Lesarinnlegg:

Ordførarar feilinformerer om Kinn

Dette innlegget er skrive av Geir Ove Refvik, Frank Husevåg, Gunnar Nore og Torfinn Kråkenes. Pressefoto 

Kommentarer

Dette innlegget er skrive av Geir Ove Refvik, Frank Husevåg, Gunnar Nore og Torfinn Kråkenes.

Ordførarar feil­in­for­me­rer om Kinn

Flo­ra-ordfører Ola Teigen bru­ker feil tal om Kinn – og Vågs­øy-ord­fø­rar Kris­tin Maurstad feil­in­for­me­rer om rap­por­tar frå PWC og Telemarksforsking

Dei to ord­fø­ra­ra­ne gjev eit heilt feil bil­de av det som vil ver­te fak­ta for ein evt. Kinn kom­mu­ne

På si of­fi­si­el­le Face­book-side som ord­fø­rar skriv Ola Teigen at Kinn vil få kr. 12,0 mill. år­leg i til­skot, mens det ret­te ta­let berre er på kr. 3,3 mill. Det­te ut­gjer ein for­skjell på hei­le kr. 130 mil­li­o­nar i lø­pet av dei 15 åra ein får til­skot. 

Viss ord­fø­rar Teigen har nyt­ta desse tala i sin kamp for Kinn, så er jo hei­le det øko­no­mis­ke grunn­la­get FEIL!  Viss han i til­legg har fått tala frå sin råd­mann (pro­sjekt­råd­mann for Kinn kom­mu­ne) – så er det ikkje mindre enn ein katastrofe.                                           

Fol­ket og po­li­ti­ka­ra­ne i både Flo­ra og Vågs­øy må få svar på det­te spørs­må­let frå ord­fø­rar Teigen el­ler råd­mann Hegg­heim.  Dei kan ik­kje hal­de in­for­ma­sjons­mø­te om Kinn i lag med Vågs­øy sin ord­fø­rar no på tys­dag, utan å gje oss sva­ret på det­te spørs­må­let først – då vil ein ik­kje kun­ne ha TIL­LIT til no­kon av ord­fø­ra­ra­ne el­ler råd­man­nen – han som dei har plan­lagt skal ver­te ny råd­mann i Kinn!

I de­sem­ber, rett før jul, kom eit nytt stor­tings­ved­tak som ei­gent­leg sei­er at in­gen kom­mu­nar skal straf­fast økonomisk om dei vert stå­an­de ålei­ne, om det er fri­vil­lig el­ler ik­kje. Det­te er godt nytt for både Brem­an­ger (som har valt å stå ålei­ne), Flo­ra og Vågs­øy. No kan vi få STOP­PA den­ne sa­man­slå­in­ga utan frykt for å ver­te straf­fa økonomisk el­ler frykt for bruk av tvang for å slå i hop kom­mu­nar.                                                                                         

Køy­rer dei no li­ke­vel vi­da­re med Kinn-pro­ses­sen, så vert det av fol­ket opp­fat­ta som tvang.  Køy­rer dei den­ne pro­ses­sen vi­da­re i visshet om at dei har brukt feil tal­grunn­lag, så vil Kom­mu­nal­de­par­te­men­tet v/San­ner ha grunn­lag nok for å opp­he­ve Stor­tings­ved­ta­ket.

Viss Vågs­øy kom­mu­ne vert stå­an­de ålei­ne, kan vi få mel­lom kr. 1,8 – 2,0 mill. i år­le­ge til­skot dei nes­te 15 åra. No skal Kinn få kr. 3,3 mill år­leg som vi må «dele med» 12.000 inn­byg­gja­rar i Flo­ra. Med auka ar­beids­gje­var­av­gift for dei over 500 kom­mu­nalt til­set­te i Vågs­øy kom­mu­ne, noko som ut­gjer hei­le kr. 9,9 mill., så er det­te svært dår­leg «bu­tikk» for oss. 

Kris­tin Maurstad had­de in­gen prob­lem med å bry­te ei inn­gått SKRIFT­LEG av­ta­le mel­lom par­t­ia Ap, Frp, Sp, Raudt og Tverr­po­li­tisk liste, sjølv om av­ta­la er sjølve grunn­la­get for at ho sit som ord­fø­rar i dag.

Et­ter spør­je­un­der­sø­kin­ga i mars 2017 gav Kris­tin Maurstad som ord­fø­rar blaf­fen i fol­ket i kom­mu­nen og køyr­de på i sin ei­gen kamp for Kinn.                                                                                                  

Ord­fø­ra­ren kan seie at ho job­bar for å gjen­nom­fø­re eit kom­mu­ne­sty­re­ved­tak, men det er ho som ord­fø­rar som har stått i spis­sen og fron­ta det­te Kinn-spe­let. Ord­fø­ra­ren sa sjølv i et­ter­kant av spør­je­un­der­sø­kin­ga at pro­ses­sen had­de gått fort og at dei ik­kje had­de nådd ut med in­for­ma­sjo­nen.

Først over ti må­na­dar sei­na­re, den 9. ja­nu­ar 2018, vil dei hal­de in­for­ma­sjons­mø­te for oss. I mel­lom­ti­da har dei gjort dei gre­pa dei kan for å låse oss mest mog­leg fast til den­ne mer­ke­le­gas­te kom­mu­ne­sa­man­slå­in­ga av alle. Dei har til­sett pro­sjekt­råd­mann og dei har fått ved­ta­tt for­skrif­ter i de­par­te­men­tet for den nye kom­mu­nen. Alt skjer mens ein enno ik­kje er i mål med dei sto­re spørs­må­la i in­ten­sjons­av­ta­la. Vågs­øy kan enno trek­kje seg ut om ein ik­kje vert sam­de med Flo­ra.                  

Når vi veit at ord­fø­rar Ola Teigen før ved­ta­ket om Kinn, i for­hand­lin­gar med Vågs­øy, gjekk ut of­fi­si­elt som ord­fø­rar og sa at «no har Vågs­øy fått nok», så er ik­kje det noko godt ut­gangs­punkt for å ver­te sam­de om in­ten­sjons­av­ta­la i fel­les­nemn­da.

Vi er tvi­lan­de til at vår ord­fø­rar veit bet­re enn fol­ket i kom­mu­nen kva som er det bes­te for oss i framtida. No som en­ga­sje­men­tet og sin­net har vok­se seg stort i Vågs­øy, ber ord­fø­ra­ren fol­ket om berre å ak­sep­te­re ved­ta­ket dei gjor­de og vars­lar at ho ik­kje vil ta noko OM­KAMP på det­te.

«VI er Kinn og DU er Kinn» - ut­ta­ler dei no rett før vi skal få in­for­ma­sjo­nen om Kinn kom­mu­ne. Vi hå­per at det­te in­for­ma­sjons­mø­tet ik­kje berre vert ei ser­ve­ring av glans­bilde og sto­re vyar og tan­kar i ein Power-Point-Pre­sen­ta­sjon, men at ein får til ein open de­batt/di­a­log mel­lom mot­stan­da­rar og til­hen­ga­rar ba­sert på fak­ta og ik­kje berre fem mi­nutt til slutt for spørs­mål.

Ord­fø­rar på­står at det har vore «godt» opp­mø­te på tid­le­ga­re folkemøter. Vi har in­for­ma­sjon om at det i Sam­funns­hal­len berre var rundt 50 per­so­nar av eit fol­ke­tal på 6000. Det kan hen­de at det no kjem mykje folk for å vise den vek­san­de mot­stan­den blant fol­ket, men det kan òg hen­de at folk boi­kot­tar mø­tet for­di dei veit at dei ik­kje høy­rer på fol­ket li­ke­vel …

Ord­fø­rar vi­ser til rap­por­tar frå PWC og Telemarksforsking og mei­ner dei støt­tar ei sa­man­slå­ing av Flo­ra og Vågs­øy. Ser ein på kven som be­stil­te rap­por­tar frå PWC så var det dei to ord­fø­ra­ra­ne og råd­mann. Rap­por­ta­ne frå PWC vart lagt fram i 2016 - før no­kon kom på det uten­ke­le­ge for­sla­get om å slå i hop dei to gren­se­lau­se kom­mu­na­ne Flo­ra og Vågs­øy. Rap­por­ta­ne har alt­så ik­kje sett på den­ne rare konst­ruk­sjo­nen i det hei­le! Li­ke­vel vi­ser ord­fø­rar Maurstad til desse rap­por­ta­ne …. Mo­del­la­ne som er utgreidd  gjeld ei sa­man­slå­ing av Flo­ra-Brem­an­ger-Vågs­øy og ein med berre Flo­ra-Brem­an­ger. KINN ER IK­KJE UTGREIDD I DET HEI­LE !

San­ner vil­le ha utgreidd ei kyst­kom­mu­ne be­stå­an­de av Flo­ra-Brem­an­ger-Vågs­øy og bad fyl­kes­man­nen om å få det­te utgreidd av Telemarksforsking som ein nøyt­ral ak­tør. Teigen og Maurstad had­de ik­kje tid å ven­te på den­ne rap­por­ten. Dei viss­te vel al­le­reie at konk­lu­sjo­na­ne vil­le ver­te ne­ga­ti­ve for Kinn-kon­sep­tet. Dei job­ba in­tenst på for­som­ma­ren di­rek­te mot Stor­tin­get og klar­te til slutt å få fleir­tal for Kinn. Rap­por­ten frå Telemarksforsking kom først i september 2017. Kven som had­de gje­ve dei to ord­fø­ra­ra­ne man­dat til å stres­se fram det­te ved­ta­ket er ik­kje kjent. Kvi­for dei had­de sånt hast­verk er heller ik­kje kjent.

Vågs­øy sin ord­fø­rar var po­si­tiv til ei sa­man­slå­ing et­ter spør­je­un­der­sø­kin­ga og ho vil­le ofre rådhuset og ar­beids­plas­sar for å få det­te til. Det var Høg­re som kom opp med for­sla­get om eit delt kom­mu­ne­sen­ter og det kom da­gen før ved­ta­ket …

Vågs­øy sin ord­fø­rar har utelatt dei ne­ga­ti­ve ef­fek­ta­ne i rap­por­ta­ne frå Telemarksforsking og den tid­le­ga­re PWC ut­grei­in­ga.

Frå rap­por­ten til Telemarksforsking:

« … av­stan­da­ne er for sto­re og det vil vere vans­ke­leg å hen­te ut po­si­ti­ve ef­fek­tar knytt til sam­funns- og næ­rings­ut­vik­ling. Så len­ge ein har lang rei­se­tid, nat­te­steng­de fer­jer og dår­le­ge ve­gar og fjell­over­gan­gar, vert det sett som vans­ke­leg å hen­te ut ge­vins­tar av ei sa­man­slå­ing.

Det er i Vågs­øy at ein ser dei po­ten­si­elt stør­ste ulem­pe­ne»

Stri­den som no pågår er svært ska­de­leg for Vågs­øy kom­mu­ne. Eit stort fleir­tal av fol­ket fø­ler at det som no skjer er eit svik og ei over­køy­ring frå lo­ka­le po­li­ti­ka­rar. Ska­da­ne kan ver­te vans­ke­le­ge å re­pa­re­re og i verste fall føre til auka frå­flyt­ting.