Tema

mandag 17.01 2022

Auka interesse for taredyrking

Tare er i ferd med å gjere seg gjeldande i norsk sjømat og stadig fleire produsentar startar opp, ifølgje Nofima.

lørdag 15.01 2022

Bestiller sin tredje tråler

Vard har inngått kontrakt på design og bygging av en ny tråler til Nergård Havfiske.

tirsdag 11.01 2022

Fem veker med laksefôr påverka ikkje kvaliteten på torskefileten

Eit forsøk med korttidsfôring av torsk tyder på at kvaliteten til villfisk som beitar ved oppdrettsanlegg ikkje tek skade av å ete laksefôr.

32 flere enn i fjor: Andelen kvinner som har fiske som hovedyrke øker

Antall som har fiske som hovedyrke økte med 25 personer i 2021. Det var kvinnelige fiskere som stod for økningen. Det viser foreløpige tall fra fiskermanntallet som Fiskeridirektoratet legger fram i dag.

torsdag 06.01 2022

30 trålarar fiska for over 100 millionar kvar i fjor

Det var eit godt år for dei største havgåande torsketrånarane i fjor. 36 torske- og seitrålarar fiska for til saman 4,7 milliardar kroner.

onsdag 05.01 2022

Prøver ut veging av fiskefangsten om bord

Fiskeridirektoratet inviterer til eit pilotprosjekt der veginga av fangsten skjer om bord på fiskebåten.

Rekordår for eksport av norsk sjømat

2021 vart eit rekordår for eksport av norsk sjømat. Noreg eksporterte i fjor 3,1 millionar tonn sjømat til ein verdi av over 120 milliardar kroner.

mandag 03.01 2022

Ny omsetningsrekord for Råfisklaget, og norske fiskarar stod for 87 prosent

Norske fiskarar stod for 11,7 milliardar av den nye omsetningsrekorden på 13,4 milliardar kroner. Torsk stod for halve omsetninga.

lørdag 25.12 2021

Tre månader gamal svevde Robert mellom liv og død. No er 28-åringen toppsjef i verdas største linebåtreiarlag

Robert Ervik starta livet sitt på sjukehus. Berre tre månader gamal var han alvorleg sjuk og sveva mellom liv og død. 1. oktober i år overtok den smilande 28-åringen jobben som toppsjef i verdas største linebåtreiarlag.

tirsdag 21.12 2021

Norge og Storbritannia einige om fiskeriavtale

Norge og Storbritannia vart tysdag samde om ein fiskeriavtale som mellom anna omfattar gjensidig tilgang til farvatna til motparten og byte av kvotar.

lørdag 11.12 2021

Beslagla 70 teiner i løpet av fire dagar

Kontrollar av hummarfiske sør for Stad i byrjinga av desember avslørte fleire lovbrot. Kontrolletatane har sendt inn 30 politimeldingar.

Har mottatt 22 søknader om likestillingsmidler

Regjeringen skal dele ut 1,5 millioner kroner til prosjekter som fremmer likestilling i fiskeriene. Nå som søknadsfristen er ute, har Nærings- og fiskeridepartementet mottatt 22 søknader fra ulike aktører.

tirsdag 30.11 2021

Uroleg over ordninga for sysselsetting av sjøfolk i statsbudsjettet: – Fleire vil no måtte gå i land

Tor Arne Borge administrerende direktør i Kystrederiene, er svært urolig over at Regjeringen ikke tar ansvar for nærskipsfarten eller norske sjøfolk i statsbudsjettet.

Eksplosiv vekst: Talet på lærlingar har meir enn fordobla seg på fire år

– Det er ein enorm vekst i talet på lærlingar, seier John Heimvik i Opplæringskontoret for fiskeri og havbruk. Talet på lærlingar har meir enn fordobla seg dei siste åra.

onsdag 24.11 2021

Ber aktørar innan fiskeri om å søke likestillingsmidlar

Regjeringa skal dele ut 1,5 millionar kroner til prosjekt som fremjar likestilling i fiskeriet. Tirsdag 30. november er siste frist for å søke om ein del av potten.

torsdag 18.11 2021

Ny studie skal kartlegge likestilling i maritim næring

Nærings- og fiskeridepartementet vil ha ein ekstern studie for å få meir kunnskap om situasjonen i maritim næring i dag.

onsdag 17.11 2021

Ville ikke godta krabbebot – endte med å måtte betale det dobbelte

En mann i 40-årene er dømt til å betale en bot på 3.600 kroner, inndragning av to krabbeteiner og betale saksomkostninger på 2.000 kroner etter at han ikke ville vedta et forelegg for å ha fisket med krabbeteiner som ikke var etter forskriften.

torsdag 04.11 2021

Vil lovfeste tiltak mot seksuell trakassering i fiskeflåten

Arbeidsgjevarorganisasjonen Fiskebåt ber Sjøfartsdirektoratet ta fartssertifikatet frå fartøy som ikkje har rutinar på plass mot seksuell trakassering

onsdag 03.11 2021

På bedriftsbesøk

Hver fjerde av disse niendeklassingene finner trolig sin fremtidige arbeidsplass i sjømatbransjen

Sanne Meyer Kvalheim i 9B ved Vågsøy ungdomsskole har aldri vært interessert i sjømatnæringen, men etter besøket hos Snorre Seafood på Raudeberg ble hun inspirert.

Kystfiskarlaget meiner fiskerinæringa må få oppdrettsmillionar

Norges Kystfiskarlag meiner at midlane frå oppdrettsnæringa kan dekkje utbetring av fiskerihamner og lån til fartøykjøp.

tirsdag 02.11 2021

Måløybedrift skal designe nytt kystnotfartøy for rederi i Nord-Norge

Skipskompetanse skal designe et nytt fiskefartøy til Jarle Bergs Sønner AS. Avtale er inngått mellom rederiet, Larsnes Mek. Verksted og Skipskompetanse for bygging og design av et nytt kystnotfartøy.

Hadde verdiskaping på 59 milliardar kroner i fjor

Kinn i toppen i fylket med 25 prosent sysselsett i sjømatnæringa

Sjømatnæringa og den spesialiserte leverandørindustrien klarte seg godt gjennom fyrste fase av pandemien.

lørdag 30.10 2021

Fisket krabbe med teiner der rømningshullet var stripset igjen. Det endte med bot

En mann i 40-årene har fått et forelegg fra Politimesteren i Vest for å ha fisket med teiner som ikke var etter forskriften for krabbefiske i Havressursloven.

fredag 29.10 2021

Einige om makrellkvoten for neste år

EU, Færøyane, Grønland, Island, Norge og Storbritannia har signert ein avtale om totalkvote på 794.920 tonn makrell for 2022. Det inneber ein nedgang frå 2021-kvoten som var på 852.284 tonn.

onsdag 27.10 2021

Har blitt enige om kvoter for vårgytende sild og kolmule

I kyststatsforhandlingen om norsk vårgytende sild (NVG-sild) og kolmule ble det onsdag inngått avtale om en totalkvote for kolmule på 752.736 tonn, og for NVG-sild en totalkvote på 598.588 tonn.

tirsdag 26.10 2021

Vil endre reglar for å unngå ulovleg fiskesal

Fiskeridirektoratet vil rydde i praksis rundt bruk av såkalla heimfarfisk eller kokfisk. Målet er å sikre at all fisk som blir fiska i ervervssamanheng, faktisk blir ført i ressursrekneskapen og kvoteavrekna.

søndag 24.10 2021

Flest ville lese om funn av narkotika om bord på ein fiskebåt

Under ein rutinekontroll av fiskefartøyet Stormhav fann tolletaten funn og tok beslag av mindre mengder narkotika.

Sylwia og Trond har jobbet 22 og 30 år i bedriften: – Godt arbeidsmiljø og trivsel er avgjørende

Sylwia Hagen og Trond Lillebø har jobbet i Selstad i henholdsvis 22 og 30 år. De roser et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

torsdag 21.10 2021

Ungdommen var sikre på utdanningsvala sine, men tok gjerne imot gode råd og tips likevel

Elevane frå Måløy vidaregåande skule som deltok på Heim i haust fekk fleire gongar høyre at dei var ønskte tilbake til ein jobb langs kysten.

Har gode råd på vegen til eit yrke: – Ikkje vel det same som kameraten din

Fem av dei som heldt innlegg på Heim i haust-festivalen om deira studie og yrkesval, hadde gode råd til ungdommen som under konferansen fekk eit inntrykk av dei ulike jobbmogelegheitene på kysten.

onsdag 20.10 2021

Tre av fire oppdrettsselskaper er familieeide

Flertallet av norske lakseoppdrettsselskap er familieeide, men i snitt har de familieeide selskapene færre tillatelser og produserer mindre enn andre slike selskaper.

søndag 17.10 2021

Gjorde funn av narkotika om bord på fiskebåten – fleire har fått sparken

Førre veke gjennomførte tolletaten ein rutinekontroll, og fiskefartøyet Stormhav var blant dei kontrollerte. Der gjorde etaten funn og tok beslag av mindre mengder narkotika.

Stian har opplevd tøffe tak i 30 minus om bord på snøkrabbebåten: – Det er litt som i Deadliest Catch

Stian Myksvoll Refvik (36) jobbar under litt andre arbeidsforhold enn dei fleste. Han er kaptein på ein snøkrabbebåt, og dagane kan dermed både by på store isflak som slår inn i skipssida og isbjørnar som kjem springande.

tirsdag 12.10 2021

Fiskeflåten bør framleis sleppe CO2-avgift, meiner regjeringa

Regjeringa utset å la fiskeflåten betale CO2-avgift. Også neste år skal fiskarane få kompensert CO2-avgifta som vart innført i 2020.

mandag 11.10 2021

Arvid var 688 dager på fiske. Var i Sørishavet da verden stengte ned

For kapteinen på linefiske i Antarktis ble denne turen ganske så drøy.

fredag 08.10 2021

Godt makrellfiske gav økonomisk vekst i august

Bruttonasjonalprodukt (BNP) for Fastlands-Norge voks 1,1 prosent i august, justert for sesong- og kalendereffektar, ifølgje Statistisk sentralbyrå.

lørdag 02.10 2021

Havvindnæringa lovar å lytte til fiskarane for å unngå nye konfliktar

Representantar frå havvind- og fiskerinæringa møttest torsdag digitalt for å diskutere vegen vidare for havvindutbygging i Noreg. Havvindnæringa meiner Norge må handle raskt for å bli leiande innan havvind. Fiskarane meiner grundige utgreiingar må vere på plass.

fredag 01.10 2021

Robert tar over styringa og blir reiarlaget sin nye sjef

Robert Ervik overtok fredag stillinga som administrerande direktør i linebåtreiarlaget Ervik Havfiske AS etter Geir Solvåg. Det er selskapet sjølv som melder nyheita.

Hummarfisket startar i dag – dette er reglane du må kunne

Fredag morgon kunne tusenvis av svoltne hummarfiskarar langs norskekysten sleppe ut teinene sine. Trass i stor interesse er det kvart år fleire som ikkje følgjer reglane. Det kan føre til bot og at teinene blir inndregne.

tirsdag 28.09 2021

Forskarar skal teste om lydsignal kan halde kvalen borte frå fiskegarn

Forskarar skal finne ut om akustiske lydsignal kan skremme bort kval frå fiskegarn.

mandag 27.09 2021

Tilrår at ingen får fiske brisling i denne fjorden i år

Havforskingsinstituttet tilrår eit fiske på maksimalt 240 tonn brisling i Hardangerfjorden, 360 tonn i Sognefjorden og nullfiske i Nordfjord i 2021.

fredag 24.09 2021

Daniel (20) fanget «havets anakonda» på stang på uvanlig tidspunkt

Fiskegleden var stor da Daniel Stensrud (20) klarte å dra i land en havål i Blålid i Kinn kommune fredag. Havålen er kjempen blant ålene, og det er ikke uvanlig med havål i området. Det som var uvanlig her var tiden på døgnet ålen ble fanget.

onsdag 15.09 2021

Lovar 10.000 kroner i dusør om nokon fiskar ei merka makrellstørje

Utanlandske forskarar deler ut 1.000 euro til dei som fiskar ei makrellstørje med sporingsutstyr. Både utstyret og størja må då leverast inn.

søndag 05.09 2021

Båtane har lege i kø ved mottaka i det siste: Sjå kva landingar som er tatt i mot

fjt.no presenterer landingane ved lokale fiskemottak. Makrellen har kome svært tidleg i år. Her kan du sjå tal på kva som er landa frå 1. august og til no.

torsdag 02.09 2021

Fabrikksjefen: – Makrellen har skaffa arbeid til alle kvar dag

– Den gode aktiviteten som vi har hatt i august og no inn i september, er unormal, men positiv. Folk får inntekt og arbeid i ein periode der dei normalt ikkje har hatt det, seier fabrikksjef ved Pelagia Måløy, Svein Tungevåg.

Makrellbåtar i kø for å levere: – Vi har hatt fullt køyr sidan starten av august

Båtane låg i kø for å levere makrell ved Maaløy Seafood onsdag. Dagleg leiar Roger Skavøypoll seier det er vanskeleg å vite kor lenge aktiviteten held seg oppe, og at det er nokre skjær i sjøen, som tilgang på emballasje.

søndag 29.08 2021

Elevane blei kjende i fjæra: – Vi har hatt ein heilt spesiell dag med vanvittig godt vêr

Elevar frå Kinn, Stad og Bremanger kommune brukte Sætrasanden på Halsør som klasserom fredag.

tirsdag 24.08 2021

Vil gi oppdrettarar tilgang til nye område langs kysten

Oppdrettsnæringa vil få moglegheit til å ta i bruk nye areal langs kysten. Det skal stillast strenge miljøkrav, seier fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen.

mandag 23.08 2021

Har skrive historisk bok om det han meiner er verdas vakraste øy

Han er stolt over å komme frå og ha vakse opp på Silda. Å vere på denne øya gir han ein indre ro, og no har Andreas Rundereim frå Flatraket skrive bok om Silda sine historier.

torsdag 19.08 2021

– Småkapitalistene skaper ting lokalt og gjør det spennende for nye generasjoner å satse og bo på kysten

Konsernsjef Hans Petter Selstad la vekt på bedre kommunikasjoner og betydningen av lokalt eierskap da fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen kom på besøk til Selstad AS i Måløy denne uken.

onsdag 18.08 2021

Co2-avgift gir rederiet nær 4,5 millioner i ekstra utgifter

Jarl-Magne Silden var en av flere fiskebåtredere og andre i fiskerinæringen som ville diskutere Co₂-avgiften med fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen da sistnevnte besøkte Måløy mandag.

tirsdag 17.08 2021

Klar tale fra ministeren: – Har ingen planer om å nedbemanne Måløy-kontoret

Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen har tatt opp saken om status for Fiskeridirektoratets kontor i Måløy med fiskeridirektør Per Sandberg. – Det er overhodet ingen planer om nedbemanning, heller tvert imot, sier Ingebrigtsen til Fjordenes Tidende.

mandag 16.08 2021

Opptatt av å bruke lokale leverandørar: – Det ein kan kjøpe lokalt, prøver vi å kjøpe lokalt

Dei unge reiarane, som var på miniseminaret om fiskeripolitikk i Måløy torsdag, var heilt tydelege på at det å vere tilstades i lokalsamfunnet lønner seg.

fredag 13.08 2021

Slår seg ikkje til ro med svaret frå fiskeriministeren om regionkontoret i Måløy

Fiskeriminister Odd Emil Ingebritsen svarer ikkje eit klart ja eller nei på om Fiskeridirektoratet sitt regionkontor kjem til å bestå. Det bekymrar Nils Myklebust og Erling Sande i Senterpartiet.

Får utfordre fiskeriministeren på problemstillingar i næringa i uformelt møte

Måndag kjem fiskeriministeren for å besøke representantar frå fiskerinæringa i Måløy og i Kalvåg.

torsdag 12.08 2021

Lokale reiarar ropar varsku rundt havvind og CO2-avgifta

På det politiske seminaret i Måløy torsdag fekk leiar i næringskomitéen, Geir Pollestad (Sp), klare bodskap med seg tilbake til Stortinget frå lokale reiarar frå Kinn og Stad, om havvind, CO2-avgifta, kvotefordelingar, sonetilgang og rekrutteringskvoter.

onsdag 04.08 2021

Ute og Burkhardt har reist på fiskeferie i over 20 år

Det tyske ekteparet har eit godt forhold til Norge. I år fall valet på fiskeferie i Selje, og nyleg fekk dei også tid til ein liten handletur til Måløy.

lørdag 31.07 2021

Få kvinnelege fiskarar kan skuldast ein mannsdominert kultur

Men tidlegare leiar i Norges Fiskarlag meiner at trass i ein mannsdominert kultur, må kvinner sjølve ta initiativ for å bli fiskarar.

fredag 30.07 2021

Inspektørar vil ha nye tiltak for å få bukt med ulovleg teinefiske

Fiskeridirektoratet kontrollerer fleire teiner langs kysten enn nokon gong tidlegare, men ser lite betring. No ser dei etter andre løysingar.

tirsdag 27.07 2021

No har makrellstørja kome inn i norsk sone

I helga blei fiskarlaget «Team Ferd Actin», dei første til å få makrellstørje på kroken i norsk farvatn i år.

mandag 26.07 2021

Kraftig auke i eksport av blåkveite

Det er ein auke på over 50 prosent i eksporten av blåkveite i år, opplyser Råfisklaget.

mandag 19.07 2021

Landa er einige om makrellavtale

Norge og Færøyane er einige avtale for 2021 om gjensidig høve til å fiske makrell i kvarandre sine soner. 

tirsdag 13.07 2021

Brexit fører til fiske-kappløp

Norske fiskarar snakkar om eit kappløp for å hente sild og makrell før han dreg vidare mot britisk farvatn. – Ein direkte konsekvens av brexit, seier fiskeriministeren.

tirsdag 29.06 2021

Her er det storstilte planar om nasjonalt senter for framtidas sjømatproduksjon

Tidlegare slapp Kvernevik-gruppa nyheita om at dei gjer sitt inntog i oppdrettsbransjen saman med Hardanger-baserte Eide Fjordbruk i sjømatselskapet Kalnes Salmon. I dag lanserte dei planar for produksjon av sjømat, forsking og storstilt utbygging.

torsdag 17.06 2021

Vil ha svar på om fjerning av fiskerihavnstatusen er i strid med reguleringen for området

Daglig leder i Sogn og Fjordane Fiskarlag, Henriette Skaar, vil gjerne høre kommunestyret i Kinn sin begrunnelse på at det er greit at Nordfjord Havn har fjernet fiskerihavnstatusen fra kaianleggene dersom det stemmer at dette er i strid med reguleringsplanen.

tirsdag 15.06 2021

Gjorde 58 beslag av ulovlege fiskereiskap: – Ber preg av manglande kunnskap

I ein nyleg fellesaksjon mot ulovleg fiske frå Måløy og sørover gjorde Fiskeridirektoratet, Kystvakten og Statens Naturoppsyn (SNO) 58 beslag av ulovlege fiskereiskap.

mandag 14.06 2021

Fikk 15,8 millioner av Forskningsrådet

– Vi tar dette som et tydelig signal på at jobben vi gjør anerkjennes som forskning og utviklingsarbeid på høyeste nivå

At måløybedriften Ecobait AS fikk 15,8 millioner fra Forskningsrådets program «Innovasjonsprosjekt i næringslivet» for videre forskning på kunstig agn til bruk i line- og teinefiske, tar daglig leder Ole Petter Humborstad som et stort komplement.

Skal undersøke korleis fisk trivst ved flytande vindturbinar

Akvaplan-niva og Equinor brukar ein ubemanna seglbåt for å finne ut korleis fisken trivst ved flytande vindturbinar.

lørdag 12.06 2021

Rekordsøking innen fiskeri og havbruk

– Vi har aldri sett maken til etterspørsel etter lærlingplasser

Opplæringskontoret for fiskeri- og havbruksfag (OKFH) i Måløy har aldri før opplevd lignende søkertall. – Interessen for å bli fisker eller å jobbe i oppdrettsnæringen har aldri vært større, sier Monica Lexau i OKFH.

fredag 11.06 2021

Fiskarlaget meiner nytt utval som skal gi råd om rekruttering manglar folka som kjenner bransjen best – fiskarane

Verken fiskarar eller salslag er nemleg representert i det nye utvalet som skal gi råd om korleis det kan bli fleire heilårlege arbeidsplassar i fiskerinæringa. Leiaren i Fiskarlaget meiner fiskeri- og sjømatministeren må ta grep.

fredag 28.05 2021

Norge har bestemt eigen makrellkvote sjølv

Den nasjonale makrellkvoten i 2021 blir 298.299 tonn, har Nærings- og fiskeridepartementet bestemt. Noreg må sjølv setje eigen kvote fordi det ikkje finst ein kyststatsavtale for makrell i år.

onsdag 26.05 2021

Makrellstunt på sykkel gav meirsmak: – Fantastisk respons

Lofotprodukter gjorde rettsak om til sykkelstunt. På trass av uforutsette motbakkar gav turen meirsmak etter stor respons.

tirsdag 25.05 2021

Krangelen fortsetter: Måløyeksportøren saksøker styremedlemmer

Torsdag 20. mai sendte måløyeksportør Coast Seafood inn en stevning til Hordaland tingrett. Her saksøkes holdingselskapet Blom Gruppen samt styremedlemmene Øyvind Blom, Jakob Blom, Kenneth Flåten, Kjell Blom og Martin Blom.

fredag 21.05 2021

«Ber burt! Ikkje hev eg grautsott!»

torsdag 06.05 2021

For nær 30 år siden aksjonerte sinte fis­ke­re fra rundt 25 sjar­ker for bedre pris på fangs­ten

Kavringen var det gamle kallenamnet på avisa. Det fikk den fordi mange meinte den var så tørr at den måtte lesast med kaffi til. På 1960-talet hadde avisa ei kommentarspalte kalla Kavringen til kaffen.

onsdag 05.05 2021

Sjømatrådet legg om strategien. No vil dei fokusere på ny brukargruppe i den viktige heimemarknaden

Nordmenn et mindre sjømat i dag enn i 2013, trass i ulike kampanjar. Noregs sjømatråd vil prøve å snu utviklinga og rettar merksemda mot barnefamiliar.

mandag 03.05 2021

No kan du søke sommarjobb som fiskar

Er du mellom 12 og 25 år kan du i sommar få prøve deg som fiskar gjennom ungdomsfiskeordninga til staten.

torsdag 29.04 2021

Har sett seg lei på dette tilbakevendende problemet på norske veier

Statens vegvesen har sett seg lei på blodig fiskevann som renner ut fra vogntog og som skaper sleipt og glatt føre. Det er direkte trafikkfarlig, mener vegvesenet.

tirsdag 27.04 2021

Elevene jakta stortorsken i Lofoten i tre uker

I tre uker fikk elevene ved VK2 Fiske og fangstlinja ved Måløy vidaregåande skule prøve seg på jakt etter stortorsken i Lofoten. De fikk smake både på storfangst og svart hav på fisketur med opplæringsfartøyet Skulebas.

fredag 23.04 2021

Sjarkflåten slit med å få opp torskekvoten

Tal frå Norges Råfisklag fortel at spesielt sjarkflåten får utfordringar med å lande årets torskekvotar før sesongen er over. Meir enn 1.300 sjarkar har minst halve torskekvoten igjen å fiske, skriv Fiskeribladet.

tirsdag 06.04 2021

– Dramaet i Norskehavet der eit lasteskip fekk slagside viser kor viktig det er å ha god beredskap

torsdag 25.03 2021

Coast Seafood kjøper opp hele Sotra Fiskeindustri

Overtar 100 prosent av aksjene: – Vi vil videreføre et anlegg med stolte tradisjoner og et godt rykte

Etter mer enn 20 års samarbeid og 12 år som medeier har Coast Seafood kommet til enighet med øvrige aksjonærer om å overta resterende aksjer i Sotra Fiskeindustri som holder til på Glesvær.

mandag 22.03 2021

Åtte av ni er koronasmittet om bord på fiskebåt. Nytt mannskap er på veg for å avløse

Lofotposten melder at åtte av et mannskap på ni er koronasmitta på en fiskebåt fra Sogn og Fjordane. Båten ligger ved kai i Lofoten på Vestvågøy og mannskapet er isolasjon.

tirsdag 16.03 2021

Norge har blitt einige med Storbritannia og EU om fiskeriavtalar

Norge, EU og Storbritannia er samde om ein avtale om felles forvaltning av fiskebestanden i Nordsjøen i 2021, og dessutan tre ulike kvoteavtalar.

fredag 12.03 2021

Om CO2-avgifta

«Pengar vi ikkje har, til teknologi som ikkje finnast»

tirsdag 09.03 2021

Fiskerne ber om møte med ministeren for å sikre at vindkraft til havs ikke ødelegger driftsgrunnlaget deres

I et brev til fiskeri- og næringsminister Odd Emil Ingebrigtsen og olje- og energiminister Tina Bru ber Norges Fiskarlag om et møte snarest. Fiskarlaget mener myndighetene må legge langt bedre til rette for samordning av næringer, aktiviteter og arealbruk i havområdene våre.

torsdag 04.03 2021

Politiet har frigitt navnet på mannen som omkom etter arbeidsulykken på «Hovden Viking»

I en pressemelding torsdag opplyser Troms politidistrikt at det var Bjørn-Tore Hovden, 70 år, som omkom i ulykken om bord på fiskebåten «Hovden Viking» tirsdag morgen.

onsdag 03.03 2021

«Mer uro med ny kvotemelding 2.0: – Det eneste Ap oppnår er å forlenge den uroen de mener er i næringen i dag»

søndag 21.02 2021

No skal grunneigarar, fiskarar og kommune snakke saman om bruk av denne kaia som fiskerihamn

Stad kommune inviterer fiskarar og grunneigarar til eit dialogmøte 23. februar om mogleg framtidig bruk av Lestovika ved Selje som bruk av framtidig fiskerihamn.

fredag 12.02 2021

Fiskeri- og havbruksnæringa får drygt 6 millionar til grøne omstillingsprosjekt

21 aktørar innanfor fiskeri og havbruk får til saman 6,3 millionar kroner til prosjektarbeid med grøn omstilling i næringa.

tirsdag 02.02 2021

Fiske frå norske fartøy blir no offentleggjorde

Data frå norske fiske- og fangstfartøy på minst 15 meter er gjort tilgjengeleg på Fiskeridirektoratets nettsider.

lørdag 30.01 2021

En økning av denne fisken skaper problem for lokale fiskere

– Bruket blir fullt av pigghå og sender oss over grensa for bifangst

Årsmøtet i Nordfjord Fiskarlag stiller spørsmålet om pigghå fortsatt burde være rødlistet når den forekommer i et så stort antall og over så store områder. I økende grad ser fiskarlaget at pigghåen ødelegger for fiskerne ved å fylle opp bruket og sende dem over bifangstgrensen.

fredag 29.01 2021

Vil verne kysttorsken mot seismikkskyting

I ein fersk rapport frå Havforskingsinstituttet blir det rådd til å forby seismisk aktivitet i viktige gyteområde for kysttorsken.

onsdag 13.01 2021

Snart skal alle fiskebåter spores, rapportere fangst og dokumentere alle landinger med nye veiesystem

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen vil ha kontroll på fisken. Snart skal alle fiskebåter spores og rapportere fangst og alle landinger dokumenteres med automatiserte veiesystemer. Slik skal det bli vanskeligere for uærlige aktører å lure seg unna.

søndag 10.01 2021

Kraftig økning i verdi fra 2019 til 2020

Norske fiskere landet pelagisk fisk for over 8 milliarder i fjor

Norske fiskere har landet pelagisk fisk for over 8 milliarder kroner i 2020. Når en legger til landinger fra utenlandske fartøy er det omsatt pelagisk fisk for 10 milliarder i Norge i 2020.  Dette er en økning på 2 milliarder fra 2019 og den høyeste verdien noensinne.

torsdag 07.01 2021

Hele Norge fulgte med da Luftforsvaret, flere redningshelikoptre, to marinefartøy og flere fiskebåter lette etter de ni fiskerne i en uke

De ni ble borte på et øyeblikk, forsvant i Nordsjøen. Seks fra samme familie på Silda og tre fra den vesle bygda Rundereim i daværende Selje kommune. Men Seilfjell-forliset var ikke bare en stor tragedie for familier og små lokalsamfunn. Det var også landets største lete- og redningsaksjon opp til det tidspunktet, og mediene fulgte dramaet tett.

tirsdag 05.01 2021

Har hatt gode og normale driftsår trass utfordringar med karantene og smittevernreglar

Ifølgje fabrikksjef Per Røys hjå Pelagia Kalvåg reiste ingen av dei utanlandske arbeidarane til heimlanda i jula. Grunnen var fare for koronasmitte.

Fiskerne frykter enorme konsekvenser for næringen om flere vindkraftanlegg blir realisert. Ber om møte med lokale politikere

Lokale fiskere i Sogn og Fjordane ser med stor bekymring og uro på utbygging av vindkraftanlegg i Bremanger og omegn. Fiskerne frykter at en utbygging som skissert vil få enorme konsekvenser for fiskerinæringen.

mandag 28.12 2020

Verdiskapinga frå fiskeri og sjømatnæringa er stor

Ålesund er kommunen i landet som har størst verdiskaping frå fiskeri, med Herøy på andreplass og Austevoll på tredje. Om ein ser på sjømatnæring samla, ligg Kinn kommune på ein 11. plass.

mandag 21.12 2020

Etter to år med drift er gründerverksemda blitt millionbutikk

Etter to heile driftsår leverer Star Seafood millionoverskot. – Det var langt frå sjølvsagt at vi skulle lukkast, seier dagleg leiar Hildegunn Fure Osmundsvåg.

tirsdag 08.12 2020

Ingen om bord i fiskebåten hadde korona

I dag, tysdag, kom svar på prøvene etter at heile mannskapet om bord på Sjøvær testa seg for korona. Ingen om bord er smitta.

Fiskarar vil ikkje avsløre kvar fisken bit

Fiskeridirektoratet vil skjerpe krava til fangst- og posisjonsrapportering for fiske- og fangstbåtar under 15 meter. Rundt seks tusen fartøy langs heile kysten vil bli omfatta av krava, og fiskarane føler dei avslører gode fiskeplassar.

fredag 04.12 2020

«Vi meiner beslaglagde teiner kan vere ein ressurs»

torsdag 03.12 2020

Ein tredel av klippfiskmarknaden er borte

Meir enn ein tredel av klippfiskmarknaden har falle bort i løpet av 2020, skriv NRK.

onsdag 02.12 2020

Lydsignal skal skremme niser vekk frå fiskegarn

Niser kan bli opp mot 24 år gamle, men få av dei blir eldre enn 12 år fordi dei endar livet sitt i eit fiskegarn. I snitt døyr 2.871 niser årleg av kveling i norske fiskegarn. No skal lydsignal skremme nisene bort frå garna.

tirsdag 01.12 2020

Forvaltningskaos gjer at norsk sild mistar miljøsertifisering

Dei siste ti åra har landa som forvaltar Norsk vårgytande sild, ikkje klart å bli samde og sett eigne kvotar. No mistar silda eit viktig miljøsertifikat.

fredag 27.11 2020

«Dette er ikke annet enn rein idioti!»

lørdag 21.11 2020

Les diktet som skal friste oss til å spise mer fisk

søndag 08.11 2020

Sjå video

Kinn er nest største sjømatkommune i Vestland

FLORØ: Kinn kommune ligg tett bak Bergen i rangeringa av sjømatkommunar med størst verdiskaping og sysselsetting i Vestland. 

lørdag 07.11 2020

Korona-brottsjø for «Stormhav»

FLORØ: – Vi har fått ein tung start i desse koronatidene, men nye «Stormhav» har allereie vist seg å vere ein god og velfungerande sjøbåt.

Høyr podkasten med Øystein

Gir æra for fiskerisuksessen i vår region til to lokale fiskarar som såg verdien av eit automatisert linefiske

BREMANGER/MÅLØY: Fiskar, styrmann og reiar Øystein Sandøy (63) har opplevd det meste på sjøen. Frå faren og onklane som frigjorde seg frå det harde fiskarbondelivet på den vesle øya Sandøy, då dei skrapa saman til eigen båt og slo seg opp på kystfiske. Til autolinerevolusjon på 70-talet, ny teknologi og dagens superbåtar.

tirsdag 13.10 2020

Forskarar åtvarar mot farleg krabbe etter å ha funne tungmetall i sju av ti

Vil du ete krabbe, er det grunn til å vere på vakt, meiner forskarar etter å ha funne tungmetall i sju av ti krabbar langs Trøndelagskysten.

lørdag 26.09 2020

At norsk-arktisk torsk står i fare for å miste miljøsertifikatet kan føre til milliontap for fiskarane

Miljøsertifikatet på norsk-arktisk torsk kan ryke til påske. Det kan føre til lågare pris og milliontap for fiskarane. Grunnen er liten bestand av kysttorsk.

tirsdag 22.09 2020

Folk meiner desse næringane er dei mest berekraftige

Fiskeri og oppdrett blir oppfatta som den mest berekraftige næringa i Noreg i ei ny undersøking.

torsdag 17.09 2020

Verftet landet ny storkontrakt – skal bygge ny hybrid fiskebåt for framtidens fiskeri

– Vi vet at de leverer gode produkter. Og de får skryt for båtene sine. Derfor valgte vi Stadyard, sier Svein Roger Karlsen, som er daglig leder i rederiet Arnøytind AS.

Tok miljøutfordringen på strak arm

Erlend Hagen i Naval Consult sier at selskapet ble utfordret av rederiet Arnøytind på å designe en mest mulig miljøvennlig båt.

mandag 10.08 2020

Landinger

Sjekk hvilke fangster som er levert den siste tiden

fjt.no presenterer landingene ved de lokale fiskemottakene.

I dag starter årets opprenskingstokt

Har så langt fjernet mer enn 1.000 tonn fiskeredskap

– Norge er en stor fiskerinasjon som arbeider på mange fronter for å redusere spøkelsesfiske og miljøpåvirkning som følge av fiskeriene. Fiskeridirektoratets opprensking av tapte- og gjenstående fiskeredskaper er en viktig del av dette, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

mandag 03.08 2020

Landinger

Sjekk hvilke fangster som er levert den siste tiden

fjt.no presenterer landingene ved de lokale fiskemottakene.

mandag 27.07 2020

Landinger

Sjekk hvilke fangster som er levert den siste tiden

fjt.no presenterer landingene ved de lokale fiskemottakene.

fredag 10.07 2020

Innfører strengere regler for turistfiske fra neste år

Fiskeri- og sjømatministeren har besluttet å gjennomføre endringer i regelverket for turistfiske. Endringene vil tre i kraft 1. januar 2021.

mandag 04.05 2020

Kari og Karoline fører selskapet videre

Måløyselskapets grep ga suksess i Tyskland og Japan

105 år etter at John Skaar etablerte familieselskapet sitt i Måløy lever det i beste velgående i Tyskland og Japan.

tirsdag 07.04 2020

Sjå kva lokale båtar får i støtte frå fylket til å sikre og sette i stand fartøya sine

Vestland fylkeskommune skal bruke vel fire millionar kroner på verna fartøy i 2020. Pengane går dels til sikring og å sette i stand båtane, og dels til forvalting og drift.

søndag 05.04 2020

Har du prøvd svivellina til disse karene?

Har du gamle foto? Send oss gjerne gamle bilde, med informasjon om personar, tid og stad. Kvar månad premierer vi eitt av dei.

torsdag 02.04 2020

Fridtidsfiskaren vart kontrollert for ulovleg fiske, så viste det seg at dei 100 krepseteinene var stolne

Nyleg gjennomførte Kystvakta på oppdrag frå Fiskeridirektoratet og politiet ein aksjon mot ein fritidsfiskar i region Vest der over 100 krepseteiner vart beslaglagt.

onsdag 25.03 2020

Kontrollerte 2615 og anmeldte nesten 500

I 2019 gjennomførte Fiskeridirektoratet totalt 2.615 kontrollar av fiskeriet. 483 tilfelle vart anmeldt.

mandag 23.03 2020

Utset komitéavgjerd på den nye kvotemeldinga

Næringskomiteen i Stortinget skulle etter planen ta stilling til den nye kvotemeldinga tysdag 24. mars. No blir dette arbeidet utsett.

søndag 22.03 2020

«Sjøtoskar»

tirsdag 17.03 2020

Korona skapar utfordringar for fiskerinæringa

Ligg utanfor Færøyane og veit ikkje korleis dei skal få organisert mannskapsskifte

Linebåten Veststeinen frå Måløy ligg for tida ved Færøyane på fiske, og i byrjinga av april er det etter planen planlagt lossing og mannskapsbyte i Måløy. Men med koronasituasjonen som no herskar anar ikkje reiaren korleis ein skal få løyst dette.

– Vi sliter med at servicemannskaper fra utlandet og andre regioner i Norge ikke kan komme hit

Fiskemottakene i regionen skal i gang med forberedelser til ny sesong, men sliter blant annet med å få tak i servicemannskaper som skal sørge for vedlikehold av anleggene.

lørdag 14.03 2020

Gjennomfører ikke fysiske kontroller på fartøy, kai eller oppdrettsanlegg

– Vi ber fiskeri- og oppdrettsnæringen utøve ekstra skjønn i perioden

Fiskeridirektoratet har innført hjemmekontor for de fleste ansatte for å bidra til å hindre spredning av koronavirus.

No kan ein melde seg på makrellstørjefisket

Fiskeridirektoratet har no opna påmeldinga for båtar som ønskjer å delta i fisket etter makrellstørje.

fredag 13.03 2020

Den nye fiskeriministeren gler seg til å ta fatt på jobben

Høgrepolitikar Odd Emil Ingebrigtsen (55) fra Bodø blir Norges nye fiskeriminister. Det vart kjend fredag.

Flere partier trekker seg fra samtalene om kvotemeldingen

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV varslet torsdag formiddag at de ikke ønsker å fortsette samtalene med regjeringspartiene om kvotemeldingen.

torsdag 12.03 2020

Meiner departementet må ha gjort ein glipp i kvotemeldinga

Meiner departementet må ha gjort ein glipp

Rune Nilsen, reiar og skipper på garnbåten Skjongholm, stiller spørsmål ved kva som skjer med maksimalkvotane i Nordsjøen. Denne ordninga er ikkje nemnt i Nærings- og fiskeridepartementet si nye kvotemelding.

torsdag 05.03 2020

Ikkje alle taretrålarar er pålagt å bruke AIS, men dei må likevel rapportere inn posisjon

Fiskeridirektoratet avkreftar at taretrålarar har lov til å slå av AIS-systemet på båtane, slik Fjordenes Tidende har fått tips om. Det er nemleg ikkje alle taletrålarar som er pålagt å bruke AIS i det heile.

Den nye fabrikksjefen jublar over ein fantastisk sesong

– Dette må ha vore eitt av dei betre åra våre. Til no har vi teke i mot heile 21.000 tonn fisk, fortel Svein Tungevåg, som sidan nyttår er ny fabrikksjef ved Pelagia Måløy .

torsdag 27.02 2020

Stenger sildefisket i dette området på dagtid

Fiskeridirektoratet stenger Haltenbanken for fiske etter NVG-sild på dagtid med umiddelbar verknad.

søndag 23.02 2020

I gode, gamle dager kunne en se en skog av master på havna

Kavringen var det gamle kallenamnet på avisa. Det fikk den fordi mange meinte den var så tørr at den måtte lesast med kaffi til. På 1960-talet hadde avisa ei kommentarspalte kalla Kavringen til kaffen.

tirsdag 18.02 2020

Er i full gang med det lukrative fisket i nord

Skreiinnsiget og Lofotfisket er for tida i full gang, og fleire lokale båtar er allereie godt i gang med det lukrative fisket i nord.