Tema

onsdag 19.01 2022

Emilie skal sørge for aktivitet og sosialisering for vaksne i kommunen

Kinn kommune har tilsett Emilie Bakke i ei prosjektstilling som samfunnskoordinator. Ho skal vere eit bindeledd mellom det frivillige og søkjarar som ønskjar meir aktivitet og sosialt samvær i kvardagen sin.

lørdag 15.01 2022

Denne kommunen satsar sterkt innan helse og velferd

Kinn kommune satsar sterkt på kompetanseheving av eigne tilsette innan helse og velferd, seier kommunedirektør Terje Heggheim. Mange er i ferd med å skaffe seg endå meir utdanning.

onsdag 01.12 2021

Bebuarane på omsorgssenteret fekk mimre tilbake til 60-talet då teateret kom på besøk

Onsdag hadde ZikkZakk-teater & Kulturverksted ved Reidun Gløsen teaterframsyning for bebuarane på Kulatoppen omsorgssenter. Stykket heitte Magdas kjøkken.

mandag 29.11 2021

Fekk måleri av lokal kunstnar i gåve då det var offisiell opning av den nye fløya

Måndag var det offisiell opning av den nye fløya på Kulatoppen omsorgssenter. Nybygget vart feira med musikk, taler og kake.

lørdag 20.11 2021

No kan frivillige ta med bebuarar på tur med sykkeltaxi – og ordføraren sjølv var testpilot

Kommunen har kjøpt inn fem rickshaw-syklar som er plassert ut ved Svelgen omsorgssenter, Bremanger sjukeheim, Haugetun, Klokkartunet på Davik og Bremanger frivilligsentral. Førre veke fekk ordførar i Bremanger, Anne Kristin Førde (Ap) testa sykkelen.

søndag 14.11 2021

Skal sjå på forslaget om 100 nye døgnplassar, der 51 skal erstatte eksisterande plassar

Tysdag skal Helse-, sosial- og omsorgsutvalget i Kinn behandle saka om auke i døgnplassar og institusjonsplassar i Florø.

mandag 08.11 2021

Det kommunale kjøkkenet: – Eg legg til grunn at det er reelle innsparingar knytt til denne endringa

Leiar for Helse-, sosial og omsorgsutvalet i Kinn, Arlene Vågene (H), har kontakta kommunalsjef for helse og omsorg, Norunn Stavø, for å få dei heilt korrekte tala for mogleg innsparing på å slå saman dei kommunale kjøkkena i kommunen.

onsdag 03.11 2021

«De eldre skal spise godt i Kinn kommune»

mandag 25.10 2021

Fryktar at budsjettforslag vil isolere blinde og svaksynte

Blindeforbundet i Sogn og fjordane fryktar at eit nytt forslag i statsbudsjettet vil føre til at synshemma får mindre støtte til transporttilbud.

søndag 03.10 2021

Arrangerer verdikafé for å snakke om dynamikken mellom profesjonelle hjelpere og pårørende

Mandag 4. oktober arrangerer Kinn kommune verdikafé for første gang i Måløy-delen av kommunen. Arrangementet blir i biblioteket i Måløy, og alle er velkomne, spesielt frivillige, pårørende og ansatte i kommunen.

søndag 29.08 2021

Då Heidi drog doktorgrada i hamn, følgde slekta med heimefrå – digitalt

Då Heidi Dombestein disputerte for nokre dagar sidan sat slekta i Leirgulen og følgde med digitalt. No er doktorgrada i boks, men arbeidet med korleis skape eit endå betre forhold mellom helsepersonell og pårørande vil fortsette.

mandag 16.08 2021

Filippinske Lyndie greip sjansen og flytta til den vesle kystbygda. Det har ho ikkje angra på

Etter berre 1,5 år i Norge, takka Lyndie ja til fast jobb og flytta til Kalvåg. Det tok mange år før mannen, Robby, fekk kome etter. Men no trivst den vesle familien på tre med nytt liv i kystbygda.

«For sosialistene er dessverre ideologi viktigere enn pasienter og brukere»

torsdag 15.07 2021

Dei som bur på omsorgssenteret er lei seg over at utsikta gror att

Utsikta til særleg to av tuna på Kulatoppen Omsorgssenter vert berre mindre og mindre som følgje av at busker og vekster gror i vegen.

lørdag 19.06 2021

Over 140 tilsette i helse og omsorg har sett seg på skulebenken for å auke kompetansen ytterlegare

Helse- og velferdsområdet i Kinn kommune har fått i overkant av tre millionar kroner i kompetanse- og innovasjonsmidlar frå Statsforvalteren.

Bremanger spør Kinn sør om legevaktsamarbeid

Kommunestyret i Bremanger vedtok torsdag at kommunen skal spørre Kinn kommune sør ved legegruppa SMS om legevaktsamarbeid.

torsdag 17.06 2021

Omsorgssenteret treng ny tenesteleiar. Fire har søkt jobben

I utgangspunktet hadde fem personar søkt jobben som tenesteleiar ved Furuhaugane omsorgssenter i Florø. Ein av kandidatane har imidlertid trekt seg.

tirsdag 15.06 2021

Desse vil bli ergoterapeut og fysioterapeut i kommunen

I utgangspunktet hadde to menn og åtte kvinner søkt på stillinga som ergoteraput i Kinn kommune, men seinare har to kandidatar trekt seg. Ni kvinner og to menn har søkt stilling som fysioterapeut.

fredag 04.06 2021

Vil høyre med naboane om eit legevaktsamarbeid

Kommunalsjef helse Randi Ytrehus orienterte torsdag formannskapet i Bremanger om legevakttenesta i kommunen, og ein mogleg førespurnad om samarbeid med Kinn sør.

mandag 31.05 2021

Skal planlegge for ei framtid med færre fødde og ei kraftig auke i seniorar

Kinn kommune startar no arbeidet med to store temaplanar der dei skal sjå 12 år framover i oppvekstsektoren og innanfor helse og omsorgstenestene.

fredag 14.05 2021

Søker deltakarar til forskingsprosjekt i Kinn

Vil bruke musikk som medisin for par og familiar der ein har demenssjukdom

Forskingsprosjektet Homeside undersøker om det å synge, lytte og bevege seg til musikk saman, eller det å lese saman, kan ha positiv effekt på par som bur heime der ein har demens. No kjem prosjektet til Kinn.

Har fått over 1,6 millionar til aktivitetar og sosiale tiltak for eldre

Kinn kommune har fått 1 million til å halde oppe aktivitet og sosial kontakt for eldre med langtidsopphald i institusjon og omsorgsbustad med heildøgns bemanning. I tillegg har dei fått 625.000 kroner til ei tiltakspakke for sårbare eldre under koronapandemien.

lørdag 08.05 2021

Her er dei som står i spissen for bygging av moderne heimar til dei eldre

HS bygg er totalentreprenør på utbygginga av 24 nye plassar på Kulatoppen omsorgssenter i Måløy. For bedrifta er det viktig å klare å skape ein moderne heim for brukarane.

onsdag 05.05 2021

5. mai er den internasjonale jordmordagen

«Dessverre er jordmordekningen altfor dårlig, men jeg vil benytte anledningen til å takke og hylle alle dyktige jordmødre der ute»

torsdag 29.04 2021

Det er skrikande mangel på jordmødre både på sjukehus og i omsorg

Skrikande jordmormangel er stoda på fødeavdelingar og i svangerskapsomsorga over heile landet. Det er det klåre bodskapet frå jordmororganisasjonane. Og helseføretaka får strykkarakter.

Har ikke nok jordmorbemanning. Det kan påvirke God Start-tilbudet til gravide og fødende

På grunn av bemanningsutfordringer i helseforetaket må Helse Førde nå i samarbeid med Kinn kommune se på avtalen rundt God Start-tilbudet som forsyner nordre del av kommunen med både jordmortjenester og barselomsorg.

mandag 26.04 2021

Krever ny politisk behandling av endringene ved Klokkartunet før sommerferien

Bremanger Senterparti vil ha med seg resten av kommunestyret på en ny politisk behandling av Klokkartunet før sommeren.

søndag 18.04 2021

Kommunen skal utdanne leiarar i helsesektoren – 40 personar har meldt seg på

Helse- og velferdstenesta i Kinn kommune startar frå hausten opp med høgskuleutdanning for leiarar i denne sektoren.

lørdag 17.04 2021

No har kommunen starta sitt første bemanningssenter

1. april starta helse og velferd i Kinn sitt første bemanningssenter. Målet med satsinga er å jobbe for at heiltid blir oppfatta som det normale i kommunen.