Til fylkespolitikere i Vestland,

Med tanke på at Stad skipstunnel er et prosjekt som har vært gjennom mange utsettelser de siste årene, så vil det være veldig synd hvis det er nå Vestland fylke som skal bidra til ytterligere utsettelser av dette «gryteklare» prosjektet. Vestland fylke er en pådriver for realisering av Stad skipstunnel, og må også ta sitt ansvar når det kommer til å legge til rette for byggingen av verdens første skipstunnel i Vestland fylke.

For Kystverket haster det med å ferdigstille alt av grunnlag før byggingen av skipstunnelen kan sendes ut på anbud. Håpet er at dette kan skje før sommeren, men da må noen viktige prosesser ferdigstilles først. Dette gjelder først og fremst reguleringsarbeidet, der Vestland fylkeskommune har kommet med motsegner knytt til bruk av fylkesvegnettet.

De har stilt en rekke rekkefølgekrav deriblant at Eide-krysset må utbedres før Kystverket kan starte byggingen av skipstunnelen. Vestland fylke mener at det er Kystverket som skal utbedre Eide-krysset. Mens Kystverket mener at dette er Vestland fylke sitt kryss, og at de ikke har finansiering til kostnader for bygging av nytt kryss, de skal bygge skipstunnel.

Prosjekt Eide-krysset er påstartet i Vestland fylkeskommune med konseptløsninger for nytt kryss, fylket har engasjert Multiconsult i denne utredningen. Her er heller ikke grunnerverv startet, og kravet fra fylket er at krysset må bygges før bygging av skipstunnelen.

Ifølge Kystverket så kan det fort bety et par års utsettelse av Stad skipstunnel-prosjektet om Kystverket må utbedre Eide-krysset. Kystverket skriver at de trenger å få avklart rekkefølgekravene, og at hvis disse blir opprettholdt fra Vestland fylkeskommune, så blir ikke prosjektet lagt ut på anbud før finansiering er ivaretatt.

Disse rekkefølgekravene innebærer for stor kostnadsrisiko for Kystverket. Kystverket stiller også spørsmålstegn til at Eide-krysset som i flere tiår har vært definert som svært farlig kryss av kommunen og fylke ikke har blitt utbedret tidligere, eller spilt inn fra Vestland fylkeskommune i tidligere reguleringsplaner til skipstunnelen. I siste reguleringsplan fra 2017 var krysset for eksempel ikke nevnt.

Kystverket stiller også spørsmål ved hvordan Eide-krysset ble en del av reguleringsplanen. Stad kommune fikk en henvendelse fra fylket om de kunne få inn Eide-krysset i reguleringsplanen, for i utgangspunktet var jo det ikke med. Og for å spare inn reguleringsplaner og offentlige prosesser så gjorde Stad kommune det. Så hørte de lenge ingenting, før det plutselig kom et rekkefølgekrav (som en del av reguleringsplanen), at krysset måtte bygges før man kunne begynne på tunnelen.

Vestland fylkeskommune ønsker å utbedre Eide-krysset med bakgrunn i at det er ventet økning i tungtrafikken i forbindelse med byggingen av Stad skipstunnel, og fylkeskommunen tror det vil gjøre krysset enda farligere. De kommer derfor med et rekkefølgekrav knyttet til reguleringsplanen.

De har også sagt at utbedringen av Eide-krysset må være på plass før arbeidet med Stad skipstunnel starter opp. Kystverket mener at det ikke er deres ansvar å utbedre eksisterende veistruktur gjennom Eide-krysset, og viser til at dette krysset i årevis har vært et trafikkfarlig kryss som kommunen har bedt fylkeskommunen utbedre.

Stad kommune har ved gjentatte forespørsler forsøkt å få satt opp et meklingsmøte med Statsforvalteren om motsegnene/innsigelsene fra Vestland fylkeskommune. Statsforvalteren har informert om at det ikke åpnes for mekling før Vegvesenet kommer med et svar på dispensasjonssøknaden om dumpertransport på fylkesvei.

I forbindelse med bygging av Stad skipstunnel, og transport av steinmasser til næringstiltakene i Kjøde og Lesto i Stad kommune, har Kystverket søkt om tillatelse til å kjøre dumper på fylkesveien, for å kunne effektivisere masseforflytningen og få ned kostnadene i prosjektet. En forskrift underlagt Statens vegvesen sier at man ikke kan kjøre dumpertrafikk på fylkesvei dersom ikke det er i sammenheng med vegbygging. Kystverket har sendt dispensasjonssøknad til Vegvesenet, og Vegvesenet har svart at de vil få svar to uker etter påske.

Stad kommune har samtidig gjentatte ganger forsøkt å få Vestland fylkeskommune i tale om rekkefølgekravet knyttet til Eide-krysset og hvordan det nå er det som stopper hele reguleringsarbeidet. Kystverket sier at de skal gjøre sitt med å sørge for god trafikkregulering og sikring under anleggsperioden, og selvsagt sette vegen i stand etterpå, men at å lage et kryss er langt utenfor deres mandat og prosjekt.

Jeg vil på det sterkeste anmode fylkespolitikerne om å finne en snarlig løsning på dette problemet med Eide-krysset. Hvis dette problemet ikke blir løst veldig snart, så er jeg redd for nok en utsettelse av Stad skipstunnel prosjektet.