Tema

tirsdag 18.01 2022

No blir familien verande på Flatraket: – Det er stort av bedriftene å høyre på bygdefolket

Stine Løvold frå Flatraket er letta over at dei kan legge vekk tankane om å måtte flytte frå bygda.

202 flatrakarar: – Ei auke på 88 prosent er ikkje ei lita endring

333 personar signerte fellesuttala. Etter informasjonsmøtet om sjøarealplanen torsdag signerte heile 202 personar også eit tillegg som blei sendt til Stad kommune.

Forstår bekymringane, men ser også positivt på næringsutvikling

Ordførar i Stad kommune, Gunnar Silden (V), håpar det kan vere rom for både bedrifter og innbyggarar på Flatraket. Men han forstår bekymringane.

mandag 17.01 2022

Familien har bestemt seg: – Blir storfyllinga realisert, flyttar vi frå kommunen

Michal Nygård (37) og sambuar Stine Løvold (35) bur i Pernesvegen på Flatraket i Stad kommune. Men om planane for Flatraket næringspark blir gjennomført, pakkar familien på seks, og reiser frå kommunen.

«Er det riktig at frykt skal styre utvikling i eit lokalsamfunn? Næringsaktivitet gjev også grunnlag for bulyst»

søndag 16.01 2022

Ser tilbake på ein innhaldsrik start: Frå bratt læringskurve til å bli lodda bort som gevinst

Gunnar Silden (V) har lagt bak seg dryge to månedar som ordførar i Stad kommune. Etter å ha hatt ei bratt læringskurve, føler han seg klar til å tenke eigne tanker, som han seier. Og dei første tankane går til alt det positive han trur vil skje framover.

lørdag 15.01 2022

Bebuarar langs denne vegen bekymrar seg for auka trafikk og eigedomane sine med ny storfylling

Bebuarar langs Pernesvegen på Flatraket i Stad kommune lurer på korleis trafikkbildet blir i området knytt til planane om Flatraket næringspark. Dei lurer også på korleis utbygginga vil påverke eigedomane deira.

fredag 14.01 2022

Fryktar nytt industriområde vil øydelegge strendene i bygda

Innbyggarane på Flatraket i Stad kommune er redde for at eit planlagt utvida industriområde vil øydelegge dei to strendene som ligg midt i bygda. Dei håper kommunen heller vil vurdere eit anna areal.

torsdag 13.01 2022

Vann klassequizen: Kaisa, Esekiel og Sigbjørn skal representere skulen i landsfinalen

Eid ungdomsskule møtte Gloppen og Førde ungdomsskular til dyst i finale for Klassequizen i Sogn og Fjordane på NRK P1 Sogn og Fjordane torsdag ettermiddag.

tirsdag 11.01 2022

Kystverket oppfordrar folk til å ta sjansen: – Det er eit godt tidspunkt for å satse

Sjølv om prosjektleiar for Stad skipstunnel, Terje Skjeppestad, ikkje kan legge nokon føringar for kva ein framtidig entreprenør treng av tilbod i området når prosjektet startar opp, legg han ikkje skjul på at dette er ei god tid for å satse.

fredag 07.01 2022

Har starta underskriftskampanje for å få stansa storfyllinga i strandsona

Det er stort engasjement på Flatraket rundt ny høyring av sjøarealplanen i Stad kommune. Innbyggjarane reagerer sterkt på planane for å nytte tunnelmasse til å fylle ut eit større område i strandsona i bygda. No håper dei å bli høyrt før fristen går ut 16. januar.

Krev at kommunen ryddar opp her: – Avfallet må fjernast frå området

Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane reagerer på eit tidlegare avfallsdeponi utanfor Selje, der farleg avfall som batteri og kvitevarer utgjer ein trussel mot miljøet. Dei krev no at kommunen ryddar opp.

tirsdag 04.01 2022

Kommunen har fått inn heile 27 søknadar på fem utlysningar

Stad kommune har lyst ut fleire stillingar innan bu- og miljøtenesta i kommunen. Totalt 27 søknadar har kome inn til dei fem utlysningane.

mandag 03.01 2022

Av over 1.000 hurtigtestar som blei delt ut viste berre éin teikn til positivt resultat

Men heller ikkje denne gav noko skråsikkert resultat. Tiltaket Stad kommune gjorde i samband med skulestart, der alle tilsette og elevar måtte teste seg, viser seg dermed å gi eit svært gledeleg svar inn i det nye året.

søndag 02.01 2022

Tok opp igjen søket i morgontimane: Leiter både med ROV og gjer søk i overflata

– Vi held fram søka i dag med ressursar frå Røde Kors og ROV-søket er i gang frå båt, seier innsatsleiar Kurt Hammerø til Fjordenes Tidende.

torsdag 30.12 2021

To personar har søkt på leiarstillinga her

Heimetenesta i Stad kommune søker ny einingsleiar. To søkarar har søkt på stillinga.

fredag 24.12 2021

Steffen og familien både gler og gruar seg til jul. Saknet etter broren og mora som er borte er stort

Steffen tenner eit lys på mamma si grav. Julehøgtida blir aldri meir den same for familien Sundal i Kjølsdalen etter at mamma Marit og broren Fredrik døydde i kvar si ulukke. Saknet er ekstra stort når kyrkjeklokkene ringer jula inn, seier Steffen.

søndag 19.12 2021

Ny basestasjon sett i drift

Telenor sette 17. desember i drift ein ny 4G-basestasjon på Berstad i Stad kommune. Basestasjonen dekker indre delar av Moldefjorden

fredag 17.12 2021

– Vi kan ikkje frede næringslivet i spørsmålet om eigedomsskatt

For Arbeidarpartiet var det lite som gjekk deira veg under behandlinga av budsjettet under årets siste kommunestyremøte torsdag. Dei nye «samarbeidskameratane» som ordførar Gunnar Silden (V) omtala dei som, slapp dei ikkje til på nokon punkt.

Borgarleg budsjettforlik: No vurderer dei å redusere formuesskatten frå 2023

Stad Frp stiller spørsmålet om redusert formuesskatt frå 2023 i ei pressemelding sendt ut torsdag kveld. Budsjettmøtet i Stad blei løyst gjennom eit borgarleg budsjettforlik.

torsdag 16.12 2021

Ny koalisjon vedtok kontroversielt budsjettforslag

Ein time på overtid var kommunestyret i Stad til slutt einige om budsjettet for 2022 og handlingsplanen for 2022–2025. Eitt av punkta det vart stemt over førte til delvis amper stemning under debatten, nemleg ønsket om å greie ut ein reduksjon av formuesskatten etter modell av Bø i Vesterålen.

Fleire protestar mot kommunen sitt sal av selskap: – Vi kan ikkje selje for kvar ein pris

Behandlinga av saka der Stad kommune var blitt førespurt om å selje dei resterande aksjane sine til Fjordvarme AS, førte til diskusjonar under torsdagens kommunestyremøte i Stad.

«Dagen i dag vil vise om partia har vilje til satsing på dei unge og bulyst i heile kommunen»

Her kan du følge årets siste møte i kommunestyret – budsjettet står på planen

fredag 10.12 2021

– Det er veldig gledelig at vi har hatt en så begrenset spredning på skolen

Kommuneoverlege i Stad kommune, Thomas Vingen Vedeld, tror de begynner å se slutten på smittesituasjonen ved Nordfjordeid skule nå.

torsdag 09.12 2021

Jobber på spreng for å åpne slalåmløypene: – Det blir kanon!

På Harpefossen Skisenter i Stad kommune jobbes det på spreng for at slalåmløypene skal bli klare til sesongåpninga som skal være førstkommende lørdag.

onsdag 08.12 2021

Ny elev smitta – og nok ein tilsett på omsorgssenteret

Ved Nordfjordeid skule har ein ny elev i klasse 1B fått påvist covid-19 med hurtigtest onsdag morgon, opplyser kommuneoverlege i Stad kommune Thomas Vingen Vedeld.

tirsdag 07.12 2021

Har hatt mindre utbrot, men vil ikkje kalle det villsmitte

– Det er ikkje haldepunkt for utbreidd «villsmitte» i lokalmiljøa i kommunen, men vi ser at smitten kan finne ulike vegar og at også fullvaksinerte kan verte smitta, seier kommuneoverlege i Stad kommune, Thomas Vingen Vedeld.

mandag 06.12 2021

To nye elevar smitta – tilsaman åtte

Ved Nordfjordeid skule vart det i førre veke påvist covid-19-smitte hos til saman seks elevar. No har to nye testa positivt.

lørdag 04.12 2021

«Vi må sjå på andre inntektsmoglegheiter enn å belaste vanlege folk når vi skal legge budsjett i ei vanskeleg tid»

Er bekymra over låneopptaka om renta stig: – Vi må tenke over kva vi driv med

Hogne Bleie (Frp) gjentar kanskje seg sjølv, men understreka under torsdagens møte i finansutvalet at han vil ha slutte på nye store låneopptak i Stad kommune. Han fryktar at den venta renteaukinga vil kunne ta knekken på ein allereie skakkøyrt økonomi.

fredag 03.12 2021

Ville gå vekk frå avtalen og innføre eigedomsskatt for å kome i mål med budsjettet

I avtalen som ligg føre mellom Venstre, Høgre og Arbeidarpartiet i Stad, er det bestemt at kommunen ikkje skal innføre eigdeomsskatt på næring. I torsdagens møte i finansutvalet, tok Ap til orde for å sjå vekk i frå avtalen på grunn av den økonomiske situasjonen kommunen er.

torsdag 02.12 2021

Foreslo å redusere godtgjersla til politikarane: – Det gir ein viktig signaleffekt

Bent-Inge Borgund tok til orde for å redusere hans og resten av politikarane sine lønningar og godtgjersle i Stad kommune. – Det er eit viktig signal å gi når vi no skal snu alle steinar, sa SV-politikaren. 

Her kan du sjå dagens møte i finansutvalet og formannskapet

onsdag 01.12 2021

Reiselivsekspertar Sara og Rasmus skal bidra i arbeidet med det nye hotellet: – Potensialet her er enormt

Onsdag kunne styret i Selje Hotell Invest AS presentere dei nyaste tilskota i gruppa som skal realisere det nye hotellet i bygda. Sara Forselius og Rasmus Sandnes har begge lang erfaring innan hotellbransjen og vil ha sentrale roller når det kjem til å realisere styret sine visjonar.

tirsdag 30.11 2021

Engasjerte Amalie stakk av med ungdommens kulturpris

Amalie Fure har vunne Stad kommune sin kulturpris for ungdom. - 17-åringen frå Selje er ein engasjert ungdom og ei aktiv stemme for ungdommen i Stad, skriv kommunen.

Kommunen vil selje seg ut av lokalt varmeselskap

Nordplan AS kome med eit tilbod til Stad kommune om å kjøpe resterande del i Fjordvarme AS som Stad kommune eig. Dette utgjer 37,1 % av aksjane i selskapet.

Går inn for å kjøpe denne tomta til legekontor og helsesenter

I torsdagens komande møte i Stad, skal formannskapet ta stilling til om dei skal kjøpe tomt til det komande helsesenteret i Selje. I tillegg til tomt for sjølve bygget, skal dei vurdere å også kjøpe eit tilleggsareal som på sikt kan nyttast til andre formål, slik som parkering.

fredag 26.11 2021

Meiner dei høyrer på fiskarane: Vil legge til rette både for dei og sjøretta næring

I eit brev adressert Kristine Dahl, assisterande kommunedirektør i Stad kommune, ba mangeårig politikar frå Selje, Åge Starheim, kommunen om å høyre på kva fiskarane vil når det gjeld ny fiskerikai på Lesto. No svarar Dahl at det er akkurat det dei gjer.

onsdag 24.11 2021

Stiller seg bak fiskarane i kampen om ny fiskerikai her

Åge Starheim frå Selje tar eit oppgjer med det han meiner er feilinformasjon rundt kva ønske og behov fiskarane i Selje har for ny fiskerihamn. Den tidlegare toppolitikaren meiner Stad kommune må lytte til kva som har blitt sagt tidlegare, og ikkje basere seg på påstandar.

Store smil hos ordførarane då banken kom med 400.000 til skipstunnelen

Pengane skulle gå til eit ringverknadsprosjekt rundt skipstunnelen, og det var ordførar i Vanylven, Lena Landsverk Sande (V), som hadde sendt søknad til Sparebanken Møre for tre kommunar rundt Stad skipstunnel.

tirsdag 23.11 2021

2020: Foreslo å kutte 30 årsverk – 2021: Auka med 41 årsverk

Stad kommune skal spare inn 65 millionar kroner for å kome i budsjettbalanse neste år. Utfordringane var synlege også i fjor, men sjølv om kommunedirektøren då foreslo å kutte 30 årsverk, viser tala for 2021 at kommunen i staden har auka opp med 41 årsverk.

lørdag 20.11 2021

Lite å gjere på i helga? Kva med kulturtreff, songkafé, fotballcup, messer, jubeldagar eller konsert

Venner av Selja kloster arrangerer laurdag 20. november eit kulturtreff der dei blant anna hedrar ein av Selje «sine store søner», Reidar Djupedal.

fredag 19.11 2021

Sjå lista over innsparingstiltak som blir foreslått for å redde budsjettet

Stad kommune må finne i alt 65.422.000 kroner for å få eit budsjett i balanse neste år.

Uroa for aukande lånegjeld: – Vi har ikkje hatt god nok oversikt og må sjå om vi skal ta ut investeringar

Gunvald Ludvigsen (V) uttrykte i finansutvalet og formannskapet i Stad bekymring rundt den høge lånegjelda kommunen har, og korleis dette påverkar driftsbudsjettet.

torsdag 18.11 2021

– Mi store bekymring er alle henda som forsvinn. Vi treng dei sårt til våre eldste og yngste

Bekymringa var stor blant politikarane i finansutvalet Stad kommune for korleis ein skal kome i mål med eit budsjett i balanse. Størst er uroa for kutta i helse- og oppvekstsektoren.

Her er Gunnar i gang med sitt første møte: – Det er ein historisk dag for meg

Gunnar Silden (V) leier i dag sitt første møte som ny ordførar i Stad kommune. I finansutvalet og formannskapet innleia han med å takke for god hjelp dei første dagane.

Her kan du følge formannskapsmøtet i Stad

onsdag 17.11 2021

Kommunen om «skrot»-synfaring: – Det var så mange at det var umogleg å varsle alle

Fleire grunneigarar på Stadlandet har reagert på Stad kommune sine synfaringar på private eigedomar for å avdekke skrot som burde ryddast opp i. Kommunen forklarar at dei ikkje viste kven det gjaldt før dei tok turen, og at det derfor ikkje var mogleg å varsle dei det gjaldt på førehand.

Jan Petter og fleire meiner kommunen har tatt seg inn på privat eigedom på jakt etter «skrot» som ikkje er til sjenanse

Fleire innbyggjarar på Stadlandet reagerer på at Stad kommune har vore på umeldt synfaring på eigedomane for å leite etter det dei omtalar som skrot. Fleire grunneigarar meiner dette slett ikkje er søppel, og at kommunen har gjort ein svært aktiv innsats for å finne skrotet.

tirsdag 16.11 2021

Vil samle offentlig kompetanse under samme tak

I Sandnessjøen skapes en ny kompetanseklynge når syv virksomheter samles i ett bygg. Nå jobber Statsbygg med flere lignende pilotprosjekter i resten av landet, blant annet i Stad kommune.

Vil kutte ti millionar i oppvekst og fire millionar i helse neste år

I det nye konsekvensjusterte budsjettet manglar Stad kommune i alt 65.422.000 kroner for å kome i balanse. Innsparinga vil kommunen hente frå sektorane oppvekst og helse, auke i eigedomsskatten og bruk av disposisjonsfond.

mandag 15.11 2021

Vil innføre eigedomsskatt på næring for å klare millioninnsparingane

Kommunedirektør i Stad, Åslaug Krogsæter, foreslår å innføre eigedomsskatt på næring i kommunen, samt å auke eigedomsskatten på bustadar. I tillegg til å nytte midlar frå disposisjonsfondet, meiner ho at dette må til for å kome i balanse i åra framover.

Allsong til Evert Taube og spelemannslaget løfta taket

Entusiastiske musikarar kom for eiga rekning frå Molde, Førde og Bergen til Stadlandet for å delta på kulturarrangementet laurdag kveld.

søndag 14.11 2021

Folk koste seg med bokslepp, konsert, utebading, sjakkturnering og besøk på gardsmuseum

Her kan du sjå bilde frå nokre av arrragementa under kulturnatt i Stad laurdag.

lørdag 13.11 2021

Denne kommunen er med i kampen om å bli årets nynorskkommune

Det er aust mot vest i kampen om å bli årets nynorskkommune når sei tre vestlandskommunane Herøy, Kvinnherad og Stad konkurrerer om å få prisen Årets nynorskkommune 2021. I finalen blir dei utfordra frå aust av Ål kommune i Hallingdal.

fredag 12.11 2021

Ferja måtte legge til kai

Vegtrafikksentralen Vest opplyser fredag ettermiddag at ferjestrekninga Isane-Stårheim er midlertidig stengt.

Her kan du sjå musikkvideoen med dei lokale stjernene som har hjartet sitt i Stad

Torsdag kom musikkvideoen til Hjartestad-songen som kom i sommar. Vilde og Tore Hjelle har saman laga tekst og melodi, medan Aleksander Raftevold har produsert songen. Det er eit stjernelag av artistar frå Stad kommune som er med og vi får eit glimt av alle i musikkvideoen. 

Den planlagte meklinga mellom kommunane er utsett

Kinn kommune og Stad kommune skulle etter planen i dag møtest i eiga skjønnsnemd for å kome fram til korleis Kinn kommune skal kompenserast etter at Bryggja blei grensejustert inn i Stad kommune.

onsdag 10.11 2021

Skal lyse opp kulturnatta med arrangement over heile kommunen

Tradisjonen tru er den andre helga i november sett av til kulturelle høgdepunkt på rad og rekke i Stad kommune. Alt frå sjakkturnering til havbading, bingo, karaoke og konsertar står på det rikhaldige programmet for årets kulturnatt.

Vil rigge seg for framtida med ny hurtigbåtkai, gang- og sykkelveg, næringsområde og trivselstiltak

Selskapet Seljevågen AS lanserte tysdag store planer for korleis dei meiner ein best kan skape ringverknadar i kjølvatnet av Stad skipstunnel. I samarbeid med det offentlege ønsker dei mellom anna å etablere ei ny hurtigbåtkai ved innseglinga til Moldefjorden.

tirsdag 09.11 2021

Nådde nesten til topps nasjonalt med sin utradisjonelle UKM-uke

søndag 07.11 2021

Søker om 42 millionar for å etablere ein ny nasjonal modell for desentralisert utdanning

Inviro AS, ved dagleg leiar Øystein Nes, kunne fredag presentere eit nytt og ambisiøst prosjekt under frukostmøtet i Stad kommune. Nemleg ein plan om å legge til rette for at alle som ønsker skal kunne få utdanne seg i det dei vil sjølv om dei bur i distrikta.

lørdag 06.11 2021

No slepp dei bestille badstuetønne frå utlandet. Badelaget har fått lokal samarbeidspartnar

– Gode nyheiter. Vi har fått oss lokal samarbeidpartnar, skriv Maria Helgesen i Stad heilårsbadelag i sosiale medium.

Kulturskulen hadde sin første konsert på grendehuset

Stad kulturskule hadde sin første konsert på Stadlandet grendahus og i løpet av kvelden fekk mange vise fram musikken og dansen sin.

torsdag 04.11 2021

Tar publikum med inn i spel- og fantasyverda

– Her er det heilt trygt for besteforeldre å ta med barnebarn for å oppleve spennande musikk, seier Kari Standal Pavelich. Både det vanlege konsertpublikumet, gamerar og fantasy-tilhengarar vil nyte musikken.

onsdag 03.11 2021

Denne kommunen fekk pris for nytenking då UKM ikkje kunne arrangerast på vanleg måte

– Vi måtte tenke nytt då pandemien kom, seier Maria Helgesen i Stad kommune, som er tildelt Turboprisen 2021. Det er UKM Norge som deler ut prisen for god innsats i ung kultur møtest.

mandag 01.11 2021

Arrangerer kulturtreff om ein av bygda sine «store søner»

Venner av Selja kloster arrangerer laurdag 20. november eit kulturtreff der dei blant anna hedrar ein av Selje «sine store søner», Reidar Djupedal.

To bygder gjekk saman og skapte liv og røre med dobbeltkonsert for spelemannslaga

Eid spelemannslag reiste til Stadlandet for å halde dobbelkonsert med det lokale spelemannslaget, Sentrum spelemannslag, søndag. Det blei kjekt både for spelemannslaga og publikum.

Skal betale kompensasjonsmidlar til kommunen for vindkraftanlegget

Falck Renewables Vind AS skal frå 2021 betale ut kompensasjonsmidlar til Stad kommune for vindkraftanlegget på Okla på Stadlandet.

søndag 31.10 2021

Opplever at sjølvtestingsprosjektet på vidaregåande skular gav tryggheit

Det skulle bidra til å halda skulane opne. Tidenes første sjølvtestingsforsøk på vidaregåande skular, deriblant Eid vidaregåande skule, viste at det var mogeleg å få til.

Fem vil bli rådgjevar innan arbeid og velferd

Stad kommune har lyst ut stillinga som rådgjevar innan arbeid og velferd (NAV). Fem har søkt.

lørdag 30.10 2021

La fram ønske for framtida i ytre: betre veg, fleire bustadar, sentrumsoppgradering og ny molo

Sverre Leikanger og Margareth Olin Leivdal frå Stadlandet bedriftsforeining møtte i kommunestyret for å presentere ønske for framtida på Stadlandet. Mellom anna handla dette om utbetringa av fylkesveg 620 mellom Kjøde og Sandvik.

fredag 29.10 2021

– Ein enkel budsjetthaust ligg ikkje i korta for nokon

Geolog har vore på staden: Held vegen stengt etter steinsprang

Natt til tysdag gjekk det eit steinsprang over vegen mellom Drage og indre Fure. No har geolog vore på staden.

Ønsker fortgang i bassengsaka, og trur dei skal få det med ny intensjonsavtale

Kommunestyret i Stad inngjekk fredag intensjonsavtale med Selje Hotell Invest for å sikre seg delar av hotelltomta til nytt basseng i Selje. Håpet er at denne modellen skal skape fortgang i å få på plass eit nytt basseng.

torsdag 28.10 2021

Meiner ein ikkje kan ha store forhåpningar i Bryggja-oppgjeret

På spørsmål om konkrete forhold rundt oppgjeret for Bryggja som følgje av grensejusteringa, meiner kommunedirektør i Kinn, Terje Heggheim, at det ikkje er vits å ha store forhåpningar.

Rift om stillingar innan helsefag i denne kommunen

Stad kommune har tatt imot åtte søkarar på tre ulike stillingar innan helse og omsorg i kommunen.

onsdag 27.10 2021

– Eg har sjølv opplevd på høglys dag å snuble rett inn i noko som høgst truleg var ein narkotikahandel

Paul Jacob Helgesen (Sp) fryktar at arbeidet Stad kommune har gjort med å tilby ungdom rusfrie møtestadar, også kan bli brukt av enkelte til å rekruttere ungdom inn på feil spor, og til mellom anna narkotikabruk.

tirsdag 26.10 2021

Sju vil jobbe med lønn og personal i kommunen

Stillinga som løns- og personalmedarbeidar i stabseining for personal og kommunikasjon i Stad kommune har fått sju søkarar.

mandag 25.10 2021

Søkte om tilskot på 280.000 og fekk det

Harpefossen Skistenter AS sendte 26. september søknad til Stad kommune om eit investeringstilskot på 280.000 kroner til å kjøpe inn eit sett belte til trakkemaskina. Det sa formannskapet ja til.

Ser eit framleis behov og vil gjere utvidinga av kommuneoverlegestillinga permanent

Erfaringar i Stad kommune viser at ein burde ha hatt ei legestilling til i koronaperioden ettersom arbeidspresset var enormt. Når dei no vurderer behovet for framtida vil dei auke opp kommuneoverlegestillinga til 100 prosent på permanent basis.

søndag 24.10 2021

Skal tilsette person som kan utvikle kommunen sin bruk av velferdsteknologi

Stad kommune har dei siste åra delteke i fleire nasjonale prosjekt knytt til velferdsteknologi. No lyser dei ut ei stilling som kan drive dette arbeidet vidare.

lørdag 23.10 2021

Utbrot i Nordfjord har 60 nærkontaktar – nokre av dei i nabokommunen

Fleire i Stad kommune er definert som nærkontaktar etter eit utbrot i Gloppen der tre er smitta.

fredag 22.10 2021

Kampen om betre veg held fram

Fredag var det nye markeringar på Årsheim i Stad kommune. Stadlandet næringsforeining har som mål at politikarar i Vestland, som ikkje er frå tidlegare Sogn og Fjordane, skal få opp auga for vegen.

torsdag 21.10 2021

Torsdag samlar politikarane seg til formannskapsmøte

Anita og Marilyn vil ha med seg folk på å sjå det positive i alt som skjer

Anita Hoddevik og Marilyn Osmundsvåg ønsker å fortelle folk at ein no må prøve å sjå det positive i alt som skjer i Selje – både med kommande storprosjekt og ringverknader i kjølvatnet av dei.

tirsdag 19.10 2021

– Ei god og innhaldsrik ungdomstid på heimstaden legg grunnlaget for eit godt og innhaldsrikt vaksenliv på same stad

Ber folk om å vaksinere seg etter halvanna år utan influensa

Etter eit spesielt år under pandemien er det venta at den kommande influensasesongen kan verte hard. Kommuneoverlege i Stad, Thomas Vingen Vedeld, vil derfor på det sterkaste oppfordre personar i risikogruppene til å ta årets influensavaksine.

mandag 18.10 2021

Vil inngå intensjonsavtale for å sikre seg areal til å kunne bygge basseng ved hotellet

Formannskapet i Stad kommune skal ta stilling til om dei vil inngå intensjonsavtale med Selje Hotell Invest for å sikre seg delar av hotelltomta til nytt basseng i Selje.

onsdag 13.10 2021

Vil ha fortgang i arbeidet med denne vegen: – Det er eit tidsspørsmål før det skjer noko alvorleg

Årsheimstranda må få gul stripe. Det er kravet til Stadlandet Bedriftsforening, som vil ha fokus på ein fylkesveg dei meiner ikkje lenger held mål.

mandag 11.10 2021

Den nye veggen rockar opp lokalsamfunnet

Telmo Pieper

fredag 08.10 2021

Veronica og Mari flytta heim til Nordfjord til jobb som fastlegar på same kontor

Veronica Elde kom nesten heim til Ålfoten og Mari Holm fann lukka på Stårheim då dei byrja ved Eid legekontor som fastlegar.

Stiller krav om minst 50 prosent kutt i utslepp for nye, lokale båtruter

Skyss har fredag tildelt kontrakt for lokale båtruter i Sogn og Fjordane til Norled AS. Kontrakten stiller klimakrav om minst 52 prosent CO2-kutt.

Med to nye legar på laget har legekontoret fullt hus

Eid legekontor har fått ti legar, og dermed er alle legekontor tatt i bruk. Helse-leiar Linda Gotteberg seier at dei har vore heldige.

onsdag 06.10 2021

Den globale moteframsyninga inntar operascena

STRIKKET som blei arrangert på Stad hotell i august kjem no til Nordfjordeid, med blant anna endå fleire designarar.

tirsdag 05.10 2021

Skipstunnelkommunane får 750.000 for å skape ringverknader av tunnelen

– Stad skipstunnel vil opne ei heilt ny akse mellom Bergen og Ålesund, som kan utløyse ny grøn næringsutvikling. Difor har Agenda Vestlandet støtta prosjektet med 750.000 kronar, seier Siren Sundland, styreleiar i Agenda Vestlandet og konserndirektør for strategi og digital distribusjon i Sparebanken Vest.

mandag 04.10 2021

Markerte Eldredagen

126 festkledde pensjonistar frå fire lag koste seg med underhalding, talar og god mat

søndag 03.10 2021

Om to månader skulle Gunnar eigentleg bli pensjonist. I staden blir han ordførar for heile den nye kommunen

At seljeværing Gunnar Silden truleg blir Stad kommune sin nye ordførar var ein tanke 69-åringen sjølv aldri hadde late fare gjennom hovudet. Men no meiner den tidlegare fiskaren at han er klar for vervet.

lørdag 02.10 2021

Kjørte trekkvogn med høy promille – nå er han tiltalt for kjøreturen

En mann i 50-åra er tiltalt for å ha kjørt trekkvogn med høy promille. Prøver tatt litt over en time etter at han ble stoppet av politiet viste en alkoholkonsentrasjon i blodet på 0,97 promille.

torsdag 30.09 2021

Svanhild tar over styringa av mediehuset etter at Erling hadde sin siste dag torsdag

Avtroppande redaktør og dagleg leiar i Fjordenes Tidende, Erling Wåge, er glad for at Svanhild Breidalen no er konstituert som redaktør og dagleg leiar av Fjordenes Tidende medan styret i avisa leiter etter ein ny permanent toppleiar.

Alfred flytta ut av gutterommet: I Oslo må han klare seg utan kveldseventyr frå mor

Ordførar i Stad kommune, Alfred Bjørlo, har landa på Gardermoen. Før han reiste tok han farvel med gutterommet.

Må ha kontroll på tunnelmassane før neste sommar

Den nye prosjektleiaren for Stad skipstunnel, Terje Skjeppestad, seier ein må ha kontroll på kvar ein skal gjere av massane før kontrakt med entreprenør vert inngått. Det vil seie innan neste sommar.

onsdag 29.09 2021

Sjå dei spektakulære scenene frå musikalen

Onsdag er det premiere på Opera Nordfjord si operaoppsetting, nemleg musikalen Jorda rundt på 80 dagar.

Tok fyr i vaskemaskina – alle måtte evakuere

Brannmannskap i Stad kommune rykte ut til meldingar om brann i ein einebustad onsdag kveld.

Denne kommunen er blant dei aller beste i landet på openheit

Stad er den 18. beste av Norges 356 kommunar i openheit og innsyn, og den mest opne av alle kommunane i tidlegare Sogn og Fjordane. Det viser ei ny undersøking frå Pressens offentleghetsutvalg og Kommunal Rapport.

tirsdag 28.09 2021

Begge partia står ved avtala om ordførar og varaordførar

– Stad Høgre står for den avtala som er inngått og dermed Venstre sin ordførarkandidat, seier leiar i Stad Høgre, Magne Fure.

Jobbar for at Nordfjord skal bli eit berekraftig reisemål

Visit Nordfjord har teke initiativ til å starte arbeidet med «Berekraftig reisemål» i samarbeid med Nordfjordrådet og kommunane i Nordfjord.

Han blir Stad kommune sin nye ordførar

Når Alfred Bjørlo blir stortingsrepresentant, går Gunnar Silden inn som ordførar ut perioden. Det har ei samarbeidsavtale mellom Arbeidarpartiet, Høgre og Venstre sikra.

mandag 27.09 2021

Tilbakeflyttarar Therese og Sunniva lokka nytilflytta Johanna til uventa jobbmoglegheit

Blåmyra AS i Selje livnærer seg av å få andre til å skine i eit næringsliv som er på full veg framover. No har dei sjølve tilsett ein tredje person i bedrifta, og målet er framleis å ta nye steg.

Har bestemt seg for kven ordføraren blir

Leiar i Stad Venstre, Jon Frogner, bekrefter at Stad Venstre hadde møte søndag. Og at dei har bestemt seg for kven som blir ordførarkandidaten.

lørdag 25.09 2021

No er klokka fire: – Så godt å kunne klemme skikkeleg igjen

Aurora Dalelv Kråkenes frå Måløy fekk besøk av to venninner fredag, og laurdag kunne dei klemme for første gong på lenge. Sjølv om det var godt å kunne gje kvarandre ein klem, kjem dei til å fortsette å vere forsiktige.

torsdag 23.09 2021

Her kan du sjå folkemøtet der ein vil dyrke optimismen i bygda

I regi av Stad Vekst er det invitert til folkemøte i Selje for å diskutere og synleggjere kva moglegheiter som er på staden. Det vil òg bli presentasjon av ulike prosjekt som allereie er under utvikling. Sendinga kan du sjå direkte på fjt.no frå klokka 17.50.

Ønsker å legge til rette for «draumetilflyttarane» med nytt pilotprosjekt

Stad Vekst har saman med selskapet Remote inngått eit samarbeid der dei ønsker å løfte fram kommunen som ein god stad å bu, uavhengig av om ein har fast jobb ein annan stad i landet.

søndag 19.09 2021

Hugsar du flaskeposten Tommy fann?

Canada (10) kasta flaskeposten i vatnet på denne plassen for eitt år sidan

Canada frå Nordjordeid synest det er kult at Tommy Myre Lofnes har funne flasteposten ho laga for over eitt år sidan.

Rydda 500 kilo plast: Elevane på ryddetokt oppdaga at plasten kjem frå eige forbruk

Torsdag og fredag deltok skuleklasser frå Raudeberg og Stadlandet på strandrydding saman med Fjordane Friluftsråd. På seglas i den gamle skuta «Loyal» fekk dei bidra i kampen mot forsøpling av havet.

lørdag 18.09 2021

Eskil og bandet Kriminelt rocka opp handelsfesten

– Det gjekk heilt greit, seier Eskil Alsaker, vokalist i den nystarta gruppa Kriminelt. Gruppa med medlemmer frå Kjølsdalen, Stårheim og Hjelle framførte sin aller første låt See me. Vokalisten har skrive teksten, mens heile gruppa har laga musikken.

fredag 17.09 2021

Vil gå i dialog med nabokommunen for å sikre betre symjeopplæring

Elevane ved Stadlandet og Selje skule har nytta seg av bassenget på Åheim i Vanylven sidan dei ikkje har eige basseng i ytre delar av kommunen. No vil Stad gå i dialog for å auke talet timar dei får nytte nabokommunen sine fasilitetar.

torsdag 16.09 2021

Fire nye positive prøver i Kinn: No er totalt åtte ved ungdomsskulen smitta

Helse Førde melder totalt om fem positive prøver fra laben, frå kommunane Stad og Kinn.

Følg med på kommunestyremøtet

Har datert funna på hotelltomta:

Arkeologar kan slå fast at folk har budd her så tidleg som i yngre steinalder: – 2.000 år før vår tidsrekning

Arkeologar frå Vestland fylkeskommune har grave seg tilbake til yngre steinalder i flygesanden på tomta til nye Selje hotell. Funna dei gjorde overgjekk forventningane.

Ein person i isolasjon etter nærkontakt med smitta

Ein person er sett i isolasjon i Stad kommune etter påvist smitte med covid-19, opplyser kommuneoverlege Thomas Vingen Vedeld.

onsdag 15.09 2021

Valekspert: Ein eks-ordførar med roller både i kommunestyret og på Stortinget kan vippe begge vegar

Ifølgje professor Yngve Flo ved Universitet i Bergen er det ikkje så vanleg for ein ordførar som blir valt inn på Stortinget å bli sittande både som kommunestyremedlem og på Stortinget. Men det skjer. – Det har potensial for å vippe i begge retningar, seier Flo.

Stiller spørsmål om trafikktryggleiken

– 80-sona her er svært farleg for ungdommar som må krysse vegen kvar morgon for å kome seg på bussen

Marilyn Osmundsvåg (V) stiller spørsmål når det gjeld omsynet til born og unge sin skuleveg langs riksveg 15 mellom Bryggja og Nordfjordeid. Ho saknar svar på om det ligg føre ein plan for å utbetre gang- og sykkelvegane, samt å regulere fartsgrensa langs vegen.

tirsdag 14.09 2021

Gunnar har ikkje tenkt å bli nokon sinke som ordførar

Viss Gunnar Silden (V) blir ordførar i Stad kommune, kjem han til å bli ein energisk ordførar for heile kommunen.

Helle er motivert til å bli ordførar – viss kommunestyregruppa meiner ho er rett kandidat

Helle Frogner (V) er motivert til å bli ordførar i Stad kommune. Samtidig er det ikkje eit mål for henne. – Det viktigaste er at ein vel den kandidaten som er den rette for kommunen, seier ho.

mandag 13.09 2021

Stad- og Kinn-stemmene på veg til Florø og Nordfjordeid

Stemmene frå vallokala i nordre del av Kinn reiser no ned til Florø, og stemmene frå tidlegare Selje kommune har kome til Nordfjordeid for å bli talde opp saman med resten av stemmene.

Ungdommane brukte valdagen til å lære korleis ein stemmer

Mange elevar ved Selje skule fekk i dag innsyn i korleis ein stemmer når ein blir 18 år.

Inviterer til folkemøte: – Vi må dyrke optimismen og våge å satse

Når eit bygdefolk har vore vande med ein del motgang dei siste åra , må dei vekkast litt ekstra for å kunne sjå potensialet i det store som er i ferd med å skje. – Vi må dyrke optimismen og våge å satse no når tidenes moglegheit er rett rundt hjørnet.

søndag 12.09 2021

Lokalhistorikaren fortalde ei historie om bygda som ikkje mange har høyrt før

Under Sunnivafestivalen i Selje-bygda denne veka fortalde lokalhistorikar Knut Djupedal ei historie som ikkje så mange har høyrt før.

fredag 10.09 2021

Her kan du sjå kven som konfirmerer seg denne helga

Denne helga er det konfirmasjonar i Sør-Vågsøy kirke, Totland kyrkje, Stårheim kyrkje og Eid kyrkje.

torsdag 09.09 2021

Datasenteret førebur seg på kraftig vekst framover

Onsdag gikk marknadsdirektør i Lefdal Mine Datacenter, Mats Andersson, ut med meldinga om at selskapet veks kraftig og skal tilsette fleire nye operatører. Driftsansvarleg i datasenteret, Kristian Todal, forklarer veksten med bakgrunn i blant anna avtaler som selskapet har inngått.

Kommunedirektøren om bassengsaka: – Vi føler oss ikkje ferdige med plan A

Dei vart mange og lange diskusjonar rundt planane om nytt symjebasseng i Selje i torsdagens formannskapsmøte i Stad kommune. Kommunedirektør, Åslaug Krogsæter, orienterte politikarane om framdrifta og fortalde om planen for å framleis realisere eit basseng ved Seljesanden.

mandag 06.09 2021

Håper fleire vil hjelpe til med å fjerne «herrelaust» avfall frå naturen

Gjennom midlar frå Handelens miljøfond, eit fond finansiert av plastposeavgifta, ryddast no store delar av Norge si lange kystlinje – inkludert Stad. 

I fjor asfalterte de denne spektakulære veien. I år blir det nye veier i samme kommune

NCC Industry signerte nylig en rammeavtale for asfaltering for Stad kommune. Kontrakten gjelder for to år med opsjon for ytterligere to år.

søndag 05.09 2021

Finn din kommune

Arbeidsløysa går ned, men 1.900 vestlendingar vil snart miste stønaden sin

Arbeidsløysa går no raskt nedover i Vestland. Samstundes nærmar 1900 vestlendingar seg slutten på perioden med dagpengar eller arbeidsavklaringspengar.

fredag 03.09 2021

Sjå kven som er konfirmantar denne helga

Haustkonfirmasjonane er i gang, og her kan du sjå kva konfirmantar i Måløy-delen av Kinn, Stad, Bremanger og Vanylven som skal konfirmere seg.

onsdag 01.09 2021

Kan få ti millionar til Statens hus: – Det er ein skikkeleg boost for prosjektet

Kunnskapsministeren kom til Stad kommune med nyheita om at regjeringa vil sette av ti millionar kroner i statsbudsjettet for 2022 til stadsuavhengige jobbar knytt til Statens Hus.

tirsdag 31.08 2021

No har denne bedrifta funne ny dagleg leiar

Styreleiar Hans Mustad er glad for at Magne Fure har takka ja til jobben som ny dagleg leiar i AS Fiskevegn.

Har fordelt nye millionar til to lokale kommunar som har fått utilsikta reduksjon i inntekt

Kinn kommune får to millionar av Statsforsvaltaren, medan Stad kommune får 500.000 kroner.

mandag 30.08 2021

Anker dommen etter dødsulykka til Høyesterett

Mannen i 50-årene som har blitt dømt, både i tingretten og lagmannsretten, for dødsulykken i Kjølsdalen i 2018, der to kvinner mistet livet, anker dommen til Høyesterett.

søndag 29.08 2021

– Drøym, ver kreativ og ha det gøy fordi du elskar det

Julia Kröner Venø og Venø Gård KUNST ville feire draumen og kreativiteten og la alle engasjere seg på sin måte på Global Catwalk Show.

lørdag 28.08 2021

Leonora feira på fanget til oldemor Margit som blei 100 år

Margit Flataker fekk to feiringar av 100-årsdagen sin. Ein i sommar og ein på fredag på Seljetunet. Då kom det yngste oldebarnet Leonora på besøk, og varaordførar Siri Sandvik kom som ordførar med blomster.

Opnar skuleåret med å plante eit hjartetre

Laurdag opnar Fjordane folehøgskule skuleåret 21/22. Det gjer dei med seremoni og planting av eit eige hjartetre.

Bjørg Elise og Victoria har investert i sin eigen arbeidsplass

Bjørg Elise Kongsvoll og Victoria Brandal har gitt overskotet dei har spart frå elevbedrifta, heile 120.000 kroner, til sin nye arbeidsplass, «Vår sin butikk».

mandag 23.08 2021

Ferietips i Norges vakraste region

Tar deg med gjennom naturen

I Havsalt sommar får du tips om kva du kan sjå og oppleve i Kinn, Stad, Bremanger og Vanylven.

fredag 20.08 2021

Samlar lokale krigsvetaranar til militær gudsteneste og foredrag

I helga blir det stort veterantreff for Sogn og Fjordane i Selje og Ervik. Her vil det mellom anna bli militær gudsteneste med alt som høyrer ei slik hending til og ulike foredrag.

torsdag 19.08 2021

– Det er så gledeleg å sjå at folkenedgangen ser ut til å ha snudd til vekst

Statistisk sentralbyrå (SSB) har kome ut med ny folketalsstatistikk for andre kvartal. Og tala for siste halvår er god lesing for Kinn og Stad kommunar, medan Bremanger og Vanylven må sjå folketalet gå noko ned samla.

onsdag 18.08 2021

Det er ein ny nærkontakt som er smitta

Ein ny person er sett i isolasjon i Stad kommune etter påvist smitte med covid-19

tirsdag 17.08 2021

Ferietips i Norges vakraste region

– Turen gir deg ei fantastisk utsikt over Stadhavet

I Havsalt sommar får du tips om kva du kan sjå og oppleve i Kinn, Stad, Bremanger og Vanylven.

Har du fagbrev og ønskjer å gå påbygg? Då kan du sette deg på den virtuelle skulebenken hos desse alt i haust

Eid vidaregåande skule har nemleg fleire ledige plassar på nettstudium for vg4 Påbygging til generell studiekompetanse. Rektor Alf Reidar Myrstad seier at interesserte frå Vestland kan ta direkte kontakt med Eid vgs for oppstart no i haust.

fredag 13.08 2021

Storsatsinga i bu- og miljøtenesta tek form: – Dei skal kome til eit hus som ønsker dei velkomen

Ti personar får heildøgns omsorg og seksti tilsette får ny arbeidsstad når Stad kommune opnar Myroldhaug.

torsdag 12.08 2021

Ein ny nærkontakt er smitta

Ein ny person er sett i isolasjon i Stad kommune etter påvist smitte med covid-19.

Lokale reiarar ropar varsku rundt havvind og CO2-avgifta

På det politiske seminaret i Måløy torsdag fekk leiar i næringskomitéen, Geir Pollestad (Sp), klare bodskap med seg tilbake til Stortinget frå lokale reiarar frå Kinn og Stad, om havvind, CO2-avgifta, kvotefordelingar, sonetilgang og rekrutteringskvoter.

Auke i tal barnehagebarn: – Dette lovar godt for framtida

Kommunalsjef Harald Sivertsen i Stad kommune gler seg over statistikken for talet på born i barnehage og grunnskule.

mandag 09.08 2021

Ferietips i Norges vakraste region

Har du prøvd deg på bølgene på Stad?

I Havsalt sommar får du tips om kva du kan sjå og oppleve i Kinn, Stad, Bremanger og Vanylven.

Bil gikk tom for diesel - tunnelen blei stengt

Vegtrafikksentralen Vest melder om at rv. 15 Vindfylletunnelen i Stad kommune er stengt på grunn en bil som har gått tom for diesel.

søndag 08.08 2021

Smitten spreier seg: – Dei to nye smitta i kveld er ikkje relatert til tidlegare smitte

To nye personar er sett i isolasjon i Stad kommune etter påvist smitte med covid-19, opplyse Stad kommune søndag kveld.

Ferietips i Norges vakraste region

Ta deg tid til ei koseleg vandring i historia

I Havsalt sommar får du tips om kva du kan sjå og oppleve i Kinn, Stad, Bremanger og Vanylven.

Tilkalte brannvesenet da det gnistret fra taklampen

Litt før 23.30 natt til søndag ble brannvesenet kalt ut til et hus i Remmedalsvegen i Stad kommune grunnet bekymring for svilukt fra taklampen.

lørdag 07.08 2021

To nye personar i isolasjon – ventar på fleire prøvesvar

To nye personar er sett i isolasjon i Stad kommune etter påvist smitte med covid-19, opplyser Stad kommune.

Ferietips i Norges vakraste region

Ta turen som passar for heile familien

I Havsalt sommar får du tips om kva du kan sjå og oppleve i Kinn, Stad, Bremanger og Vanylven.

fredag 06.08 2021

Ein person er sett i isolasjon, men smittevegen er ukjend

Personen som testa seg i Selje onsdag, fikk positivt prøvesvar og er no sett i isolasjon.

tirsdag 03.08 2021

Rektoren gler seg til å ta imot rekordmange førsteklassingar

Om litt over ei veke har dobbelt så mange førsteklassingar som dei siste åra sin første dag på Bryggja Skule AS.

mandag 02.08 2021

Ferietips i Norges vakraste region

Teikna båt i stein for 4000 år sidan

I Havsalt sommar får du tips om kva du kan sjå og oppleve i Kinn, Stad, Bremanger og Vanylven.

Har vore på rundtur og sett det kysten har å by på: – Det er berre å nyte det

Hanna Karoline og Karina kom med campingvogn og tre hundar til Ervik.

søndag 01.08 2021

Turistane kjem til kysten, og klosteret er noko av det dei vil sjå

Anne og Lars Teigen hadde besøkt både Vestkapp, Ervik og Fure før dei skulle reise ut til Selja.

Brann i søppelcontainer: Truleg eingongsgrill som er syndaren

Brannvesenet i Stad kommune måtte rykke ut til Harpefossen for å sløkke ein brann som oppstod i ein søppelcontainer.

lørdag 31.07 2021

Vil skyte hjort for å sleppe skadar på slåttemarka

Mykje skade på slåttemark og innmarksbeita på Barekstad, er argumentet til ein grunneigar på Stadlandet for å søke om tidleg fellingsløyve på hjort.

fredag 30.07 2021

Ber kommunen om hjelp til å holde sanden unna dyrket markddynefront

Hoddevik grunneigarlag lurer på om Stad kommune kan bistå i problemet med all sanden som legger seg i dyrket mark.

torsdag 29.07 2021

Fine, men kaldere dager i vente

Etter noen dager med høye temperaturer, er det nå meldt temperaturer på under 20 grader så langt en kan se på Yr.no.

tirsdag 27.07 2021

Ferietips i Norges vakraste region

Lev deg inn i soga om Sunniva

I Havsalt sommar får du tips om kva du kan sjå og oppleve i Kinn, Stad, Bremanger og Vanylven.

Trym har med mor og bestemor som heiagjeng når han løper for Norge i helga

Trym Dalset Lødøen er tatt ut som en av fire unge løpere i U20-klassa, og skal representere Norge i Junior-VM i Skyrunning i Italia. Med seg på reisa har han en entusiastisk heiagjeng.

Sommarskuta kjem på besøk

– Det er utruleg flott å få vist fram både Selje og heile regionen vår

Selje førebur seg på besøk av NRK si sommarskute, Statsraad Lehmkuhl, tysdag kveld. NRK har gjestar frå Selje og regionen øvrig om bord i Statsraad Lehmkuhl, og har også gjort ein del filming i Selje på førehand.

mandag 26.07 2021

Ferietips i Norges vakraste region

Kos deg i parken i sentrum

I Havsalt sommar får du tips om kva du kan sjå og oppleve i Kinn, Stad, Bremanger og Vanylven.

Ervik-kvalen hadde ein kalv: Maria fann vesle Gaia død i fjæresteinane

Laurdag ettermiddag blei ein kvalunge funnen i Ervik. Det var Maria Frogner og venninna Ingeborg Stave Stevik som fann kvalungen.

Arbeidsløysa i kommunane går ned i takt med gjenopninga

– Den positive utviklinga vi har sett utover våren, held fram. Arbeidsløysa har gått jamt nedover gjennom heile juni, seier direktør Anne Kverneland Bogsnes i NAV Vestland.

søndag 25.07 2021

Har fått hus på rekke og rad: – Her må ein vere om seg om ein vil ha tomt

Tomtesalet i Hogaåsen bustadfelt har tatt av for fullt og ordføraren seier at dei som vil ha plass må vere om seg. Han ser ein ny trend.

lørdag 24.07 2021

Rocke-ordføraren vil tatovere befolkninga

I høve MiniMalakoff har Stad-ordførar Alfred Bjørlo teke turen i sentrum for å dele ut tatoveringar

Ny person i isolasjon i Stad

Ein ny person er sett i isolasjon i Stad kommune etter påvist smitte med covid-19

Skal merke turløyper

Tørres og Ingebrigt fekk sommarjobben dei ønskte seg: – Dette er perfekt. Her kan du trene litt, merke litt, og i tillegg få betalt

Tørres (16) og Ingebrigt (17) er med i teamet av unge som merkar turløyper i Stad kommune.

fredag 23.07 2021

Benjamin (6) løp 5 kilometer til ny personleg rekord: – Eg håpar han held på den treningsgleda han har i dag

Å springe løp synest Benjamin Blålid, seks år, frå Kvernevik i Stad kommune både er spennande og litt skummelt. Men då han persa på fem kilometer i Ålesund sommarkarusell, var all nervøsitet før løpet gløymt. Han var storfornøgd.

Må klore drikkevatnet

– Årsaka til oppvekst av uønskte bakteriar er ikkje funne

Stad kommune har igangsett kloring av drikkevatnet frå Stadlandet vassverk. Sist periode med kloring ble avslutta 25. juni, men no må ein altså klore igjen.

Har du sendt e-post til desse kommunane dei siste dagane? Då må du kanskje sende den på nytt

Både Kinn og Stad kommune har hatt problem med å motta e-post og ber no innbyggjarar og andre som har sendt e-post i det aktuelle tidsrommet om å sende på nytt.

Kvalen får gravferd i løpet av dagen

Kvalen som dreiv i land og døde i Ervik torsdag ettermiddag blir teken hand om og gravd ned i bygda. – Alle dei frivillige har gjort ein stor innsats og vore veldig flinke, seier Alfred Bjørlo, ordførar i Stad.

Ein person er sett i isolasjon: Ber folk som var på same pub og utestad vere ekstra merksame på sjukdomsteikn

Torsdag kveld synte resultat frå testing gjort på Nordfjordeid onsdag at éin person har testa positivt for covid-19. Personen testa seg etter opphald i Bergen.

onsdag 21.07 2021

Fleire Stad-bygder får nye byggefelt

Stad kommune gjer klar nye bustadfelt fleire stader i kommunen. – Det er ei kommunal grunnoppgåve, seier ordførar Alfred Bjørlo (V).

– Å være synlig på Visit Nordfjord betyr lite i den store sammenhengen

Ordfører i Kinn kommune, Ola Teigen, tror ikke det er så viktig å være tilgjengelig på Visit Nordfjord sin plattform: – Det viktigste er hva selskapene jobber med og at de jobber aktivt med promotering.

tirsdag 20.07 2021

Vil samle veteranane til militær gudsteneste og treff

Veterantreff Sogn og Fjordane planlegg eit treff i august i Selje og Ervik. Her vil det mellom anna bli militær gudsteneste.

Ordføraren trekker ut på gata for tiande året på rad

– Vi flyttar kommunen ned på gateplan og inviterer alle inn

Ordførar Alfred Bjørlo (V) i Stad kommune flyttar denne veka kontoret ut i Eidsgata på Nordfjordeid for tiande sommaren på rad.

mandag 19.07 2021

Ferietips i Norges vakraste region

Nyt naturen og eit slag golf

I Havsalt sommar får du tips om kva du kan sjå og oppleve i Kinn, Stad, Bremanger og Vanylven.

søndag 18.07 2021

Ferietips i Norges vakraste region

På denne fjellturen kan heile familien kose seg

I Havsalt sommar får du tips om kva du kan sjå og oppleve i Kinn, Stad, Bremanger og Vanylven.

tirsdag 13.07 2021

– Viljen til å få til eit basseng i bygda er akkurat like stor som før

Arbeidet med nytt symjebasseng i Selje sentrum er sett på vent. Administrasjonen tar det førebels med ro, nokre politikarar har eit alternativ, medan andre folkevalde er uroa.

søndag 11.07 2021

Ferietips i Norges vakraste region

Ta eit bad på den kritkvite sandstranda midt i bygda

I Havsalt sommar får du tips om kva du kan sjå og oppleve i Kinn, Stad, Bremanger og Vanylven.

lørdag 10.07 2021

Ferietips i Norges vakraste region

Utfordre deg sjølv i klatreveggen

I Havsalt sommar får du tips om kva du kan sjå og oppleve i Kinn, Stad, Bremanger og Vanylven.

fredag 09.07 2021

Ferietips i Norges vakraste region

Fortøy båten rett ved butikkar og sandstrand

I Havsalt sommar får du tips om kva du kan sjå og oppleve i Kinn, Stad, Bremanger og Vanylven.

torsdag 08.07 2021

Fjellturen til ordføraren enda opp med forstua fot og ein tur med luftambulansen

I dag, torsdag, skulle berre ordførar i Stad kommune, Alfred Bjørlo, ein liten tur på «Vesle-Skåla» i Loen. Det enda med bandasje på foten og ein tur med luftambulansen for ein legesjekk.

Det er 178 prøver som skiller mellom det høyeste og det laveste Helse Førde har analysert denne uken

Etter noen dager uten positive analyserte prøver har Helse Førde de to siste dagene oppdaget 3 nye positive prøver.

mandag 05.07 2021

Skal samarbeide om rekruttering til Nordfjord

Stad kommune har teikna avtale med Nordfjordakademiet om å samarbeide om rekruttering og felles profilering av Nordjord som bu- og arbeidsmarknadsregion. Avtalen vart signert av ordførar Alfred Bjørlo i Stad og dagleg leiar Tonje Bjerkan i Nordfjordakademiet forrige veke.

fredag 02.07 2021

Ferietips i Norges vakraste region

Bli med Grete på turar i kystlandskapet

I Havsalt sommar får du tips om kva du kan sjå og oppleve i Kinn, Stad, Bremanger og Vanylven.