Human jakt i sosiale medium

No nærmar haustens høgdepunkt seg for dei fleste her på Vestlandet; Hjortejakta!

Reinsdyrjakta har allereie starta i fjella. Råbukkjakta er godt igang, og vi har sjølvsagt jegerar som har vore på jakt etter grågåsa.

Dette er noko av det vi kan hauste av i det berekraftige overskotet i naturen. Sopp-/bærplukkarane og fiskarane har allereie hausta i fleire månader. Vi må heller ikkje gløyme turgåarane som har glede av naturen gjennom heile året.

Tilliten i samfunnet  er essensiell for framtida til  jakt og sportsfiske.

Ein svært viktig del av omdømmet vårt, er basert på korleis vi kommuniserer med omverda.

Det gjeld både kommunikasjon frå organisasjonen NJFF, men også frå kvar enkelt av oss som er jeger, sportsfiskar eller haustar.

Med utstrekt bruk av sosiale media, er det eit faktum at vi er alle våre eigne redaktørar.

NJFF har ved ulike høve gått ut med oppmodinga til medlemmene om å tenke gjennom kva vi presenterer i ord og ikkje minst bilete.

Det som er gangbart internt i jegermiljøa, står seg kanskje ikkje alltid like godt i ein større samanheng.

Kva signaler sender vi ut? Kva inntrykk sit «mannen i gata» att med?

Er det nødvendig  å sitje oppå bukken ein skyt når bilde blir tatt?

Må heile magesekken, tarmane og blod følge med på bildet?

Ja, meiner nokon, Nei, meiner andre. Folk vil uansett ha sine eigne meiningar om dette.

Når ein har lykkast med å hauste av naturen, ønskjer ein å vise gleda si i sosiale medium, og dette er veldig bra!

Stort sett gjev dette oss eit godt omdøme, samt at det kan motivere den yngre garde til å starte med jakt, fiske og fangst.

Uansett kan ein oppleve at slike kommentarar blir lagt ut;

«Denne bukken ville hatt det betre om han fikk gå og spre genene»

«Denne kalven var no alt for liten»

«Den laksen burde fått gått opp i elva og gytt»

«Er det ikkje betre med ein levande laks i elva, enn ein død på land?»

«Denne kalven var no alt for stor»

«Kvifor plukka du all kantarellane?»

«Det bør vere litt molter att til andre også»

osv ...

Det er kjempeviktig at jegerane, sportsfiskarane og fangstfolk tenkjer godt over kva type bilete dei legg ut i sosiale medium.

Det er mange som ser og følgjer med. Ein bør leggje ut bilete som varetek både jegeren og dyret på ein verdig måte. Harde diskusjonar og «skittslenging» i sosiale medium, kan ha negativ effekt på rekrutteringa av barn, unge og kvinner.

Kven ønskjer å bli hengt ut som grotesk, inhuman, egoistisk, osv.?

Vi meiner det kan oppfattast positivt utover eigne rekker om vi maner til å vere reflekterte rundt desse problemstillingane. Det handlar ikkje om at vi skal gøyme oss vekk, eller skjule det vi driv med. Vi skal framleis vere stolte av å vere jegerar og fiskarar, som haustar av eit berekraftig overskot i naturen.

Bruk gjerne #respektforviltet, #jaktvettreglar og #NJFFS&F på Instagram eller andre sosiale medium og sjå kor mange vi får med oss.

Skitt fiske, god jakt og nyt naturen og det den har å by på!