Arbeiderpartiet og skulen i Kinn

Det kjem mange påstandar om kva Ap meiner om skule. Felles for mange av påstandane er at dei ikkje kjem frå oss. Her får du fakta.

Skram skole:

Eit fleirtal utan Ap ynskjer å bygge ein skule med plass til 250 elevar. I haust byrja det 249 på Skram. Med andre ord er det kun ein stol ledig når skulen står ferdig med dagens elevtal. Problemet med ein skule dimensjonert for 250 elevar er at den ikkje tillèt fleire barn i Måløy. Med byggefelt på øvre Skram på gang, intern flytting til Måløy, vil skulen bli for liten. Slik bygger vi ikkje i ein by kor vi satsar på utvikling, vi må bygge for framtida.

Skulen er teikna slik at klasseromma vil ha plass til 18 elevar. I dagens førsteklasse har vi ein bokmålklasse på 8 og ein nynorskklasse på 29. Alt her ser vi at klasseromma er altfor små. Med Ap sitt forslag ville klasseromma ha kapasitet til 28 elevar. Med to klassar på alle 7 trinna ville dette bety at skulen har plass til 392 elevar. Dette var også administrasjonen sitt ynskje. Ein skule med plass til 250 er kostnadsrekna til 317 millionar. Om vi bygger for 392 kostar dette om lag 60 millionar ekstra inklusiv mva. Om vi skal bygge på seinare vil dette koste om lag 90 millionar ekstra i tillegg til at skulen må stenge og brakkerigg må etablerast. Det blir med andre ord svært dyrt å stenge skulen straks den er ferdig for å bygge på.

Skulestruktur

Fødselstala er halvert dei siste 20 åra. Dette betyr at vi får halvert inntektene til å drive skule. Korleis vi skal fordele desse kutta er det berre Arbeiderpartiet og Krf som tør snakke om. Ap har fremma fleire konkrete forslag, men har blitt stemt ned. Vi har utfordra andre parti på tiltak, men ingen vil svare oss. Dette er utfordrande når fleirtalet har sagt at vi skal spare 39 millionar i skulen dei komande 3 åra. Arbeiderpartiet fryktar dette vil bety ostehøvelkutt, noko som vil bety at kvar klasse i kommunen må kutte i snitt 400.000 kroner. Alle som jobbar eller har barn i skulen forstår at dette vil gå kraftig utover kvaliteten. Kutt i tilpassa opplæring, MOT og skuleturar er berre litt av konsekvensane. Dette kan ikkje Ap vere med på.

Same fleirtal har sagt at vi skal ha ein skulestrukturplan. Men i valkampen har mange parti lova å frede strukturen. Fleire parti seier til og med at kutta er urealistiske. Det betyr at dei har vedteke eit urealistisk budsjett med opne auge.

Arbeiderpartiet har sagt at vi er villige til å sjå på struktur. Med bygging av ny Skram skole vil kostnadane auke. Men då må heile kommunen sjåast på. Med ein Skram skole til 250 elevar er strukturen i Måløy låst. Ap vil aldri vere med på at strukturtiltak kun skal kome i Florø sentrum. Det reknestykket går ikkje opp og det vil skape splid.

Skavøypoll skule meiner Ap må bestå. Vi bør ha minimum to skular i tidlegare Vågsøy både når elevar har behov for å byte skule og på grunn av Måløybrua tidvis er stengt. Vi ser også at det er eit stort behov for vedlikehald på Skavøypoll skule. Det er det vi bør prioritere etter Skram, ikkje påbygg på Skram.

Innhald i skulen

Arbeiderpartiet meiner innhald, rett kompetanse, nok lærarar og skulemiljø er viktigare enn struktur. Difor vil vi kjempe for at det er nok vaksne rundt barnet og at både elevar og lærarar har eit godt arbeidsmiljø.