«Rødt vil ha dyrere vann i Kinn»

Dette leserinnlegget er skrevet av Kim Gunnar Jensen, Kinn Arbeiderparti.  Foto: Svanhild Breidalen

Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Kim Gunnar Jensen, Kinn Arbeiderparti.

Rødt vil ha dyrere vann i Kinn

Vi har vedtatt at det for nye bygg og eksisterende bygg som gjør endringer på sanitærinstallasjonen skal installeres vannmålere. Det betyr at på sikt vil alle boliger i Kinn ha vannmålere. Det som Rødt foreslår, er å øke forbruksavgiften på vann slik at alle tvinges til å installere vannmåler. Det er noe helt annet. Det vil medføre økte kostnader for abonnentene i form av at de må betale for installasjonen, og betale leie til kommunen for vannmåleren. For kommunen sin del vil det medføre økte investeringsutgifter og administrasjon ved at kommunen må kjøpe inn vannmålerne og leie dem ut til abonnentene.

Rødt hevder at det er store kostnader og spare på redusert vannforbruk hos privatkunder. Teknisk sjef i Kinn Kommune opplyser følgende i saksutgreiinga:

Effekten på driftsbudsjettet av eit eventuellt redusert vassforbruk i Kinn kommune er usikker, men forventningane for reduserte driftsutgifter er små i dette høve. Dette grunna at dei faste kostnadane med å holde vass- og avløpsanlegga i drift er forventa å vere relativt stabile, nærast uavhengig av mengden vatn produsert og levert.

Vi i Kinn Arbeiderparti forholder oss til det.

Videre er det svært viktig for Kinn Arbeiderparti at vi har konkurransedyktige priser på vann og avløp sammenlignet med andre kommuner, og i forhold til næringslivets generelle konkurransekraft. Næring som har stort vannforbruk, vil komme dårligere ut med en høyere vekting av kostnader på vannforbruket. Derfor ønsker vi å beholde kostnadsfordelingen slik som den er nå.

Satsene må sannsynligvis økes i løpet av denne perioden, da VA sektoren sitt fond har et underskudd på om lag 22 millioner. 17 millioner i sum fra tidligere Flora og Vågsøy kommuner. 5 millioner som et resultat av at blant annet Rødt stemte imot å endre VA-satsene, etter at det ble oppdaget at det var gjort en regnefeil som medførte at avgiftene gikk ned. Dette medførte at VA sektoren gikk med underskudd i om lag 5mnd, før vi endelig fikk flertall for å rette opp satsene.

Det vil ikke være behov for å justere kostnadsfordelingen, slik Rødt vil ha det til. Med dagens kostnadsfordeling vil Kinn Kommune ha konkurransedyktige priser for innbyggere og næringsliv, selv med økt avsetning til fond.

For husstander med stort areal og få beboere vil det lønne seg å installere vannmåler med dagens ordning. Justeringen som Rødt vil ha er dermed overflødig.