Tema

onsdag 19.01 2022

Avdelingssjefen krev oppreising etter varselsaka

Då Håvar Fagerli frå Barmen i Stad kommune varsla om at han vart mobba på jobben, blei dette handtert som ein personalsak, og han blei ikkje trudd. No krev han erstatning frå fylkeskommunen.

søndag 16.01 2022

Kven bør få klima- og miljøprisane i Vestland i 2022?

Vestland fylkeskommune deler i år ut to klima- og miljøprisar. Den eine er øyremerka landbruket, den andre kan gå til alle som har gjort ein innsats for og utmerka seg innanfor klima- og miljøarbeid i Vestland.

Meiner det må gjerast tiltak for å sikre skulebarna med ein gong

– Vi har lagt merke til det fokuset som har vore og er på sikkerheit for Skram-elevane i trafikken i Måløy, og med tanke på skuletransport må det gjerast tiltak no, seier ordførar i Kinn kommune, Ola Teigen.

lørdag 15.01 2022

Håpar fylkeskommunen lærer av denne triste saka

Fylkesverneombod i Vestland, Jorunn Bakke Johannessen, håpar fylkeskommunen lærer av alle feila som rapportane varslingssaka ved skulen i Måløy har avdekka.

fredag 14.01 2022

– Det er bra at fylkeskommunen fekk saka inn på rett spor

Han som starta varslingssaka, Håvar Fagerli, er glad for at fylkeskommunen har tatt tak og har fått varslingssaka inn på rett spor.

torsdag 13.01 2022

Skal gå gjennom varslingsrutinane i heile fylkesorganisasjonen

– I samarbeid med vernetenesta og tillitsvalde er arbeidet med å betre arbeidsmiljøet ved skulen godt i gang, seier fylkesdirektør Rune Haugsdal etter at dei torsdag fekk ein ny knusande rapport om handeringa av varselssaka ved Måløy vidaregåande skule.

Ny kritisk rapport mot fylkeskommunen: Varslingssaka kan få konsekvensar for tilsette

Igjen får Vestland fylkeskommune krass kritikk for personalhandteringa ved Måløy vidaregåande skule. Ein ny rapport slår fast at fylkeskommunen svikta på fleire punkt då det for eit år sidan vart varsla om mobbing, trakassering og fryktkultur av leiinga ved skulen.

mandag 10.01 2022

Får jobbe med ny og spennande teknologi: – Det har vore veldig kjekt

Elevane som går VG1 teknologi- og industrifag på Måløy vidaregåande skule har i nokre veker arbeidd med teikningar i 2D og 3D. I tillegg har dei fått 3D-printa det dei har teikna.

søndag 09.01 2022

Stenger vegen på natta for tyngre køyretøy

Statens vegvesen kan opplyse at fylkesveg 614 ved Breivika i Svelgen vil bli stengt på nattestid neste veke.

torsdag 30.12 2021

Bente blir avdelingsleiar ved denne vidaregåande skulen

Bente Olseth har takka ja til stilling som avdelingsleiar ved Eid vidaregåande skule, og startar 1. april i den nye stillinga.

tirsdag 21.12 2021

Fremmer forslag om å fjerne fylkeskommunen: – Bedre enn å reversere

Frps Helge André Njåstad frykter for kostnadene med reverseringer av fylkeskommunen. Et byråkratisk og politisk rot som må unngås.

mandag 06.12 2021

Nattestenger denne vegen i tre netter – berre utrykkingskøyretøy får passere

Vegen mellom Måløy og Holvik blir stengt tre netter grunna vedlikehaldsarbeid, og ei lita anna gladnyheit.

lørdag 27.11 2021

Stort engasjement for opplæringtilbodet neste skuleår, men ikkje alle fekk det som dei villee

– Saka om opplæringstilbodet har skapt stort engasjement, og vi har fått mange innspel. Det viser at dette er ei viktig sak som opptek mange i Vestland, seier Karianne Torvanger, leiar av hovudutval for opplæring og kompetanse.

lørdag 20.11 2021

Fann vegen inn i e-sporten som frustrert forelder – nyleg delte han ut det aller første stipendet

Frank Willy Djuvik var med å starte organisasjonen Vestlandet E-sport, men fann vegen inn i sporten som ein frustrert forelder. Fredag delte han ut det aller første e-sportstipendet i Norge på 40.000 kroner.

onsdag 17.11 2021

«No treng vi eit sterkt lag rundt elevane og lærlingane våre»

onsdag 10.11 2021

«No er det på tide å høyre på ungdommen og sikre oss ei trygg og god framtid når det gjeld skule og utdanning!»

– Burde ikkje fylkespolitikarane også jobbe for eit variert lokalt arbeidsliv og legge til rette for framtidig heimflytting?

onsdag 27.10 2021

Fylkesdirektøren har no forklart seg for kontrollutvalet etter varslingssaka ved MVS

Leiaren i kontrollutvalet i Vestland fylkeskommune, Dan Femoen, forventar at fylkesdirektøren ryddar opp og sørger for at det er trygt å varsle om kritikkverdige forhold og lovbrot. Femoen er fornøgd med at varslingssaka blir evaluert grundig.

Ber om innspel frå kommunane for å sikre ei berekraftig utvikling i reiselivsnæringa

Vestland fylkeskommune har sendt ut førespurnad til alle kommunane i fylket om innspel til sitt nye forprosjekt med temaet besøksforvaltning i Vestland.

mandag 25.10 2021

No er Sogn og Fjordane ikkje lenger dårlegast på breiband

Sogn og Fjordane er blant områda som tidlegare hadde dårleg utbygd nett, men som har blitt eit føregangsområde dei seinare åra.

fredag 08.10 2021

Enda fleire midlar blir tildelt skipstunnelen

Stad skipstunnel har fått nye 750.000 kroner til å jobbe for ringverknader av Skipstunnelen for næringsliv og lokalsamfunn langs kysten.

torsdag 30.09 2021

Fylket har vedtatt eigen e-sport-strategi: – Dette tar ungdommen sine interesser på alvor

Vestland fylkesting vedtok onsdag den første regionale strategien for utvikling av dataspeling og e-sport i Norge.

mandag 27.09 2021

Vil ha slutt på det dei meiner er utflagging av offentlege oppdrag

Raudt Vestland vil i fylkestinget onsdag komme med ein interpellasjon om å stoppe det dei meiner er utflagging av offentlege oppdrag, som for eksempel bygginga av det nye opplæringsfartøyet «Skulebas».

torsdag 23.09 2021

Valresultatet i Vestland er godkjent - tre på fylkestinget skal bli stortingsrepresentantar

Fylkesvalstyret har godkjent resultatet av stortingsvalet i dei to valdistrikta i Vestland: Sogn og Fjordane og Hordaland. Totalt 20 representantar skal representere Vestland i det nye Stortinget.

tirsdag 21.09 2021

Skal evaluere forholda rundt varslingssakene og arbeidsmiljøet ved skulen

Vestland fylkeskommune er ikkje einig i alt som varslaren fortel om no. Dei har fokus på å rydde opp i denne omfattande saka.

Håvar varsla: Klarte ikkje å sitte i ro og sjå på at kollegaer blei mobba og trakassert

Håvar Fagerli er mannen som løyste ut den mest omfattande arbeidskonfliktsaka i fylkeskommunen. Han varsla arbeidsgjevaren om at fleire kollegaer opplevde å bli mobba, trakassert og at det herska ein fryktkultur på jobb.

«Er det verkeleg trygt å seie ifrå når nokon blir mobba?»

torsdag 16.09 2021

Naturmøteplassen blei presentert på konferanse som eit godt eksempel

– Det var veldig kjekt å bli invitert av Vestland fylkeskommune for å snakke om Deknepollen og naturmøteplassen, seier Jørgen Blålid i Skavøypoll idrettslag.

torsdag 09.09 2021

Trur nullutsleppskravet for drosjenæringa vil rasere tilbodet i distrikta

Onsdag vedtok politikarane i hovedutval for samferdsle i Vestland fylkeskommune at det skal innførast krav om at drosjer frå oktober 2025 skal vere fossilfrie.

lørdag 28.08 2021

– Utbetring av strekninga er ikkje eit prosjekt som ligg inne no

Vegen mellom Måløy og Oppedal i Kinn kommune er registrert som ei vegstrekning med behov for utbetring, men er på noverande tidspunkt ikkje planlagt utbetra.

onsdag 25.08 2021

- Forventar at det blir rydda opp slik at folk slepp å bli sjuke av å gå på jobb

Hovudverneombod Jorunn Bakke Johannessen håpar Vestland fylkeskommune ryddar opp i arbeidsmiljøet ved den vidaregåande skulen i Måløy slik at folk slepp å bli sjuke av å jobbe i fylkeskommunen.

Fylkeskommunen har gitt seks tilsette som varsla om dårleg arbeidsmiljø fullt medhald

Seks tilsette ved Måløy vidaregåande skule har no fått fullt medhald i så godt som alle kritikkverdige forhold rundt det dårlege arbeidsmiljøet som dei har varsla om.

– Det er alvorleg at ikkje alle har hatt eit forsvarleg og trygt arbeidsmiljø

Områdeleiar i Vestland fylkeskommune, Rolf Årdal, seier det er alvorleg at ikkje alle har hatt eit trygt og godt arbeidsmiljø. No er det fokus på å rydde opp.

Over 170 påmeldte til sjømatkonferansen

– Jeg hadde håpet på 100 påmeldte, men nå er vi oppe i 170. Det er helt fantastisk og vi gleder oss til å endelig kunne samle næringen til konferanse igjen, sier Randi Humborstad, daglig leder i Måløy Vekst.

lørdag 21.08 2021

For mange utan læreplass: – Verksemder må sikre seg lærlingar no 

556 søkarar har ikkje har fått seg læreplass i Vestland fylke. Det skjer samtidig som behovet for arbeidskraft er stort, opplyser Vestland fylkeskommune.

mandag 16.08 2021

Elevane feira grønt nivå på skulen

Elevane i 3STA på Måløy vidaregåande skule møtte måndag eit klasserom pynta med grøne ballongar.

torsdag 05.08 2021

Fire kommunar og eitt reiselivsselskap skal lage ein plan for eit grønt transportsystem

Nordfjord-kommunane kan gå i gang med å lage ein felles strategi for framtidas grøne og klimavenlege transportsystem til lands, på sjøen og i lufta. Nordfjordrådet har nemleg fått tilskot frå Vestland fylkeskommune på 500.000 kroner til prosjektet «Grøn Transport Nordfjord».

onsdag 04.08 2021

Fylkeskommunen snur i skulesaka

Opprettar tre nye påbyggklassar for å hjelpe ungdom som Mathilde og Henriette

Vestland fylkeskommune opprettar no fleire tilbod som søkjarane ynsker seg etter at det den siste tida har vore mediefokus på at altfor få skuleplassar på dei studiene ungdom søker seg til.

lørdag 31.07 2021

– Det er fortvilande for elevar som står utan skuleplass berre veker før skulane startar opp igjen

torsdag 22.07 2021

Står på venteliste

Henriette og Mathilde er skuffa etter fyrste inntak: – Det burde vere påbygg her også

Venninnene Henriette Fløysand Kvalheim (18) og Mathilde Eksund Olsen (18) frå Måløy søkte påbygg ved Eid vidaregåande skule fordi det er nærmast Måløy. Men dei kom ikkje inn. No står dei utan skuleplass til neste år, og dei er ikkje åleine.

torsdag 15.07 2021

Krev at den politiske leiinga i fylket utfordrar valet på bygging av nytt opplæringsfartøy

Raudt krev at den politiske leiinga i Vestland fylke (Sp, Ap, SV, MDG, V og KrF) no utfordrar administrasjonen si avgjerd om å gje bygginga av nytt opplæringfartøy til eit verft i utlandet.

mandag 12.07 2021

Har fått avslag på søknad om tilskot til ladepunkt for el-fritidsbåtar

Kinn kommune, saman med Vestland fylkeskommune, Bremanger kommune og Askvoll kommune, hadde sendt inn ein søknad til Miljødirekoratet om kr 560 000 til eit prosjekt for å bygge ut ei lade-lei for fritidsbåtar. Etter ei samla vurdering har dei avgjort at dei ikkje vil gi Klimasats-støtte til dette prosjektet.

fredag 09.07 2021

Skuleinntaket 2021: Dei fleste får førstevalet sitt 

Tal frå fylkeskommunen viser at dei fleste elevane får førstevalet sitt

onsdag 07.07 2021

Her kan du sjå kven som fekk midlar til næringsutvikling i kommunen

Hovedutval for næring i Vestland løyver midlar som skal vere med å finansiere utviklingsprosjekt i fylket. Innsatsområda sirkulærøkonomi, energi og grøn konkurransekraft var prioriterte og bedrifter i Florø, Gulen og Nordfjordeid var blant dei heldige som fekk støtte.

tirsdag 06.07 2021

No kan du søke:

Set av 7,2 millionar til utvikling av kulturlivet i fylket

Hovudutval for kultur, idrett og integrering i Vestland fylkeskommune har vedtatt å lyse ut 7,2 millionar kroner i kulturelt utviklingsprogram. No er det tid for endå ein tildelingsrunde, og søknadsfristen er 20. august.

torsdag 24.06 2021

Fylkestinget krev løysing av fastlegekrisa

– Vi må få ei løysing av fastlegekrisa no, seier fylkesordførar Jon Askeland. Fylkestinget har vedteke å sende ei fråsegn om fastlegeordninga til regjeringa ved helseministeren og helse- og sosialkomiteen på Stortinget.

mandag 21.06 2021

Innfører kjønnsnøytrale titlar - no skal rådmannen bli direktør

Fylkestinget i Vestland har vedteke å innføre kjønnsnøytrale titlar for alle tilsette i fylkeskommunen.

onsdag 16.06 2021

Den digitale UKM-fylkesfestivalen startar på ei lokal scene

Dei første opptaka til den digitale UKM-festivalen blir gjort i sommar. – Vi startar på Eid i Stad kommune og jobbar oss sørover, skriv Vestland fylkeskommune i ei pressemelding.

søndag 06.06 2021

976 millioner kroner til fylkeskommunene i koronakompensasjon

Smittevernstiltakene har ført til store utgifter for fylkeskommunene. Nå betaler regjeringen ut 976 millioner kroner for å kompensere for inntektsbortfall og merutgifter innen kollektivtransport, tannhelse og videregående opplæring.

fredag 04.06 2021

Fem har søkt stillingen som avdelingsleder for maritime fag

Det er fem personer som ønsker å bli avdelingsleder for maritime og marine utdanningsprogram ved Måløy vidaregåande skule.

torsdag 03.06 2021

Reagerer på manglande openheit: – Alle tilsette burde fått innsyn i rapporten

Tilsette ved Måløy vidaregåande skule reagerer på at dei ikkje får innsyn i rapporten, som er laga etter kartlegginga, om det dårlege arbeidsmiljøet. Hovudverneombodet, ein av dei få som har fått lese rapporten, er heller ikkje einig i HR-avdelinga sin konklusjon om vegen vidare.

torsdag 27.05 2021

Får 2,4 millionar til å skape kultur- og reiselivsopplevingar på kysten

Stiftinga Kystkultur No! er ein av dei som får tilskot av Vestland fylkeskommune sitt hovudutval til regional bransjeutvikling innan kulturelle og kreative næringar.

torsdag 20.05 2021

Uenige om hvem som skal betale for beite-jobben i helleristningsfeltet

Noen må ta regningen for beite-jobben i Vingen. Vestland fylkeskommune mener det bør være Riksantikvaren.

onsdag 12.05 2021

Glad for meir pengar: – Dette reflekterer betre dei reelle kostnadane ved drift av hurtigbåtar

I kommuneproposisjonen som blei lagt fram tysdag 11. mai, foreslår regjeringa å gjere om på hurtigbåtnøkkelen som fordeler pengar til fylkeskommunane knytt til drift av hurtigbåtar.

lørdag 08.05 2021

Reagerer på «heimesnikra» rapport om skredsikring

Stad kommune reagerer sterkt på den «heimesnikra» tilnærminga til arbeidet med skredsikring i nye Vestland fylke i underlagsrapporten for prioriteringsrekkefølge for skredsikringsprosjekt.

onsdag 21.04 2021

Mener angrepet på partiet er skremselspropaganda

– Det Alfred Bjørlo og Venstre driver med er skremselspropaganda, sier Erling Sande i Senterpartiet.

tirsdag 20.04 2021

Skal ikke masseteste elevene med det første

Det er ingen konkrete planer om å masseteste elevene ved Måløy videregåande nå, sier rektoren.

onsdag 14.04 2021

Her starter dei snart arbeidet med å sikre den rasfarlege fjellsida

Det er planlagt oppstart av prosjektet med skredsikring ved Iseneset i Bremanger i slutten av april 2021.

mandag 29.03 2021

Ein av desse skulane vil vere med på massetesting av elevar og tilsette

Etter påske kjem Vestland fylkeskommune til å utvide prosjektet med å masseteste elevar og skuletilsette for covid-19.

torsdag 18.03 2021

Gir 11 millionar kroner til trafikktrygging

Denne skulevegen får 1 million. Sjå kva andre lokale tiltak som får pengar

Trafikktryggingsutvalet i Vestland har vedtatt å dele ut 10,6 millionar kroner til fysiske trafikktryggingstiltak og 1,4 millionar kroner til ulike trafikktryggingsaktivitetar i fylket.

fredag 19.02 2021

Færre fysiske møte, mindre reising og innsparing i drifta gav pengar på bok for fylkeskommunen

Færre fysiske møte, mindre reising og innsparing i drifta i fjor gir pengar på bok for Vestland fylkeskommune. Rekneskapen for 2020 vart gjort opp i balanse slik den nye kommunelova krev. Samstundes er disposisjonsfondet til fylkeskommunen styrkt med knapt 216 millionar kroner.

fredag 12.02 2021

Ragnar har stått på for tryggleiken i denne tunnelen i ti år. No har han fått eit nedslåande svar frå fylkeskommunen

Sivilingeniør Ragnar Hagen har sidan 2011 prøvd å få utbetra Skåratunnelen på fv. 617 mellom Måløy og Raudeberg der delar av tunnelen, som stod ferdig i 2007, er etablert med feil tverrfall.

lørdag 06.02 2021

Fylkesleksikonet kjem heim: – Vi ser det som ei naturleg oppgåve for oss å sikre at dette rikhaldige og populære innhaldet blir bevart

Vestland fylkeskommune tek over ansvaret for Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane med om lag 7000 lokalhistoriske artiklar.

tirsdag 02.02 2021

Ser nærare på frivilligheita etter pandemien

Det blir bra. Men korleis? Dette er tema for frivilligkonferansen 18. februar. Korleis skape meir aktivitet, betre rekruttering og betre inkludering i dei frivillige organisasjonane etter krisa?

tirsdag 15.12 2020

Anders og partiet set av 1.000.000 til lokal folkeavstemming om fylkessamanslåinga

Raudt Vestland vil ha lokal folkerøysting om fylkessamanslåinga. Det foreslår partiet i sitt budsjettframlegg til dagens fylkestingsmøte. Avstemminga vil dei arrangere samtidig med stortingsvalet i september 2021.

Foreslår også rådgjevande folkeavstemming om fortsatt fylkessamanslåing

«Vi vil redusere ein topptung og høgtløna sentraladministrasjon, ein altfor stor konsulentbruk og for høge politikargodtgjersler»

«Spelet om vindkraftverk»

fredag 27.11 2020

Har lagt eit stramt fylkesbudsjett. 14,6 milliardar planlegg ein å bruke neste år

– Vi legg fram eit stramt, men godt budsjett, seier fylkesordførar Jon Askeland etter at Vestland fylkeskommune skal bruke ca. 14,6 milliardar kroner i 2021. Av dette skal 8,9 milliardar gå til drift og 5,7 milliardar til investeringar. Nytt opplæringsfartøy ved Måløy vidaregåande skule er noko av det ein planlegg å bruke pengar på.

torsdag 01.10 2020

Seier dei skal rette opp negative konsekvensar av nærskuleprinsippet

Elevar i Kinn får ikkje nærskulepoeng for å søke skule i andre del av eigen kommune

Nærskuleprinsippet blir no lagt til grunn ved inntak til vidaregåande skular i Vestland etter eit vedtak i Fylkestinget 30. september. Men for elevar i Kinn slår modellen underleg ut.

onsdag 30.09 2020

– Dette vedtaket gjer at Vestland kan starte å kutte utslepp frå hurtigbåtane allereie i 2024

– Eit stort fleirtal i fylkesutvalet har sikra at Vestland fylkeskommune går føre i det grøne skiftet for den maritime næringa.

tirsdag 29.09 2020

– Å gå inn for kutt i YSK/TAF-linjene, er noko vi ikkje kjem til å støtte

Fylkesrådmannen har i budsjettarbeidet for Vestland fylkeskommune 2021 lagt fram ei rekkje kuttframlegg innan vidaregåande skule.  Eit av framlegga er å redusere det generelle yrkesfagtilbodet,  og i sær YSK/TAF-tilbodet som ein har i Vestland fylke, skriv Vestland Frp i ei pressemelding.

onsdag 23.09 2020

Bilar og trailerar susar forbi skuleelevar i 80 km/t på den smale vegen, men lågare fartsgrense er «falsk tryggleik», meiner fylkeskommunen

Ein innbyggjar i ytre Bremanger har sendt brev med spørsmål om det er mogleg å redusere fartsgrensa på delar av fv. 616 i Dalsbotten i Bremanger. Skuleborn går dagleg langs den smale vegen der bilar og tungstransport durer forbi i høg fart.

tirsdag 15.09 2020

Vil ikkje godta utsetting

– For næringslivet langs kysten er det heilt avgjerande at kystvegen vert realisert

Randi Humborstad i Måløy Vekst og Bjørn Hollevik i Flora Industri- og næringsforening oppmodar politikarane i finansutvalet om å ikkje følgje tilrådinga om å sette Svelgen-Indrehus på vent.

Reagerer på kuttforslag

– Disse elevene er en viktig ressurs for næringslivet vårt

Måløy Vekst reagerer på fylkesrådmannen sine forslag om kutt i YSK/TAF-tilbudet og kutt i driftstilskuddet til fagskolene.

– Pilotrute for hurtigbåt må inkludere Selje

Varaordførar Siri Sandvik (Ap) og utvalsleiarane Geir Årvik (H) og Gunn Sande (Sp) i Stad meiner den vidare prosessen med pilotrute må dekke strekninga Florø-Selje, og ikkje berre Florø-Måløy.

lørdag 12.09 2020

No skal saka om regulering av sentrumsområde og kjøpesenter opp til ny behandling

I mai sa Kommunal- og moderniseringsdepartementet at dei ikkje kunne godkjenne tidlegare Sogn og Fjordane sitt tilleggspunkt i regional føresegn om lokalisering av handel og kjøpesenter: «Kommunen kan sjølv regulere inn fleire sentrumsområde i same regionsenter», og sendte saka tilbake til fylkeskommunen for ny behandling.

torsdag 10.09 2020

Anne Grete, Georg og Nina serverer eit nytt tilbod til elevane

Miljøkoordinatorane Anne Grete Gjerde Nygård og Georg Myrvang og kantineansvarleg Nina Birknes inviterer kvar dag elevane på Måløy vidaregåande skule på gratis frukost. – Eit viktig tilbod, konkluderer dei.

mandag 10.08 2020

Oppmodar kommunane om å søke

– God folkehelse er eit felles ansvar

Så langt i år har Vestland fylkeskommune fordelt over 1,2 millionar kroner til folkehelsearbeid i 13 kommunar. Alle kommunane i fylket kan få inntil 100.000 kroner til slikt arbeid, så lenge dei søkjer innan fristen.

torsdag 02.07 2020

Løyver samla 2,2 millionar til sju kommunar

Her får dei 165.000 kroner til å jobbe med å skape gateglød framfor gatedød

Måndag 1. juli fortalde Vestland fylkeskommune på si eiga heimeside at dei skal støtte by- og stadutviklinga i fylket med 2 275 000 kroner. Støtta er fordelt på sju av fylkets kommunar, og Stad kommune er blant desse.

mandag 11.05 2020

No blir det igjen torskeoppdrett i denne vika

Statt Torsk AS fekk nyleg løyve til å etablere eit akvakulturanlegg for produksjon av torsk i Rekvika i Stad kommune.

Får ikkje lov å etablere det nye akvakulturanlegget på lokaliteten

Eide Fjordbruk AS sendte den 13. desember 2019 ein søknad til Vestland fylkeskommune om å få etablere ein lokalitet for akvakultur i Stad kommune. Denne har dei no fått avslag på.

fredag 08.05 2020

– Gladnyheit for bygdene

Gatelys kjem likevel inn på prioriteringsliste

Etter å ha bede om ei ny vurdering av belysning frå Måløy til Vågsvåg i Kinn kommune, har sivilingeniør Ragnar Hagen no fått eit positivt svar frå Vestland fylkeskommune.

torsdag 30.04 2020

Kommunane og fylkeskommunen i Vestland er klare til å setje i verk motkonjunkturtiltak

Prosjekt for over 3,3 milliardar er «gryteklare»

Prosjekt for over 3,3 milliardar er «gryteklare», i følgje ei kartlegging KS Vestland har gjennomført.

fredag 24.04 2020

Har meldt inn prosjekt for over 3 milliardar kroner

Kommunane og fylkeskommunen i Vestland er klare til å setje i verk motkonjunkturtiltak som bidreg til å halde hjula i gang i ei svært krevjande tid for lokalt næringsliv og arbeidsplassar. Prosjekt for over 3 milliardar er «gryteklare», i følgje ei kartlegging KS Vestland har gjennomført.

torsdag 23.04 2020

Lyser ut stipend til lokale kunstnarar

Vestland fylkeskommune lyser ut 17 kunstnarstipend og 3 stipend til folkemusikkfeltet i 2020.

torsdag 19.03 2020

Kollektivtrafikken taper enorme summar

Innfører sommarruter fordi passasjerane forsvinn

Med nær tomme bussar og ei nasjonal oppfordring om ikkje å nytte kollektiv trafikk, tapar Vestland fylkeskommune store pengar på drifta av kollektivtrafikktilbodet. No køyrer dei rutene i Nordfjord, Sunnfjord og Sogn etter ruter som det er ved skulefri.

Vil hjelpe næringsliv og frivillig sektor

Fylkeskommunen er i gong med å finne dei beste tiltaka for å hjelpe næringsliv, kultursektoren, idrett og frivillige organisasjonar.

tirsdag 10.03 2020

Meiner Vestland bør lyse ut 50 sommarjobbar til ungdom

– Sett i lys av kor vanskeleg det er å få sommarjobb, vil Vestland fylke ta initiativ til å lyse ut 50 sommarjobbar for ungdom i alderen 18 til 22 år sommaren 2020?

Stiller spørsmål om rekrutteringa til restaurant- og matfag

I dag, 10. mars skal hovudutvalet for opplæring og kompetanse ha utvalsmøte på Måløy vidaregåande skule. I den forbindelse har Alexander Fosse Andersen (Sp) stilt følgande spørsmål til utvalsleiaren:

mandag 09.03 2020

21.057 elevar har søkt vidaregåande skule i fylket

21.057 elevar med ungdomsrett vil gå på vidaregåande skule i Vestland. Tekniske og maritime fag er igjen blitt svært etterspurde.

onsdag 04.03 2020

Nathalie viser deg oppskrifta på tørre vaflar

fredag 28.02 2020

Seier nei til å sette opp gatelys her

Vestland fylkeskommune vil ikkje prioritere å sette opp gatelys på fv. 5715 mellom Måløy og Halnes i Kinn kommune.