Det er viktig at kommunen sørger for gode tilbud til barn og unge når de ikke får hjelp i spesialisthelsetjenesten. Når noen ikke blir prioritert av spesialisthelsetjenesten, må kommunene tilby variert behandling og oppfølging. Kommunene må ha et helsetilbud som er godt nok utbygd til at personer som overføres fra spesialisthelsetjenesten får den behandling og oppfølging de har behov for i kommunen.

Mente Helse Ungdom mener at kommunene må sikre at det finnes nok psykiske helsetjenester tilgjengelig for alle som har behov for det innen kort tid. Vi mener også at kommunen må kunne tilby andre former for behandling enn den tradisjonelle samtaleterapien, som for eksempel musikkterapi, dyreassistert terapi, kostholdsveiledning og lignende.

Barne- og ungdomspsykiatrien er dimensjonert for å gi behandling til 5 prosent av barne- og ungdomsbefolkningen. Problemet med det er at det er 8 prosent av barne- og ungdomsbefolkningen som har så store psykiske helseproblemer at de har behov for behandling. Det er ikke nødvendigvis slik at løsningen er å bygge ut barne- og ungdomspsykiatrien, men styrke tilbudet i kommunene. Det betyr at kommunene må ta et større ansvar for å gi behandlingstilbud til barn og unge med såkalt lettere psykiske lidelser.

Mental Helse Ungdom mener det må være en forutsetning at midlene til slike behandlingstilbud øremerkes, eller på andre måter bindes opp til disse tjenestene. Det er en kjensgjerning at mange kommuner systematisk nedprioriterer sentrale områder som er avgjørende for barn og unges psykiske helse i kommunen, og dersom midlene til behandling bevilges gjennom kommunenes rammetilskudd vil mange kommuner unnlate å etablere helt nødvendige tjenester.

Det er viktig at det eksisterer godt utbygde lavterskeltilbud lokalt, som gjør at alle kan få rask hjelp. Jo lenger en venter, jo lengre tid tar det å behandle problemene. Tidlig innsats er med på å sikre at helseutfordringer ikke utvikles til psykiske lidelser.