskevelferden må bli bedre.

lørdag 20.03 2021

Meiner det må utgreiast mykje betre om det bør kome eit nytt oppdrettsanlegg ved øya

Nordfjorden Torsk AS ønskjer å etablere eit akvakulturanlegg for matfisk av torsk på sørsida av Gangsøy i Kinn kommune. Det synst Statsforvaltaren er ein dårleg ide.

Kan bruke slam frå oppdrettsanlegg i laksefôr

Mykje tyder på at larvane til den svarte soldatfluga, som blir brukt i laksefôr, kan fôrast opp på slam frå oppdrettsanlegg.

onsdag 17.03 2021

Dommen har falt

Tapte: De 25 oppdretterne må betale både erstatning og saksomkostninger

Staten vant saken mot 25 fiskeoppdrettsselskap og får både erstatning og betalte saksomkostninger, konkluderte Sogn og Fjordane tingrett.

Nei, dei har ikkje starta arbeidet med storsatsinga allereie

Oppdrettsanlegget som no for tida ligg ved Kvernevik-gruppa sitt område ved Kalneset på Maurstad i Stad kommune, er ikkje ein del av det komande prosjektet for det nye selskapet Kalnes Salmon.

Avslo klagen på dispensasjon for ankerfestene og sender saka til Statsforvaltaren for endeleg avgjerd

Stad kommune tek ikkje Blom Fiskeoppdrett sin klage på kommunen sitt tidlegare vedtak om å seie nei til ankerfeste for merder ved Raftevikneset ved Bryggja, til følgje. Nå går saka til Statsforvaltaren.

torsdag 11.02 2021

Oppdrettsselskapet vil utvide og flytte anlegget

No blir det opp til ein settestatsforvaltar å avgjere denne saka også

Etter at klagenemnda i Kinn avviste klagen frå Statsforvaltaren i Vestland på MOWI sitt ønske om dispensasjon for å utvide anlegget ved Krabbestig ved Husevågøy, og sendte saka tilbake til Statsforvaltaren for avgjerd, er det no oppnemnt settestatsforvaltar også i denne saka.

mandag 08.02 2021

Startet mandag

Har satt av ti dager til rettssaken der 25 oppdrettsselskap har saksøkt staten for flere hundre millioner

Mandag startet rettssaken om det nye trafikklyssystemet Nærings- og fiskeridepartementet har pålagt oppdrettsnæringen. Departementet ønsker at antall anlegg tas ned for å redusere sykdommer på fisk og lakselus.

onsdag 03.02 2021

Nytt selskap starter nå jobben med å søke om egnede lokaliteter for torskeoppdrett

Gadus-gruppen som skal etablere seg i Nordfjord, starter nå jobben med å søke om egnede lokaliteter for akvakultur. Gjennom det heleide datterselskapet Nordfjorden Torsk AS, sender de nå søknad til Kinn kommune om etablering av en lokalitet for matfisk av torsk ved Gangsøy.

fredag 29.01 2021

Avviser klagen på flytting av oppdrettsanlegget og sender saka tilbake til statsforvaltaren

Klagenemnda i Kinn diskuterte i dag, fredag, statsforvaltaren i Vestland sin klage på at nemnda i november gav MOWI medhold i klagen som selskapet sendte etter å ha fått avslag frå kommunen på søknaden om dispensasjon til utviding av oppdrettsanlegget i Krabbestig ved Husevågøy.

søndag 24.01 2021

Brukar støy i kampen mot lakselusa

Forsøk med høgtalarar som sende ut støy førte til at lakselusplaga vart mindre.

fredag 22.01 2021

Settefylkesmannen held på kommunen sitt vedtak

Gir oppdrettsselskapet lov til å flytte fortøyningane

Statsforvaltaren i Rogaland, som er oppnemnt som settefylkesmann i saka der Blom Fiskeoppdrett vil flytte fortøyningane ved akvalokaliteten ved Silda, slår fast at kommunen sitt vedtak om å gi dispensasjon står. Dermed avslår statsforvaltaren klagen frå Statsforvaltaren i Vestland.

tirsdag 12.01 2021

Saka ligg no hos settefylkesmannen

Uproblematisk å flytte fortøyingane til akvakulturanlegget, meiner dei tre som har sendt inn ny uttale

Statsforvaltaren i Rogaland, som er settefylkesmann eller settestatsforvaltar, i saka der fiskeoppdrettar Blom ønskjer å flytte fortøyningane ved akvakulturanlegget sitt ved Silda i Kinn kommune. Settestatsforvaltaren har bede om tilbakemeldingar frå relevante aktørar, via Kinn kommune, og har fått tre.

fredag 11.12 2020

No vil han finne ut om det kan vere aktuelt med fleire lukka oppdrettsmerdar langs kysten

Eit firma skal no hjelpa Fiskeridepartementet å greia ut om det kan vera aktuelt med fleire lukka oppdrettsmerdar langs kysten.

tirsdag 14.07 2020

Får halde fram med forsøk og forsking på anlegget i tre år til

Nordfjord Forsøksstasjon får halde fram med forsøk og forsking på sin lokalitet ved Isane i Bremanger fram til 30. mai 2023.