Havnemilliarder kan redde eksportmålet

Regjeringen kan ikke nå sine eksportmål uten å ruste opp norske havner. Det har en prislapp på 20 milliarder kroner.

I Hurdalsplattformen skriver regjeringen at de skal «få flere i jobb, skape aktivitet i hele landet, øke eksporten og kutte klimagassutslippene med 55 prosent gjennom en aktiv og fremtidsrettet næringspolitikk.» Målet for den norske eksporten er en økning på minst 50 prosent innen 2030.

Norges naturressurser og tilgangen til havet har dannet grunnlaget for dagens velferd og samfunn. Bosetting og verdiskaping har vært to sider av samme sak, i et land hvor over 80 prosent av befolkningen bor og arbeider langs kysten. Havet er vår viktigste kilde til verdiskaping.

Kjell-Olav Gammelsæter, direktør i Norske Havner. Foto: jill Johannessen

Vår overveldende mengde naturverdier blir til samfunnsverdier gjennom tilgang til markeder i andre land. I dag eksporteres over 90 prosent av norske varer via sjøtransport, og halvparten av all innenlandsk godstransport foregår også til sjøs.

Grunnlaget for denne suksessen har vært ambisiøs nærings- og industriutvikling, samt investeringer i framtidsrettede havner. På mange måter har utvikling av havnene vært ensbetydende med investering i næringslivet og sikring av bosetting.

Vi ønsker derfor eksportambisjoner mer enn velkommen, men regjeringen måte vite at dette ikke kommer av seg selv. Sjøtransport er en forutsetning for økt verdiskaping og eksport, og det vil gi økte krav til havnene om å møte næringslivets behov for grønn og effektiv transport. For å sikre framtidig verdiskaping, må det derfor gjøres betydelige investeringer i havneinfrastruktur langs kysten.

Norske Havner organiserer 60 havner langs hele kysten, og vi har spurt dem om hvor stort investeringsbehov de har for å kunne gjøre sin del av jobben for å innfri regjeringens eksportambisjoner. Et konservativt overslag er 20 milliarder kroner fram mot 2030.

Havnene har ikke finansieringsevne til å ta et slikt løft alene. Hvis regjeringen står fast på sine ambisjoner, må de få på plass et spleiselag mellom staten, havnene, og nærings- og industriutviklere, slik at det kan legges til rette for å etablere ny industri.

Det er ikke bare i Norge investeringsbehovene er store. Tilsvarende er gjelder alle land som vil utvikle eget næringsliv. EU legger opp til svimlende summer i havneinvesteringer for å sikre framtidens verdiskaping. Hvis vi skal henge med i utviklingen, må også den norske regjeringen investere i havn og sjøtransport i sitt forslag til ny nasjonal transportplan (NTP) til våren.

Havet har tjent Norge godt, og skal også gjøre det i framtiden. Sjøtransport er både den raskeste og grønneste veien ut til verden med norske produkter. Derfor er også havnene nøkkelen til mer verdiskaping og eksport.