Tema

lørdag 01.01 2022

«Er det logisk at den prisen ein oppnår for 10 prosent av krafta, skal bestemme prisen på dei andre 90 prosenta?»

mandag 20.12 2021

12 vindkraftanlegg har utbetra farevarsling for iskast frå vindturbinar

NVE stilte i mars krav om at 12 vindkraftanlegg måtte forbetre varslinga av iskast frå vindturbinane. No har NVE motteke svar frå vindkraftanlegga med kva tiltak som er gjort.

mandag 13.12 2021

Spekulerer i om prøvestart på vindkraftverket gir utstabilt straumnett: For tidleg å seie, meiner Linja

Straumnettet på Stadlandet har vore ustabilt den siste tida, men Linja AS seier det er for tidleg å seie om dette har noko med prøvestarten på Okla-anlegget å gjere.

fredag 19.11 2021

«Honnør til Bjørlo for å krevje svar på havvindutbygging i Bremanger, men kvifor ikkje nemne Stadthavet?»

Vil ha avklaring på om regjeringa vil opne for vindkraft her

Stortingsrepresentant Alfred Bjørlo (V) ber i eit skriftleg spørsmål Olje- og energiministeren avklare om det er aktuelt for regjeringa å opne for utbygging av vindkraft på dei viktige fiskeriområda Frøyagrunnane/Olderveggen i Bremanger kommune i Vestland.

tirsdag 09.11 2021

Styrker satsinga på havvind

Regjeringa vil styrkje satsinga på havvind og foreslår å auke løyvingane til dette arbeidet med til saman 10 millionar kroner i statsbudsjettet for 2022.

onsdag 13.10 2021

Kom med forslag om ny avgift på vindkraft

Den avtroppande regjeringa foreslår ei avgift på landbasert vindkraft. Avgiftsinntekta skal fordelast til vertskommunar for vindkraft.

lørdag 02.10 2021

Havvindnæringa lovar å lytte til fiskarane for å unngå nye konfliktar

Representantar frå havvind- og fiskerinæringa møttest torsdag digitalt for å diskutere vegen vidare for havvindutbygging i Noreg. Havvindnæringa meiner Norge må handle raskt for å bli leiande innan havvind. Fiskarane meiner grundige utgreiingar må vere på plass.

onsdag 29.09 2021

En del av den ene vindturbinen har falt av: – Vi ser på denne hendelsen som ganske alvorlig

Da Eirik Silden gikk tur på Mehuken mandag reagerte han på at den nest øverste vindturbinen manglet en del. – Det skal vel ikke være slik at deler bare kan løsne, spør han.

fredag 27.08 2021

– Hardt å sjå på at vindkraftanlegget vert eit faktum

Element til vindturbinane kjem over kai til Stadlandet i desse dagar. Turid Krogh Hjelmeland seier at det er hardt for motstandarane å sjå og forstå kva som skjer.

onsdag 07.07 2021

«Eit punktum for vindkraft i Dalsbotnfjella»

onsdag 23.06 2021

Avgift på landbasert vindkraft sendt på høyring

Regjeringsforslaget om å innføre produksjonsavgift på vindkraftverk frå 2022 vart tysdag sendt ut på høyring.

onsdag 16.06 2021

Sender nytt brev til OED og NVE etter klageavvising

Vil krevje at all stål og betong skal fjernast frå fundamenta etter at konsesjonen går ut

Sjølv om OED er kritiske til prosessen som har ført fram mot vedtaket, og stadfestar at det kunne ha vore mogleg for utbyggjar å skaffe seg kunnskap om grunntilhøva ved Okla langt tidlegare, vel dei å avvise alle klager og la utbyggjar sette opp stål- og betongfundament.

mandag 14.06 2021

Skal undersøke korleis fisk trivst ved flytande vindturbinar

Akvaplan-niva og Equinor brukar ein ubemanna seglbåt for å finne ut korleis fisken trivst ved flytande vindturbinar.

lørdag 12.06 2021

Meiner heile Okla-prosessen framstår som ein skinnprosess

Ordførar: – Det gir eit svært uheldig signal om at kommunar og lokalsamfunn ikkje kan stole på innhaldet i ein statleg konsesjon

NVE og OED si avgjerd om å endre konsesjonen til Okla Vindkraftverk til å tillate meir omfattande inngrep i naturen enn i opprinneleg konsesjon, framstår som ein skinn-prosess, meiner ordførar i Stad, Alfred Bjørlo, etter at det fredag blei kjent at alle klagene på fundamentendringane blir avvist og utbyggjar får lov å lage stål- og betongfundament.

mandag 07.06 2021

Vil ha fortgang i havvindutbygginga

Ap ønskjer fortgang i havvindutbygginga i Vestland og meiner fylket har konkurransefortrinn grunna kompetanse knytt til olje og gass.

onsdag 26.05 2021

Stiller ministeren spørsmål om vindkraftverket og endringene i fundament

Stad SV har vært i kontakt med partiet sentralt om utviklinga i Okla-saken. Lars Haltbrekken kommer til å ta kontakt med olje- og energiministeren i Stortinget, og har sendt spørsmål om Okla.

fredag 14.05 2021

«Bremangerlandet vindkraftverk og SFE sin klagesang»

søndag 09.05 2021

Utbyggar: – Vi jobbar framleis med å få tak i dei rette delane til vassbehandlingsanlegget

Falck Renewables fortel at dei hadde designa ny og forbetra vassforsyning til grunneigarane i området på Stadlandet som no har vore utan drikkevatn i åtte månadar. Men sjølve implementeringa tok lenger enn forventa og pandemien forseinka leveransane.

tirsdag 04.05 2021

Innbyggerne har ikke hatt rent drikkevann siden gravearbeidet startet i september

Siden gravearbeidet ved Okla vindkraftverk startet opp i september i fjor har innbyggerne i Borgundvåg på Stadlandet manglet rent drikkevann.

lørdag 01.05 2021

Presiserer at det ikkje er snakk om ein klage, men krev likevel eit svar

Formannskapet i Stad har bede ordførar Alfred Bjørlo purre NVE på å få eit svar på om føreslåtte endringar i turbinfundamenta på dei planlagte vindturbinane på Okla er kvalitetssikra av faginstansar.

mandag 19.04 2021

Utbyggarane vil endre på turbinfundamenta. Men det vil ikkje ordføraren gå med på

Falck Renewables vil endre turbinfundamenta på Okla vindkraftverk, men ordførar Alfred Bjørlo (V) i Stad kommune vil ikkje la dette skje utan at endringa er kvalitetssikra av fagmyndigheiter.

onsdag 14.04 2021

«Vindkraftdebatten og sverting: Ikkje berre politikarar som blir trua på livet»

mandag 12.04 2021

«Vinden har snudd. Nei til vindkraft, til lands, i fjæra og til havs»

No blir det synfaring. Men for å få vere med må du vise negativ koronatest

NVE gjennomfører tilsyn ved Okla vindkraftverk, men ber et begrensa antal deltakere legge fram negativ koronatest ved oppmøte.

«Nei, «Smenes» har ikke forsøkt å sverte motstanderne mot vindkraft»

mandag 29.03 2021

Partiet sine havvindmål vekker reaksjonar: – Det er eit veldig stort naturinngrep

MDG vil byggje 2.000 havvindmøller innan 2030. Det får parti på tvers av blokkene til å riste på hovudet.

fredag 19.03 2021

«Det finst ei grense for kva vi gjer for pengar»

torsdag 18.03 2021

Bremangerlandet vindpark

«Dei stadige omkampane frå partiet skapar unødig splid og tek fokuset vekk frå alt som er flott i kommunen»

tirsdag 16.03 2021

«Politikk er så mykje meir enn å seie nei» 

tirsdag 09.03 2021

Vil gjennomføre tilsyn ved anlegget, men kan framleis ikkje seie når det blir

Stad Landskap har no fått nytt svar på sin førespurnad til NVE om dei ikkje vil kome og ha eit tilsyn med at jobben går riktig føre seg under arbeidet ved anleggsveien til Okla på Stadlandet.

tirsdag 02.03 2021

Vi bygde ut mest vindkraft på land i heile Europa i fjor

Norge stod for mest vindkraftutbygging på land i heile Europa i fjor.

tirsdag 16.02 2021

«NVE, konspirasjonsteori og sjølvkritikk»

torsdag 04.02 2021

Lokale fiskere er bekymret for vindturbiner til havs. Nå krever de en plan for å sikre forsvarlig forvaltning av havområdene

Nordfjord fiskarlag ser med uro på det presset som har oppstått for å vindturbiner i både kystnære områder og til havs. I et vedtak under årsmøtet uttrykker de denne bekymringen.

lørdag 30.01 2021

Ikkje generelt krav om registrering av død fugl i vindkraftparkar

Fuglar som døyr i møte med vindturbinar kan kastast utan at det blir registrert eller meldt ifrå om ved alle vindkraftverk. Det gir oss mangelfull informasjon om korleis fuglelivet vert påverka av slike kraftverk.

tirsdag 26.01 2021

«Ein må sjå heile bildet, Ola Teigen»

torsdag 21.01 2021

«I Bremanger heiar vi på Kinn og etablering av batterifabrikk»

onsdag 20.01 2021

Eigne målingar bekreftar at to vindturbinar står for nær drikkevasskjelda til innbyggjarane. No ber kommunen NVE vurdere tiltak

Kinn kommune sine eigne målingar på Guleslettene vindpark viser at turbin T28 og T40 er plassert nærare nedslagsfeltet til Sagatvatnet enn føresetnadane i konsesjonen seier, og det er dermed avvik frå avstandsgrensa på 100 meter.

tirsdag 05.01 2021

Fiskerne frykter enorme konsekvenser for næringen om flere vindkraftanlegg blir realisert. Ber om møte med lokale politikere

Lokale fiskere i Sogn og Fjordane ser med stor bekymring og uro på utbygging av vindkraftanlegg i Bremanger og omegn. Fiskerne frykter at en utbygging som skissert vil få enorme konsekvenser for fiskerinæringen.

fredag 18.12 2020

Vindkraft på Stadlandet

«Dersom eieren av et vindkraftverk går konkurs uten at det foreligger en gyldig bankgaranti, vil det innebære store tap for kommunen»

torsdag 17.12 2020

Utsatte den vanskelige vindkraftavgjørelsen

Bremanger kommunestyret bestemte seg i dagens møte, 20 mot 3, for å utsette vindkraftsaken.

«Vindturbinpark på Bremangerlandet er ikkje kompatibelt med å få oss unge til å flytte heim»

onsdag 16.12 2020

Vindkraft

«Vi har noko heilt unikt som må takast vare på utan at det går på bekostning av natur og dyreliv. Lykke til med verdivalet i kommunestyret!»

«Vindmøllene må gjerne vere der når vi flyttar heim. For oss er det mykje viktigare at kommunen grip moglegheitene til å skape stabil økonomi»

tirsdag 15.12 2020

Heldt appell mot vindkraft på Stadlandet framfor Stortinget

Laurdag 12. desember vart det halde ei stor markering mot vindkraft ved Stortinget. Okla på Stadlandet blei gjenstand for merksemd også der.

Åpent brev om vindkraftverket til kommunepolitikerne

«Valget om vindkraftverk kan ikke gjøres om igjen for det vil ta tusener av år å viske ut sporene om man slipper gravemaskinene opp på Steinfjellet»

lørdag 12.12 2020

«Ein kan ikkje la seg lure - enno ein gong - til å gamble med framtida til Bremanger»

«En betraktning rundt skolestruktur og vindkraft i Bremanger»

lørdag 05.12 2020

Avviste ny søknad om dispensasjon for vindkraft

Formannskapet i Bremanger avviste på møtet torsdag den nye søknaden frå Bremangerlandet vindpark om dispensasjon frå arealdelen til kommuneplanen.

lørdag 28.11 2020

«Vindkraft i Bremanger blir til stor skade»

fredag 27.11 2020

Ser det som en seier at et samlet storting går inn for arealavklaring i vindkraftsaker

– Vi må kalle det en seier at et samlet storting går inn for at arealavklaring i vindkraftsaker nå skal skje etter plan- og bygningsloven slik KS og kommunene har bedt om. I tillegg er det lagt opp til en lokal kompensasjonsordning, sier Bjørn Arild Gram.

onsdag 25.11 2020

«Vindkraft på Stadlandet: Hvor lavt er det lov å synke? Skam kan ikke betales med avlat fra folkets penger»

tirsdag 24.11 2020

«Det vert hevda at eit vindkraftverk til vil redusere tilflytting. Det tvilar eg sterkt på. Derimot har ikkje kommunestyret problem med å legge ned skuleklassar»

Vindkraftkonsesjon i Bremanger må trekkjast tilbake, meiner natur- og friluftsorganisasjonar

Natur- og friluftslivsorganisasjonar er kritiske til framgangsmåten når regjeringa no går gjennom alle vindkraftkonsesjonar som har fått ja.

onsdag 18.11 2020

«Politikarane langs Bremangerpollen seier nei til vindkraftinntekter, men føreslår kutt i andre delar av kommunen»

tirsdag 17.11 2020

«Vi skal ta vare på naturen for å bidra til å løyse klimautfordringane, og vi skal løyse klimautfordringane for å ta vare på naturen»

onsdag 11.11 2020

Vindkraft er snart like upopulært som olje

Populariteten til vindkraft på land stuper. No er snart like få positive til vindkraft på land som til olje.

onsdag 21.10 2020

Vil ha plan for korleis vindkraftverket vil minimere varige sår i terrenget

Etter ein inspeksjon på Guleslettene vindkraftverk har NVE oppfølgingspunkt til utbyggarar og entreprenørar. Mest opptekne er dei av at området skal kunne bli tilbakeført og sett i stand etter at anleggsfasen er ferdig.

mandag 19.10 2020

Ope brev til Stad kommune:

«Vi krev at ordførar stoggar arbeidet med augeblikkeleg verknad»

fredag 16.10 2020

Usemje om lovverket i vindkraftsaker

Striden om vindkraftutbygging på land engasjerer mange. Mykje av striden dreier seg om kva lovverk som skal liggje til grunn når ein tildeler vindkraftkonsesjonar.

onsdag 14.10 2020

Vindkraftmotstanden har økt med 68 prosent siden i fjor

En ny undersøkelse viser et at mostanden mot vindkraft på land har økt kraftig fra i år til i fjor.

mandag 12.10 2020

Spår pause for vindkraftutbygging

Etter eit tiår med stor aktivitet for vindkraftindustrien, spår vindkraftselskap rolegare tider dei neste ti åra.

fredag 02.10 2020

Når lovbrot er politisk nødbrems

Ein vindkraftmotstandar set bilen i vegen for å hindre anleggsmaskiner, og andre okkuperer ferja for å hindre frakt av sprengstoff. Naturvernarar kjempar mot gruvedeponi, og andre krev meir merksemd om klimaet. – Sivil ulydnad er ein nødbrems i demokratiet, seier professor.

mandag 28.09 2020

Kven er eigentleg menneska bak vindkraftmotstanden? Vi møtte fem av dei som byter på å halde vakt på Stadlandet

Det bles ein vind langs kysten. Ein vind som ikkje gjev fart til turbinar, men som har som mål om å stoppe dei.

lørdag 26.09 2020

Thorleif (74) har stått på barrikadane i over 25 år: – Vi lagar for store miljøavtrykk

Thorleif Jakobsen (74) hadde denne veka sitt første oppmøte i Borgundvåg på Stadlandet for å protestere mot vindkraftutbygginga og bygginga av anleggsvegen som går føre seg der.

mandag 21.09 2020

Tror ikke de kommer til å bygge ut på hjemstedet hans

Jørund Nygård tror ikke Bremangerlandet Vindpark blir realisert.

På bare to uker har 5.500 personer signert oppropet til Jørund

Jørund Nygård står bak et nettbasert opprop mot SFE sin vindkraftsatsing. På bare to uker har 5.500 personer signert oppropet. Det var ødeleggelsen av unik natur som provoserte fram 30-åringen sitt engasjement.

fredag 18.09 2020

«Takk som spør, SFE! Kva ordskifte bør eigentleg prege vindkraftdebatten?»

«Svar til SFE: Nei, det er ingen som har påstått at dere skal bygge kraftlinje på toppen av Hornelen»

onsdag 16.09 2020

«Har SFE rett i sine «fake news» anklagar?»

onsdag 09.09 2020

«Kjære sambygdingar lat oss ikkje krangle og kivast. Lat oss samlast slik demokrati skal vere, la oss støtte kvarandre sine meiningar og la oss vere eitt folk»

Opnar opp for å gi utsett frist for oppstart og forlenga konsesjon for vindkraftverket

I Bremanger kommune innstiller rådmannen på at det blir gitt utsett frist for å sette i drift Guleslettene vindkraftverk og at konsesjonen blir forlenga til 30 år.

mandag 07.09 2020

Sende opprop frå 111 ordførarar til regjeringa og ministeren

Ordførarane i Kinn, Stad og Bremanger har alle signert oppropet om lokal medbestemmelse i vindkraftutbygging.

«Vi som ikke har tid til å vente på et nytt stortingsvalg og nye politikere får bruke den makten vi har»

mandag 31.08 2020

Vil ikkje forlenge driftsperioden før dei veit verknadane vindkraftverket vil ha på fugletrekket

Kinn kommune er negative til å behandle søknaden frå Zephyr AS om forlenging av driftsperiode på Guleslettene vindkraftverk før resultata av etterundersøkingane av verknadane på fugletrekk ligg føre.

tirsdag 18.08 2020

Skal vurdere om behandlingen av vindkraftkonsesjoner har fulgt loven

I Olje- og energidepartementet skal man nå vurdere om behandlingen av gitte vindkraftkonsesjoner har fulgt energilovgivningen og kravene i forvaltningsloven.

lørdag 15.08 2020

«Det er heilt nødvendig å halde oppe motstanden mot vindkraft både på lokalt og nasjonalt nivå»

tirsdag 28.07 2020

«Gi kommunene vetorett til å si nei til vindkraftutbygging!»

mandag 13.07 2020

Meiner områda vindparkane ligg i ikkje er veleigna for vindkraftverk

I 2019 leverte Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Miljødirektoratet eit kart over områder dei meiner er eigna for vindkraftverk. Både Guleslettene og Bremangerlandet sine vindparkar ligg ikkje innanfor desse områda.

onsdag 01.07 2020

Mange møtte opp på vindkraftdemonstrasjonen

Wenche med klar beskjed: – Vi flyttar ikkje heim dersom vindkraftverket kjem

For Wenche Hovlid Sortvik er det uaktuelt å flytte heim dersom Okla vindkraftverk på Stadlandet kjem. Tysdag deltok ho på demonstrasjon mot vindkraft på Stadlandet då turneen «Ja til livskvalitet - nei til vindterror» med Hans Petter Thue i spissen stoppa på Stadlandet.

fredag 12.06 2020

Kaller inn til hastekonferanse om vindkraft

Motvind Norge inviterer til konferanse om vindkraft i samarbeid med fiskerinæringen. Konferansen holdes i Oslo mandag 15. juni.

søndag 16.02 2020

Vil møte departementet

Ønskjer avklaringar i vindkraft-sak

Ordførar i Stad kommune, Alfred Bjørlo (V), ønskjer eit møte med Olje- og energidepartementet for å bli oppdatert på status for Okla vindpark på Stadlandet.

lørdag 15.02 2020

«Når NVE «ikke vil se»…»

fredag 14.02 2020

Lar Fylkesmannen avgjøre saken

Står fast ved sin avgjørelse om å ikke innvilge dispensasjon

Bremanger kommune vedtok å sende klagen fra Bremangerlandet Vindpark videre til Fylkesmannen.