Vi vann slaget, men tapte kampen!

Arbeidet for reversering av Kinn kommune hadde pågått over mange år då ein førre haust måtte innsjå at verken kommunestyret eller styresmaktene valde å lytte til fleirtalet av vågsøyværingane sitt ønskje om reversering.

Vi vann slaget om Vågsøy men tapte kampen mot Kinn.

Ja til reversering (tidlegare Nei til Kinn) har gjennom ei årrekkje stått i bresjen for reversering og vi stolte over at ein klarte å få gjennom folkeviljen om folkerøysting, ikkje berre éin, men to gonger!

Arbeidet har tidvis vore tungt. Men vi har støtta kvarandre undervegs og har også vore eit godt arbeidslag.

Dagens Ja til reversering (JTR) si Facebook-side oppstod som eit forsøk på å mildne det til tider harde debattklimaet på den tidlegare sida til folkeaksjonen. Mangfaldige kommentarar har opp gjennom åra blitt sletta sjølv om somme forsøkjer å gi inntrykk av at det har vore fritt fram for både sjikane og personangrep på sidene. Vi ser at modereringa til tider kunne ha vore endå strengare. Dette gjeld kommentarar frå begge leirar.

Nettopp behovet for tett oppfølgjing er årsaka til at vi no gjer endringar etter komande kommuneval.

Vi beheld Facebook-sida, men det vil ikkje lenger vere mogleg å leggje ut innlegg eller kommentarar. Vi veljer å inntil vidare sjå på sida som ein dokumentasjon på reverseringskampen og som ei minneside over Vågsøy. Vi trur ikkje dagens kommunestruktur er berekraftig og sida står klar til bruk den dagen kommunegrensene på nytt kjem på den lokalpolitiske agendaen.

I den pågåande valkampen har reverseringssaka, av openberre grunnar, ikkje vore noko stort tema. Trass frustrasjon over utfallet av reverseringdebatten oppmodar vi folk til å nytte røysteretten sin. JTR har alltid vore oppteken av å vere partipolitisk nøytralt. Vil difor ikkje kome med noko direkte og klår oppmoding om kva parti medlemmane bør røyste på. Men vi håpar medlemmane ikkje gløymer den store innsatsen somme parti lokalt har lagt ned for å halde vallovnadene sine i høve til reversering frå kommunevalet 2019 og også tilsvarande innsats frå Ap for å behalde Kinn, nærast for einkvar pris.

Vallovnader er viktige å halde, dette gjeld for alle parti!

Vi oppmodar også om å nytte retten til å gi ei ekstrarøyst til lokale kandidatar ved å setje eit kryss og å føre kandidatar frå andre lister over til ei anna (såkalla «slengjarar»).

Meiningsmotstandarane våre bryr seg lite om låg valdeltaking og heimesitjarar.

Bruk den stemma du har!

Styret vil takke alle medlemmar for støtte i arbeidet vårt over mange år og også for alt de medlemmar har bidrege med.

Vi andre i styret vil også rette ein stor takk til Fredrik Egeberg, som på eige initiativ og med stort mot, sette hjula i gang for reversering og har vore ein pådrivar i reverseringsarbeidet til kampen var over - for denne omgang.

Vi har framleis trua på Vågsøy!