Tema

torsdag 15.07 2021

Dei som bur på omsorgssenteret er lei seg over at utsikta gror att

Utsikta til særleg to av tuna på Kulatoppen Omsorgssenter vert berre mindre og mindre som følgje av at busker og vekster gror i vegen.

lørdag 19.06 2021

Over 140 tilsette i helse og omsorg har sett seg på skulebenken for å auke kompetansen ytterlegare

Helse- og velferdsområdet i Kinn kommune har fått i overkant av tre millionar kroner i kompetanse- og innovasjonsmidlar frå Statsforvalteren.

Bremanger spør Kinn sør om legevaktsamarbeid

Kommunestyret i Bremanger vedtok torsdag at kommunen skal spørre Kinn kommune sør ved legegruppa SMS om legevaktsamarbeid.

torsdag 17.06 2021

Omsorgssenteret treng ny tenesteleiar. Fire har søkt jobben

I utgangspunktet hadde fem personar søkt jobben som tenesteleiar ved Furuhaugane omsorgssenter i Florø. Ein av kandidatane har imidlertid trekt seg.

tirsdag 15.06 2021

Desse vil bli ergoterapeut og fysioterapeut i kommunen

I utgangspunktet hadde to menn og åtte kvinner søkt på stillinga som ergoteraput i Kinn kommune, men seinare har to kandidatar trekt seg. Ni kvinner og to menn har søkt stilling som fysioterapeut.

fredag 04.06 2021

Vil høyre med naboane om eit legevaktsamarbeid

Kommunalsjef helse Randi Ytrehus orienterte torsdag formannskapet i Bremanger om legevakttenesta i kommunen, og ein mogleg førespurnad om samarbeid med Kinn sør.

mandag 31.05 2021

Skal planlegge for ei framtid med færre fødde og ei kraftig auke i seniorar

Kinn kommune startar no arbeidet med to store temaplanar der dei skal sjå 12 år framover i oppvekstsektoren og innanfor helse og omsorgstenestene.

fredag 14.05 2021

Søker deltakarar til forskingsprosjekt i Kinn

Vil bruke musikk som medisin for par og familiar der ein har demenssjukdom

Forskingsprosjektet Homeside undersøker om det å synge, lytte og bevege seg til musikk saman, eller det å lese saman, kan ha positiv effekt på par som bur heime der ein har demens. No kjem prosjektet til Kinn.

Har fått over 1,6 millionar til aktivitetar og sosiale tiltak for eldre

Kinn kommune har fått 1 million til å halde oppe aktivitet og sosial kontakt for eldre med langtidsopphald i institusjon og omsorgsbustad med heildøgns bemanning. I tillegg har dei fått 625.000 kroner til ei tiltakspakke for sårbare eldre under koronapandemien.

lørdag 08.05 2021

Her er dei som står i spissen for bygging av moderne heimar til dei eldre

HS bygg er totalentreprenør på utbygginga av 24 nye plassar på Kulatoppen omsorgssenter i Måløy. For bedrifta er det viktig å klare å skape ein moderne heim for brukarane.

onsdag 05.05 2021

5. mai er den internasjonale jordmordagen

«Dessverre er jordmordekningen altfor dårlig, men jeg vil benytte anledningen til å takke og hylle alle dyktige jordmødre der ute»

torsdag 29.04 2021

Det er skrikande mangel på jordmødre både på sjukehus og i omsorg

Skrikande jordmormangel er stoda på fødeavdelingar og i svangerskapsomsorga over heile landet. Det er det klåre bodskapet frå jordmororganisasjonane. Og helseføretaka får strykkarakter.

Har ikke nok jordmorbemanning. Det kan påvirke God Start-tilbudet til gravide og fødende

På grunn av bemanningsutfordringer i helseforetaket må Helse Førde nå i samarbeid med Kinn kommune se på avtalen rundt God Start-tilbudet som forsyner nordre del av kommunen med både jordmortjenester og barselomsorg.

mandag 26.04 2021

Krever ny politisk behandling av endringene ved Klokkartunet før sommerferien

Bremanger Senterparti vil ha med seg resten av kommunestyret på en ny politisk behandling av Klokkartunet før sommeren.

søndag 18.04 2021

Kommunen skal utdanne leiarar i helsesektoren – 40 personar har meldt seg på

Helse- og velferdstenesta i Kinn kommune startar frå hausten opp med høgskuleutdanning for leiarar i denne sektoren.

lørdag 17.04 2021

No har kommunen starta sitt første bemanningssenter

1. april starta helse og velferd i Kinn sitt første bemanningssenter. Målet med satsinga er å jobbe for at heiltid blir oppfatta som det normale i kommunen.