Kjenner du nokon som har nedsett funksjonsevne i Kinn?

Eller kanskje du er 1 av 6 som har nedsett funksjonsevne og som i større eller mindre grad har behov for hjelp av Kinn kommune?

Kommunane generelt har liten kjennskap til FN-konvensjonen om rettane til menneske med nedsett funksjonsevne (CRPD). Mange får ikkje oppfylt sine rettar, heller ikkje i Kinn.

Berre sjå på desse nasjonale tala frå Barne-, ungdom- og familiedirektoratet:

Nasjonalt er berre sju prosent av inngangsportane til offentlege bygningar er tilgjengelege for brukarar med manuell rullestol.

Nesten 20 prosent av barn og unge har nedsatt funksjon grunna psykiske plager.

Fleire har dårlegare helse enn gjennomsnittet av befolkninga. Lågare sysselsetting og lågare utdanningsnivå. Dårlegare økonomi og fleire er avhengig av overføringar frå folketrygda. Store barrierar for deltaking i kultur og fritidsaktivitetar og resten av sivilsamfunnet.

Personar med nedsett funksjonsevne er meir utsatt for vald, truslar og overgrep enn resten av befolkninga. Det er nedslåande. Dette har eg som folkevald plikt til å gjere noko med.

Som leiar i rådet for menneske med nedsatt funksjonsevne i Kinn har vi merka at det er lite kunnskap blant tilsette og politikarar om CRPD i Kinn kommune også. Rådet arrangerte innspelsmøte i Vågsøy og Florø tidlegare i år som bekrefta dette.

Her er nokre av innspela vi fekk:

I Florø kan ikkje ungdom med rullestol nytte seg av ungdomstilbodet til Haffen ungdomshus i 2. etasje. Det er ikkje heis.

Tribunene i Florahallen er heilt utilgjengeleg, dersom ein sit i rullestol og ønskjer å heie på sitt lag. Kor skal ein sitte å heie? Nede på trenarbenken?

Vi har ingen ledelinjer i viktige bygg, vi har lite eller ingen faremerking. Eit døme er Havhesten. Her har vi ledelinje til du kjem inn inngangsdøra, men der stoppar det. Kven ønskjer å vere avhengig av å få hjelp til garderoben og dusjen? Det er ikkje greitt.

Ledelinjer kan også lage logikk i eit kaotisk samfunn for menneske med kognitive vanskar og gjere det lettare å orientere seg.

Sånn generelt i Kinn er det mange offentlege bygg som skular, barnehagar, kulturhus og ungdomshus som ikkje er tilstrekkeleg universelt utforma. Endå fleire private bygg. Når bygga manglar universell utforming blir dei utilgjengelege for personar med nedsett funksjonsevne. Det skapar utanforskap.

I Kinn har vi høge fortauskantar for dei med rullestolar og rullator som er veldig ekskluderande. Brustein er frykteleg for alle med rullator, rullestol og alle som orienterer seg med stokk.

På sentrumsfortaua blir det ubevisst sett ut hindringar som kan skape farlege situasjonar og i verste fall ulykker. Det kan til dømes vere blomsterpotter eller reklamebukkar med gode tilbod.

Både på Havhesten og Sunnfjord medisinske senter er det steintrapper som er livsfarlege, det er ikkje ledelinje eller farefelt. Det er malt nokre gule strekar, men det er nesten som å gjere narr av ein som er heilt blind.

Vi manglar teleslynge og kompetanse på bruken av teleslynger. Vi er ikkje bevisste på korleis vi skal lage gode bygg med god akustisk utforming av rom og bruk av lyddempande materialar.

Hugs at alle menneske nyt godt av hørselsvennlege miljø!

Gang på gang viser det seg at det er foreldre og føresatte til barn med nedsett funksjonsevne som må ta kampen på vegner av eige barn i barnehage og skule. Dei må sjølve sette seg inn i kva rettar barnet har, mase, delta i møte, søke og jobbe på som heltar, for heilt grunnleggande menneskerettar.

Vi kan ikkje ha det sånn.

Difor har rådet laga ein plan, der vi søker samarbeid med tilsette og kommunestyret for å få gjennomført.

Her er nokre av tiltaka:

Auke kompetansen hos alle politikarar, tilsette i alle tenester, blant frivillige organisasjonar, brukarorganisasjonar, næringsliv og innbyggjarane om kva rettar menneske med nedsatt funksjonsevne har gjennom FN-konvensjonen, CRPD.

Vi ønskjer meir medverknad!

Rådet skal jobbe for at det gjennomførast ei undersøking om tilgjengelegheit i kommunale ungdomshus , kulturhus, idrettsanlegg og andre bygg som innbyggarane brukar og korleis tilgjengelegheita opplevast for menneske med nedsatt funksjonsevne.

Barn med nedsatt funksjonsevne skal ha samme moglegheit som andre barn til å delta i leik, fritidsaktivitetar og idrettsaktivitetar. Dette gjeld også aktivitetane i barnehage og skule.

Rådet vil etterlyse tilstrekkelege ressursar og kompetanse i barnehagar og skule på CRPD og barnekonvensjonen.

Rådet vil oppfordre til at det skal gjerast ei kartlegging av tvangsvedtak av utviklingshemma i kommunen.

Rådet vil oppfordre til at NAV Kinn opprettar brukarutval.

Rådet skal aktivt påpeike upassande bruk av ord og uttrykk i skriftleg materiale frå kommunen, både politisk og administrativt som bidreg til stigmatisering.

Som leiar i rådet for menneske med nedsett funksjonsevne har eg lært utruleg mykje desse to åra, men også blitt skikkeleg fortvila. Kinn SV kjem til å jobbe for å få gjennomført desse viktige tiltaka, til beste for dei som treng oss aller mest.

Det er mellom anna difor eg er folkevald.