Tema

fredag 16.07 2021

«Sentralisering er ingen naturlov. Det er et politisk valg om det skal gå an å bo, leve og jobbe i hele landet eller ikke.»

lørdag 10.07 2021

«Skal man dømme av Heidi Grenis påstander, får man inntrykk av at sammenslåing av kommuner er en skjult agenda for oss i Høyre»

onsdag 30.06 2021

«Vi må fortsette å løfte lærarane og lærarutdanninga i åra som kjem»

torsdag 24.06 2021

«Vi risikerer å tape verdifulle lærarressursar på grunn av eit stivbeint og uklokt krav»

onsdag 23.06 2021

Avgift på landbasert vindkraft sendt på høyring

Regjeringsforslaget om å innføre produksjonsavgift på vindkraftverk frå 2022 vart tysdag sendt ut på høyring.

mandag 21.06 2021

«Gunn Sande har rett når ho seier at tannlegestrukturen i Nordfjord var lagt før kommunestrukturen»

«Innan få år vil 21.000 lærarar ikkje lengre få lov til å undervise i faga sine»

søndag 20.06 2021

– Folk skal få bu og leve i distrikta utan å måtte seie frå seg karrieremoglegheiter i ein statleg etat

I februar foreslo ordførar Alfred Bjørlo (V) i Stad å innføre ein «flytterett til eigen jobb» i staten. Fire månader etterpå fylgjer Venstre og regjeringa etter med å legge til rette for «staduavhengige arbeidsplassar» på alle nivå i staten.

lørdag 19.06 2021

«Ville du ha røysta på same måten, Vereide?»

fredag 18.06 2021

Vil ha fleire studieplassar til Måløy for å snu flyttestraumen i retning distrikts-Norge

Regjeringa har lagt fram planer om å leggje opp til at fleire utdanningsløp kan gjennomførast utan at ein treng å flytte til storbyen. Fagskulen i Sogn og Fjordane, maritim avdeling Måløy og Måløy Vekst er allereie i gong med å leggje til rette for at folk kan ta høgare utdanning i kystbyen.

torsdag 17.06 2021

Fekk sjå korleis ungdom i rusbehandling lever: – Eg vil ta med meg kor sårbar denne gruppa faktisk er

Etter mykje debatt rundt den nye rusreforma ønskte dei tilsette ved Måløykollektivet å få dei mogleg framtidige stortingspolitikarane på besøk for å vise fram jobben dei gjer.

mandag 14.06 2021

«No ser det ut til at Okla skal bli ståande som eit tragisk eksempel på feilslått politikk, og eit system som har svikta»

lørdag 15.05 2021

«Ein skal føle seg trygg i heile Sogn og Fjordane, uavhengig av kvar ein bur»

«Bondens status har gått fra å være en ansett borger, til å bli nærmest en huggestabbe»

onsdag 05.05 2021

«Vi må ha konkrete tiltak som legg til rette for heim- og tilflytting»

Innstilt til toppjobb i partiet

Sigurd Reksnes (Sp) frå Stad kommune er føreslått til nytt sentralstyremedlem i Senterpartiet.

tirsdag 04.05 2021

«Endrar vi opsjonsordninga kan det vere alt nokon treng for å flytte frå storbyen til Måløy, Florø, Eid eller Sogndal»

«Høyrde eg små forskjellar?»

mandag 03.05 2021

«Det er ikkje rart det kokar i lærarstanden. Yrket må få ei kraftig statusheving»

lørdag 01.05 2021

For Charlotte var 1. mai berre ein ekstra fridag. No ser ho alle kampsakene som står igjen

Charlotte Sæbjørnsen som heldt 1. mai-appell i Svelgen sa at for ho var 1. mai lenge berre ein ekstra fridag.

mandag 26.04 2021

Dette partiet vil kjempe for at du skal få flytterett til eigen jobb

Venstres landsmøte bestemte søndag at statleg tilsette som ønskjer å flytte frå større byar til distrikta, skal få «flytterett til eigen jobb» dersom dei jobbar med oppgåver som ikkje er stadbundne.

fredag 23.04 2021

Svar på Venstre sin kritikk av Sp:

tirsdag 20.04 2021

Erling og dei andre Sp-toppane vil oppløyse fylket

Førstekandidatane på stortingslistene til Senterpartiet i Hordaland og Sogn og Fjordane vil løyse opp Vestland.

onsdag 14.04 2021

Fryktar kommunen kan investere seg rett inn på Robek-lista

Statsforvaltaren blinkar med varsellampane når det gjeld Kinn-økonomien. Med investeringane som er planlagt er Robek neste.

mandag 12.04 2021

«Nei, «Smenes» har ikke forsøkt å sverte motstanderne mot vindkraft»

mandag 29.03 2021

Lokalpolitikarane melde trugslar til politiet. No er Jan Vidar glad for at hatefulle ytringar får meir merksemd

– I nær alle saker vi behandlar er nokon for og nokon mot, men det blir veldig øydeleggande for debatten, og for rekrutteringa, om enkelte trekk det så langt at dei kjem med trugslar, seier kommunestyrepolitikar i Stad, Jan Vidar Smenes (Ap).

lørdag 27.03 2021

Får ein halv million til arbeidet med skipstunnelen

Kommunestyret i Stad har vedtatt ei samarbeidsavtale med næringsutviklingsselskapet Stad Vekst, med ei økonomisk ramme på 500.000 kroner i 2021.

No er dei eitt steg nærare realisering av nytt basseng i bygda

Kommunen har sett frist til første halvdel av juni for tilbydarar som ønskjer å bygge nytt basseng i Selje.

fredag 26.03 2021

Politi og politikarar skal jobbe saman for å unngå hatefulle ytringar og trugsmål mot folkevalde

Kommunenes Sentralforbund presenterte i desember 2020 ein rapport som viser at 43 prosent av folkevalte har vore utsatt for hatefulle ytringar og/eller trugsmål. No har politiet frå geografisk driftseining i Sogn og Fjordane kome med sine tiltak.

torsdag 25.03 2021

Undersøking syner uvanleg høg tillit i kommunen

– Eit av dei mest positive trekka er tilliten mellom politikarane og dei tilsette

Ei ny undersøking frå Telemarksforsking syner at det er høg grad av tillit mellom tilsette, politikarar, næringsliv og frivillige lag og organisasjonar i Stad kommune.

søndag 21.03 2021

Forlenger samarbeidet med sommarcampen

Etterlyste aktivitetstilbod i andre delar av kommunen

Stad kommune har vedtatt å forlenge samarbeidsavtalen med Klenkarberget Sommarcamp fram til og med 2023. I formannskapsmøtet vart det etterlyst eit liknande tilbod i andre delar av kommunen.

fredag 19.03 2021

Det er for mange deltidstilsette i kommunen, særleg innan helse og omsorg

Stad kommune har mål om at 75 prosent av dei tilsette skal arbeide i 100 prosent stilling. Men dei har ein lang veg å gå for å nå dette målet i helse- og omsorgssektoren.

tirsdag 16.03 2021

Her kan du følge møtet i formannskapet

I Kinn formannskap tysdag står mellom anna prosjektplan Skram skole på agendaen. Sendinga startar klokka 09.00

søndag 14.02 2021

– Det trengst ein ny politikk for ungdom i distrikta

For at ungdom skal få lyst til å halde fram med å bu i distrikta, trengst det ein ny distriktspolitikk, meiner Hans Christian Knudsen i Ungdommens distriktspanel.

onsdag 20.01 2021

Partiet vil ha Arlene på topp til sentralt fylkesverv

Valkomiteen i Vestland Høgre innstiller Arlene Vågene til første fylkesnestleiar.

tirsdag 15.12 2020

Følg møtet i fylkestinget

Nytt opplæringsfartøy, fiskerihamn og budsjett står på agendaen

Fylkestinget har digitalt møte over to dagar 15. og 16. desember.

lørdag 24.10 2020

Ber om streaming

Har ikkje tru på at innbyggjarane reiser i to timar for å følge møte i politiske utval

Kinn Senterparti ønskjer endå meir openheit for innbyggjarane , og speler inn ei sak til møtet i utvalet for oppvekst og kultur neste veke.

tirsdag 15.09 2020

– Eg har ikkje sett partia seie kva dei skal samarbeide om og prioritere. Eg ser berre godt betalte utvalsleiarar og beskjed om å sjå framover

I tillegg til ein del krass kritikk frå talarstolen var gjengangartonen blant fleire av opposisjonspolitikarane at dei gjerne ville høyre litt meir om kva politikk den nye «posisjonen» står for.

fredag 11.09 2020

Meiner kommunen er for dårleg budd om skipstunnelen kjem

Anfinn Sjåstad (Frp) meiner Stad kommune bør kjøpe tenester og kompetanse frå Nordfjord Havn for å vere best mogleg rusta til Stad skipstunnel kjem. Eit arbeid han meiner kommunen så langt ikkje har kontroll på.

onsdag 12.08 2020

Jon blir medlem i nytt parti etter budsjettkrangelen i juni

Tidlegare Sp-politikar Jon Valur Olafsson melde seg ut av Kinn Senterparti etter budsjettdramaet i juni. No har politikaren funne sitt nye parti.

mandag 29.06 2020

Sende bekymringsbrev til statsråd:

Krev overvaking av drikkevatnet

Fredag 26. juni sende Ola Teigen, ordføraren i Kinn kommune, eit bekymringsbrev til Olje- og energidepartementet. I brevet ber han statsråd, Tina Bru, å setje i gang eit overvakingsprogram for å undersøkje potensiell ureiningsfare i Sagavatnet – drikkevatnet i Florø.

torsdag 25.06 2020

1. runde av Sp-nominasjonen:

Tidlegare stortingsrepresentant på toppen av lista

Den tidlegare stortingsrepresentanten Erling Sande frå Gloppen fekk flest framlegg i 1. runde av Sp-nominasjonen.

tirsdag 10.03 2020

Meiner Vestland bør lyse ut 50 sommarjobbar til ungdom

– Sett i lys av kor vanskeleg det er å få sommarjobb, vil Vestland fylke ta initiativ til å lyse ut 50 sommarjobbar for ungdom i alderen 18 til 22 år sommaren 2020?

lørdag 07.03 2020

En tredjedel stemte mot å behandle interpellasjonen fra Senterpartiet

Fikk ikke kommunestyret med på ny Montessori-uttale

En tredjedel av Bremanger kommunestyre stemte mot å behandle interpellasjonen fra Senterpartiet. Partiet ønsket en ny og positiv uttale om Montessori-skolen på Kolset.

tirsdag 03.03 2020

Følg møtet i kommunestyret

Skram skole, møtepraksis og alkoholservering på agendaen

Kommunestyret i Kinn er i dag samla i Måløy. På agendaen stå mellom anna Skram skole, møtepraksis og alkoholservering på kommunale arrangement.

torsdag 27.02 2020

Har valt ny leiar for partiet

Under Stad KrF sitt årsmøte vart Ruben Dalsbø frå Ervik vald til leiar og Lars Helge Hopland frå Eid er innstilt som nestleiar.

tirsdag 18.02 2020

Kommunane har søkt om store summar til klimatiltak

Så langt i år har Miljødirektoratet motteke heile 587 søknadar frå kommunar som ønskjer å gjere klimabetrande tiltak.

fredag 14.02 2020

Diskuterte meir politisk styring i investeringsprosjekt

Ville redusere rådmannen sine fullmakter til å investere på vegner av kommunen

Då formannskapet i Kinn diskuterte graden av politisk involvering i investeringsprosjekta i kommunen, var det Senterpartiet sitt forslag å ta rådmannen sine fullmakter for investeringsprosjekt med ei brutto investeringsramme på inntil 10 millionar ned til ei ramme på inntil 3 millionar.