Dette leserinnlegget er skrevet av Silje Hjemdal, stortingsrepresentant Vestland Frp, 2.-kandidat Hordaland Valgkrets

«Fritt brukervalg bør være en selvfølge»

Tidligere i sommer kunne vi lese om Asbjørn på 92 år fra Bergen som nå mister valgfriheten til velge hvem han vil ha som hjemmehjelp etter at kommunen skal stå for tjenesten selv. Fremskrittspartiet vil at fritt brukervalg skal være en rettighet for alle brukere og pasienter som mottar helse- og omsorgstjenester.

Vi lever lenger og blir stadig flere eldre som har behov helse- og omsorgstjenester. Leve hele livet er en strategi som går ut på at eldre kan mestre livet lenger, deriblant bo lengre hjemme for dem som ønsker det. De som vil og har behov for omsorgsbolig eller sykehjemsplass skal selvsagt få det. Men for dem som ønsker å bo så lenge som mulig hjemme må få muligheten til å selv velge hvem som skal levere f.eks. hjemmehjelp.

Alle som får vedtak om hjemmehjelp eller plass på institusjon bør fritt velge hvem som skal få betalt for å utføre tjenesten de mottar fra det offentlige. Flere aktører i helsevesenet gir økt fokus på kvalitet og service i de kommunale og private tjenestene. Erfaringene fra de kommunene som har innført fritt brukervalg er meget gode, og brukerundersøkelser viser i stor grad en høy tilfredshet blant brukere, pasienter og deres pårørende som har valgt en privat aktør.

Valgfrihet må være en rettighet i alle faser av livet, også når man blir pleietrengende. Det skal ikke kun være de med god råd som har mulighet til å velge hvilken leverandør av omsorgstjenester de ønsker å benytte seg av. For å motvirke et todelt helsevesen må offentlige og private aktører likebehandles. Ved en slik modell får hver enkelt innfridd sin grunnleggende rett til helsehjelp, å ta egne valg, være sjef i sitt eget liv og velge selv hvem som skal gi dem helsehjelp og omsorgstjenester når de har behov for det, uavhengig av egen økonomi og lommebok.

Det offentliges ansvar skal være å legge til rette for like vilkår for de offentlige, ideelle og private aktørene, fatte vedtak om riktig hjelp til enkelte og påse at brukerne får tjenestene de har krav på. Jeg og Frp mener at det viktigste er å gi god og trygg helsehjelp og å unngå unødige helsekøer. For sosialistene er dessverre ideologi viktigere enn pasienter og brukere.

Du bestemmer 13. september hva som er viktigst for deg og din familie.