God eldreomsorg for framtida?

Nasjonalt har eldreomsorg blitt eit stort tema i valkampen, her i Stad har dette viktige området ikkje fått fullt så mykje merksemd. I dette innlegget vil eg argumentere for kvifor vi tenkjer at Selje og Nordfjordeid må styrkast og satsast på, når det gjeld eldreomsorg, og korleis det kan bidra til å løyse dei komande utfordringane.

Eldreomsorg er eit stort, viktig og svært samansett område. Difor fins det heller ikkje heilt enkle svar på korleis vi skal klare å ha ei god eldreomsorg for alle i framtida.

Nøkkelen til god helse generelt er førebygging og tidleg innsats. Enkeltmenneske sitt behov må i større grad stå i sentrum for planlegging, organisering og oppbygging av tenestene. Framtidas helse- og omsorgstenester må vere prega av tilstrekkeleg personale som vi brukar rett, høg kompetanse og utvikling, samtidig som det er økonomisk berekraftig.

Vi må tenkje nytt og framtidsretta rundt fag og metodar, organisering, teknologi og samarbeid med både frivillege og pårørande.

Svært mange av dei pårørande legg ned ein betydeleg innsats i omsorg og pleie av sine næraste. Dette er ein enorm ressurs for den enkelte som lir av sjukdom, og det er ein enorm ressurs for samfunnet vårt. Desse personane må bli sett og anerkjent for den innsatsen dei gjer. Det er ikkje minst viktig for den som er sjuk at ein har dei personane som betyr aller mest rundt seg.

Om rundt ti år vil Stad kommune få ei betydeleg auke i eldre over 80 år. Det er viktig at vi byrjar å ruste oss for at også desse skal få gode tenester.

Tilgang til arbeidskraft med rett kompetanse er, og vil bli, den aller største utfordringa innan eldreomsorga framover. Dette vart også poengtert av Helsepersonellkommisjonen sin rapport som kom tidlegare i vinter. Vi må sikre at vi har gode arbeidsvilkår for dei som jobbar innan eldreomsorga, slik at vi kan behalde flinke fagfolk og samtidig rekruttere nye. Vi må også sikre at vi brukar ressursane rett.

Kanskje kan eit grep vere å sjå på organiseringa av eldreomsorga i Stad. Det er eit breitt ønske at fleire skal kunne bu heime lenger, mellom anna ved hjelp av velferdsteknologi og tilrettelagt bustad eller omsorgsbustad. Samtidig skal folk kunne få heildøgns omsorg når dei verkeleg treng det. Denne heildøgns omsorgstenesta kan kanskje vere aktuelt å samle på to stader, i tilknytning til Seljetunet og Hogatunet. Samtidig som ein kan utvikle dei andre omsorgsbustadene vi har i kommunen til gode bufellesskap, der ein både kan ha sosialt fellesskap og motverke einsemd, samtidig som ein får dei tenestene ein treng.

For oss i Arbeiderpartiet er det aller viktigaste at vi som kommune klarer å gi innbyggjarane dei tenestene dei treng til ei kvar tid, og at vi samtidig klarer å ha nok flinke fagfolk til nettopp dette.