Tema

tirsdag 18.01 2022

Vil ha meir skjønn i fordelinga av inntekter til kommunane

Eit inntektssystem vil aldri fange opp alle skilnader mellom kommunane. Det er bruk for ein større pott til fordeling etter skjønn, meiner Fagforbundet.

onsdag 12.01 2022

Ny Skram skole har allereie blitt over 30 millionar billigare, men dette er ikkje kommunisert ut

Prosjektkostnadane for å bygge ny Skram skole var sett til 330 millionar inkludert mva. då politikarane i haust vedtok at ein skulle gå gjennom prosjektet og sjå på kostnadsbesparande tiltak. Men at ein faktisk allereie har klart å ta ned kostnadane med over 30 millionar har enno ikkje blitt kommunisert ut.

fredag 17.12 2021

Borgarleg budsjettforlik: No vurderer dei å redusere formuesskatten frå 2023

Stad Frp stiller spørsmålet om redusert formuesskatt frå 2023 i ei pressemelding sendt ut torsdag kveld. Budsjettmøtet i Stad blei løyst gjennom eit borgarleg budsjettforlik.

fredag 19.11 2021

Uroa for aukande lånegjeld: – Vi har ikkje hatt god nok oversikt og må sjå om vi skal ta ut investeringar

Gunvald Ludvigsen (V) uttrykte i finansutvalet og formannskapet i Stad bekymring rundt den høge lånegjelda kommunen har, og korleis dette påverkar driftsbudsjettet.

onsdag 17.11 2021

Maten frå det kommunale kjøkkenet blir dyrare. Men det gjeld alle

Tipsarar har fortalt Fjordenes Tidende at brukarar og pårørande har fått meldingar om at middagen frå det kommunale kjøkkenet kjem til å auke med 30 kroner. Ifølgje rådgjevar i helse og velferd, Robert Kalsvik, har Kinn kommune ikkje sendt ut slik informasjon med det beløpet til brukarar.

– Prioriteringane blir tøffe, konfliktnivået høgt og ingen kjem til å vere fornøgde

tirsdag 16.11 2021

Prosjektgruppa: Meinte samanslåing av kjøkken var mogleg – med nokre praktiske tiltak

Kinn kommune har i samband med arbeidet med å redusere tal på sentralkjøkkena i kommunen hatt ei prosjektgruppe som har jobba med ulike sider av gjennomføringa. Konklusjonen deira var at det var mogleg å slå saman kjøkkena – med nokre tilpassingar.

mandag 15.11 2021

Eldrerådet set nedlegginga av kjøkkenet på agendaen i møte i dag

– Nedlegginga av kjøkkenet i Måløy har skapt overskrifter og debatt i media, skriv Eldrerådet i Kinn i sakspapira til måndagens møte i Eldrerådet. Dei set derfor saka på agendaen i møtet måndag.

lørdag 13.11 2021

Raudt og Sp håper det går an å trykke på pause i kjøkkensaka

Omorganiseringa av kjøkkentenesta i Kinn kommune har skapt diskusjonar og spørsmål. Raudt og Sp håper at ein kan sette saka på pause, slik at ein får vurdere den skikkeleg.

fredag 12.11 2021

Skal nedbemanne med 47 dei neste åra

– Det er ikkje kjekt å starte ei nedbemanning av organisasjonen

– Tysdag la eg fram utkastet for økonomiplan fram til 2025. Dette er det mest krevjande budsjettarbeidet eg har vore med på, seier kommunedirektør Terje Heggheim.

onsdag 10.11 2021

«Nedlegging av kjøkkenet i Måløy: Det er ingen skam å snu ...»

Spelte inn det delte kommunesenteret som ein moglegheit til å effektivisere drifta

Jan Arve Midtbø (Sp) spelte inn det delte kommunesenteret i diskusjonen av dei store grepa Kinn kommune må gjennomføre for å få eit budsjett i balanse og ein berekraftig økonomi på sikt.

– Kjøkkensaka er ikkje ei sak for kontrollutvalet

Saka om nedlegging av det kommunale kjøkkenet i Måløy har skapt bølger den siste tida. Eit av momenta som har blitt trekt fram er at styreleiaren i det kommunale føretaket som no skal overta all kommunal matproduksjon i Kinn, Bordgleder, også er betalt utvalsleiar og medlem av formannskap og kommunestyre.

Ope brev til Kinn kommune om det kommunale kjøkkenet

«Som innbyggjar er det av interesse å få vurdert heile kostnadsbildet i ei sak som vekkjer så sterke kjensler»

tirsdag 09.11 2021

 «Jeg håper det nå kan åpne seg et klima for å ta imot tilbudet om reversering»

Stilte spørsmål ved om ein har kontroll på grunnlaget for den kraftig auka eigedomsskatten

I framlegget til økonomi- og handlingsplan for Kinn kommune for dei neste fire åra vil samla eigedomsskatt auke mot slutten av planperioden. Kommunen aukar skattesatsen dei første tre åra, deretter er det volumauke og nye objekt som skapar meir inntekter.

Kan miste interkommunale millionar som følge av investeringsstoppen

I framlegget til økonomi- og handlingsplan for dei neste fire åra, som kommunedirektør Terje Heggheim la fram for formannskapet i Kinn tysdag, var Nordfjordbadet tatt heilt ut av investeringsplanen.

Bekymra for korleis det skal gå med elevane på Skram skole

– No må alle sjå at Kinn var feilslått

Raudt sitt fokus i Kinn-politikken har vore lovpålagte oppgåver, og derfor har ny Skram skole vore eit av dei investeringsprosjekta dei har vore mest bekymra for. Tysdag, i formannskapet, fekk dei all uro bekrefta.

Kinn-budsjettet: Må redusere med 35 årsverk, og ny barneskule, rådhus, badeanlegg, fotballhall og gymsal må vente

Kommunedirektør Terje Heggheim hadde ein dyster bodskap til formannskapet i Kinn tysdag: – Kommuneøkonomien går ikkje i hop. Vi må redusere årsverk og sette store investeringsprosjekt på vent.

mandag 08.11 2021

Ber Raudt dokumentere manglande innsparing og dårleg matkvalitet

Ordførar Ola Teigen (Ap) er ikkje uvillig til å sjå på kjøkkensaka på nytt – dersom Raudt kan dokumentere at innsparing ikkje er tilstades eller at kvaliteten på maten ikkje held mål.

Det kommunale kjøkkenet: – Eg legg til grunn at det er reelle innsparingar knytt til denne endringa

Leiar for Helse-, sosial og omsorgsutvalet i Kinn, Arlene Vågene (H), har kontakta kommunalsjef for helse og omsorg, Norunn Stavø, for å få dei heilt korrekte tala for mogleg innsparing på å slå saman dei kommunale kjøkkena i kommunen.

Ber utvalgsledere og ordfører sette nedleggelse av kjøkkenet på sakslista

I en e-post sendt til lederen i Kinn eldreråd, lederen i Helse-, sosial- og omsorgsutvalget i Kinn og ordfører Ola Teigen (Ap) ber partiet Rødt om at saken om det kommunale kjøkkenet i Måløy blir satt på sakslista til førstkommende møte.

fredag 05.11 2021

«Jo, nedlegging av kjøkkenet i Måløy er en fullstendig feil beslutning»

onsdag 03.11 2021

«De eldre skal spise godt i Kinn kommune»

tirsdag 02.11 2021

Nedlegging av det kommunale kjøkkenet i Måløy – en feil beslutning?

mandag 01.11 2021

«Kanskje er prosessen rundt nedleggelse av kommunekjøkkenet utført etter de beste intensjoner, men det må være måte på behandling av samfunnets slitere»

fredag 29.10 2021

– Ein enkel budsjetthaust ligg ikkje i korta for nokon

onsdag 27.10 2021

Mener de aldrende lokalene til Bordgleder er gode nok til å ta i mot Måløys matproduksjon

KF Bordgleder, som skal overta all produksjon av mat til institusjonene i Kinn fra 1. desember, har lenge vært misfornøyd med de umoderne og tungdrevne lokalene de har i Florø. Men selv om de er på jakt etter nye og bedre lokaler, er det uproblematisk å overta all drift fra kjøkkenet i Måløy.

tirsdag 26.10 2021

«Myklebust snublar i tal – igjen»

mandag 25.10 2021

Varslar om ein lite berekraftig kommuneøkonomi: Sprekk med 24 millionar etter andre tertial

– Ut frå kjent økonomisk informasjon på tidspunkt for rapportering, må Kinn kommune balansere driftsrekneskapen med betydeleg bruk av bufferfond i 2021, seier kommunalsjef økonomi Linda Nipen i rapporten etter andre tertial.

lørdag 23.10 2021

«Korleis vil de forklare at Kinn bruker 6,4 mill. meir  i 2020, og heile 7,9 mill. meir i 2021, utan fleire tilsette i hovudadministrasjonen?»

lørdag 25.09 2021

– Dersom det ikkje kjem fram noko nytt i saka, står eg fast på mi tilråding

Kommunestyret valde å utsette behandling av den langvarige saka om ny brannstasjon i Florø. Kommunedirektør Terje Heggheim er klar på at om dei ikkje fram noko nytt i diskusjonen av ambulansetenesta, så står han på avgjerda om lokalisering ved kulturhuset.

lørdag 04.09 2021

«Skram skole må bevares»

«Noverande generasjon er so opptekne av å samle pengar, at dei må sende både born og foreldre ut av heimen»

onsdag 01.09 2021

Fastlegene koster kommunene mer for hvert år: – Nå må politikerne ta grep

Fastlegeordningen koster kommunene mer for hvert år. I fjor brukte kommunene 591 millioner kroner på å beholde fastlegene, året før var utbetalingen på 520 millioner kroner.

tirsdag 31.08 2021

138 har sagt sin mening – 89 prosent vil rive

Da prosjektleder Vidar Andersen i Kinn kommune under folkemøtet tirsdag orienterte om prosessen rundt Skram skole, kunne han opplyse at 89 prosent (123 personer) av de 138 som hadde sagt sin mening om skolens framtid ønsket å rive gamlebygget fra 1920.

fredag 27.08 2021

Vil høre folks mening om kirkebygget og hva det betyr for dem

Sokneprest Mari Saltkjel og resten av soknerådet inviterer søndag 29. august Sør-Vågsøy menighet til et møte i Sør-Vågsøy kirke rett etter gudstjenesten. Der vil de gjerne høre hva kirkebyggene betyr for folk og hva folk ønsker at de skal brukes til.

Lyser ut anbudet på oppussing av kirkefasaden til vinteren

Kirkeverge Erling Bakke Nydal sier at vedlikeholdsbudsjettet til kirkebyggene i Kinn kommune er trangt, men at oppussing av fasaden på Nord-Vågsøy kyrkje ligger i 2022-budsjettet til fellesrådet. Anbudet skal sendes ut på nyåret 2022.

torsdag 05.08 2021

«Vi har ein tydeleg plan for korleis ei ny regjering kan styrke kommuneøkonomien»

mandag 19.07 2021

Berre 15 kommunar er på Robek-lista. Men to av dei er frå Nordfjord

Økonomien i mange kommunar går betre enn før, Berre 15 kommunar er no stempla som økonomisk ubalanserte. Samtidig varslar ekspertane tøffare tider, skriv NRK.no.

fredag 18.06 2021

Inviterer til folkemøte

Vil høyre di meining om kva som bør skje med skulen

Tysdag vedtok kommunestyret å greie ut to alternativ for ein ny Skram skole, men som del av dette arbeidet ønskjer Kinn kommune folket si meining.

Bad om økonomisk disiplin

Kommunedirektør Tom Joensen utrykte seg positivt om utsiktene for kommuneøkonomien i Bremanger då han gjekk gjennom økonomien i kommunestyret.

tirsdag 15.06 2021

Vedtok revidert budsjett

Ville ha tilsettingsstopp i den krevjande kommuneøkonomien, men forslaget fall

Under diskusjonen om revidert budsjett foreslo partiet Raudt tilsettingsstopp i Kinn kommune. Forslaget falt mot stemmene til Sp, MDG, SV, Frp og Raudt sjølve.

mandag 24.05 2021

Stiller spørsmål ved kvifor eit kunstprosjekt ved den nye storhallen er utlyst

Daniel Henriksson i Kinn Raudt lurer på kvifor det blei utlyst eit større kunstprosjekt ved Storhallen som skal byggast i Florø. Han synst også det er påfallande at denne saka blei behandla i prosjektutvalet nyleg når ein allereie har bestemt at kunst i offentlege rom skal behandlast av Oppvekst- og kulturutvalet.

tirsdag 27.04 2021

«Spelet om betre kommuneøkonomi runde 1: grendeskulane»

fredag 23.04 2021

«Dei er valt av folket, men er dei der for folket?»

onsdag 21.04 2021

Han må spare inn 100 millioner på tre år: – Det er heftig, men vi skal gjennomføre med minst mulig negative følger

Kinn kommune skal innen 2024 bruke 100 millioner mindre på den årlige driften enn de gjorde i 2020. Det innrømmer kommunedirektør Terje Heggheim at er meget utfordrende.

mandag 12.04 2021

Høyre-lederen om det kommunale kjøkkenet

– Politikken må handle om noe mer enn en nord/sør-konflikt

Gruppeleder i Kinn Høyre, Arlene Vågene, mener at Kinn kommune kan sammenlignes med et ekteskap der man må gi og ta.

mandag 14.12 2020

«Ein kan vel trygt seie at både Venstre og Høgre bryt sine løfte til veljarane»

Startar utbygging av infrastruktur for fjordvarmead

Kommunestyret i Stad vedtok torsdag å starte utbygging av Fjordvarme-infrastruktur for miljøvenleg oppvarming og kjøling av bygg i tettstadane Selje og Leikanger på Stadlandet.

«Nord og ned-kritikk. Ein kommentar til fleirtalskoalisjonen sitt budsjettframlegg»

fredag 11.12 2020

«Vi reagerer kraftig på Høgre og Sp sitt forslag om å legge ned legekontora i ytre»

torsdag 10.12 2020

Sp klare med sitt budsjettframlegg

– Vi kan ikkje sjå at vi kan sette av midlar til fotballhall, rådhus og Nordfjordbadet når den økonomiske situasjonen er som no

Torsdag opplyser Kinn Senterparti at dei er klare med sitt alternative budsjett. Av investeringar kan dei ikkje sjå at det er mogleg å bygge verken fotballhall, rådhus eller badeland i Måløy.

onsdag 09.12 2020

Kommunen har allereie varsla helseføretaket om mogleg oppseiing eller revidering av føde- og barselavtalen

I eit brev sendt frå Kinn kommune til Helse Førde varslar kommunen at det kan bli aktuelt å seie opp avtalen tidlegare Vågsøy kommune hadde på God start-tilbodet ved Nordfjord sjukehus.

Fagforbundet-leiar åtvarar: No kjem koronakutta i kommunane

Etter Arbeidarpartiets sentralstyremøte måndag åtvarar leiaren i LOs desidert største forbund om at dei kommunale budsjetta inneheld mange nedbemanningar.

tirsdag 08.12 2020

Opposisjonen om budsjettframlegget

– Det kan se ut som om de skal bruke penger som ikke finnes

Sidsel Kongsvik har problemer med å se hvordan budsjettframlegget til flertallspartiene i Kinn henger sammen. Hun mener det kan se ut som om de skal bruke penger som ikke finnes.

Her er budsjettforslaget til samarbeidspartia i Kinn

Vil framskunde Nordfjordbadet, redusere eigedomsskatten, vidareføre jordmorordning, bygge ny Skram skole, fotballhall og rådhus, og ta avgjerda om skulenedlegging på nyåret

Samarbeidspartia Ap, Høgre og Venstre i Kinn kommunestyre er samde om kommunebudsjett for 2021 og økonomiplan for dei komande åra. Kommunestyret handsamar saka 17. desember 2020.

mandag 07.12 2020

– Millionene til kirke ligger i budsjettframlegget, men under en annen post

Kommunedirektør Terje Heggheim kan opplyse at de 26,8 millionene i investering til kirkelig vedlikehold, som Rødt-politiker Daniel Henriksson ikke fant igjen i politikermodulen for budsjettet, er der fremdeles. Men de ligger ikke under investering, men under overskriften Tilskudd til andre.

Varsler igjen om feil i tallene

Kan være full forvirring om hvilket budsjettforslag som gjelder i Kinn: – Jeg tror ikke 26,8 kirkemillioner ligger inne lenger

Daniel Henriksson (Rødt) har lest saken Fjordenes Tidende har hatt med kirkeverge i Kinn, Erling Bakke Nydal, der han sier de er glade for at de får 26,8 millioner av 42 omsøkte til vedlikehold av kirkene, men at de ikke klarer flere kutt i drift og investering nå. Henriksson reagerer på budsjettposten Nydal omtaler. Han tror nemlig ikke at tallene stemmer.

Har 40.000 m2 bygningsmasse å vedlikehalde. Slit med eit stort etterslep

Då prosjektleiar Frank Husevåg orienterte om sluttrapport for forprosjekt Haugetun og aktiv jobb, kom det fram at Bremanger kommune slit med stort etterslep på vedlikehald av kommunale bygg. 

søndag 06.12 2020

Får 26,8 millionar, men det er ikkje nok til vedikehaldsetterslepet

– Vi skal klare å få dette til å gå rundt ved å vere kreative, men no kan vi ikkje handtere fleire kutt

lørdag 05.12 2020

Overlege og spesialist i indremedisin:

«Skal Kinn kommunes dårlige økonomi ramme de eldre i tidligere Vågsøy? Kommunestyret må stemme nei til produksjon og transport av mat fra Florø»

Får 93 millionar, men kan berre bruke dei til pensjonspremiar

Kinn kommune vil i 2021 få ein ekstraordinær tilbakeføring på nærare 93 millionar kroner. Det går til kommunen sitt premiefond i KLP. Bakgrunnen er avsetningskravet til framtidige alderspensjonar som vert redusert. 

fredag 04.12 2020

5.-7.-klassar redda, men fryktar dugnadsbasert skule

Ap og Venstre sikra fleirtal i Bremanger formannskap for å oppretthalde 5.-7.-klassane i Kalvåg og Ålfoten. Premissen er at dei to skulane også sparer ein million kroner til saman årleg.

Kan truleg sleppe unna med å bruke mindre av bufferfondet

– Det er grunn til å tru at vi vil komme ut som ein skattesterk kommune i 2020

– Det er alltid knytt stor spenning til den lokale skatteinngangen i november. I tillegg til å vere ein stor skattemånad, kjem det endelege oppgjeret for fjoråret. Fordelinga mellom kommune og stat blir også klar. No har vi fått tala for november frå Skatteetaten, skriv kommunedirektør Terje Heggheim i fredagsbrevet.

torsdag 03.12 2020

Håp om løysing på parkeringsfloken ved stranda

Ordførar Anne Kristin Førde (Ap) orienterte torsdag formannskapet om at det er håp om løysing i ei årelang sak om å betre parkeringstilhøva på Grotle, der det kan vere kaotisk om sommaren.

mandag 30.11 2020

Mener det er kommunedirektørens budsjettframlegg som gjelder, selv om ingen framlegg fikk flertall

Kinn-ordfører Ola Teigen mener at det er kommunedirektøren sitt budsjettframlegg som gjelder og som nå ligger ute på høring, selv om ingen av de tre budsjettframleggene fikk flertall i formannskapet.

Innspel i skuledebatten

«Vil de ikkje ha legar og sjukepleiarar tilbake til kommunen? Kva har de å tilby oss dersom vi mistar skulen vår? Det er vi som er framtida – høyr oss!»

fredag 27.11 2020

«Vi støttar dei gravide familiane i Kinn kommune»

Vil ikkje ha maten levert frå Svelgen

– Det er høgdepunktet på dagen, når dei eldre kjenner god matlukt spreie seg i huset

Davik utviklingslag ønskjer ikkje at maten skal leverast til Klokkartunet frå Svelgen omsorgssenter som eit innsparingstiltak. Maten er viktig for dei eldre, skriv dei.

torsdag 26.11 2020

I dag diskuterer formannskapet budsjettforslaget

Partiet dropper storhall og badeland, men opprettholder grendeskoler, jordmorvakt og øker midlene til Skram skole

MDG har levert sitt alternative budsjettforslag og vil blant annet gjøre grep for å redusere kostnadene til politisk styring, opprettholde Stavang og Steinhovden skule og holde på jordmorvakta. De fjerner også storhall ved Lillevatnet og Nordfjordbadet fra investeringene, men vil øke investeringsbudsjettet for Skram skole.

onsdag 25.11 2020

«Da jeg fikk høre om forslaget om å legge ned det kommunale kjøkkenet i Måløy, og få maten sendt fra Florø, trodde jeg det var en aprilspøk»

«Kva er resultatet av Kinn så langt? Pengane går til ein formidabel kostnadsauke og det vert mindre til tenestene til folk»

søndag 22.11 2020

Mellom fem og åtte årsverk vil bli ramma ved nedlegging av det kommunale kjøkkenet

Om det blir slik at ein legg ned det kommunale kjøkkenet i Måløy og flytter all kommunal matlaging til Florø, er det mellom fem og åtte årsverk som vil bli ramma av kuttet, opplyser kommunedirektør Terje Heggheim.

fredag 20.11 2020

Rune og Ingebjørg fryktar for sonen si framtid om klassar blir flytta frå skulen. Eirik (5) er fødd blind og treng eit trygt miljø

For Rune Rindal og sambuaren Ingebjørg Myklebust er forslaget om å flytte 5.-7. klasse frå Ålfoten oppvekstssenter kanskje endå meir alvorleg enn for andre familiar. Sonen deira på fem år er fødd blind, og ein liten skule i nærområdet der han kan vere trygg og ta viktige steg er heilt avgjerande for han.

onsdag 18.11 2020

Føler seg makteslause og oppgitt etter møte om Kinn-budsjettet: – Budsjettforslaget er heilt ubrukeleg

– Vi folkevalde må konkret få vite kva vi skal vedta. Då nyttar det ikkje å kome med uspesifiserte kuttpostar og «potensial» til innsparing, seier Daniel Henriksson i Raudt, som tysdag møtte i utvalsmøtet for oppvekst og kultur for å få innsikt i administrasjonen sitt budsjettforslag.

mandag 16.11 2020

Svingar sparekniven

Vil legge ned tre skular, slå saman barnehagar og gjere denne skulen til ein rein nynorskskule

For å spare inn 31 millionar på oppvekst-området i Kinn kommune dei neste fire åra, foreslår konsulentselskapet Agenda Kaupang å legge ned tre grendeskular i Florø, slå saman tre barnehagar i same område og gjere Skram skole i Måløy til rein nynorskskule.

fredag 13.11 2020

– Ver opne og ærlege. No vil innbyggarane vite kva de gjer med alt de lova i festtalane

Leverer kuttforslag som kan spare inn 64 millioner, men det vil ramme viktige sektorer hardt

Agenda Kaupang sin sluttrapport har prøvd å møte Kinn kommune sitt mål om 80 millioner billigere drift. Konsulentselskapet foreslår kutt og endringer som til sammen vil spare inn 64 millioner i året.

Sparetiltak i Kinn: Vil legge ned God start-tilbodet

Helsesjukepleiar og tillitsvalt: – Eg oppmodar igjen kommunestyret til å sjå på konsekvensane av dette kuttet

Agenda Kaupang foreslår i sin rapport det som helsesjukepleiarane i Måløy har frykta, at ein vil kutte avtalen tidlegare Vågsøy kommune har med God Start gjennom Helse Førde, og omdisponere ressursar frå Florø på jordmorteneste i nord.