Vindkraft på Stadlandet

«Dersom eieren av et vindkraftverk går konkurs uten at det foreligger en gyldig bankgaranti, vil det innebære store tap for kommunen»

Dette leserinnlegget er skrevet av Åse Pedersen, Selje.  Foto: Privat

Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Åse Pedersen, Selje.

Vindkraft på Stadlandet. Krav om garanti.

En forutsetning for å etablere vindkraft på Okla, var at kommunen skulle ha garanti for ikke å bli sittende igjen med det økonomiske ansvaret ved en eventuell nedlegging. I dag er det krav om en slik garanti fra det 12. driftsåret. Før den tid finnes det ingen garanti.

I svarbrev fra Olje- og energidepartementet til Stad kommune heter det: «Når det gjelder garantistillelse for nedlegging av Okla, viser departementet til at vindturbinene som leveres nå har en teknisk levetid som er vesentlig lenger enn 12 år». Departementet mener at det ikke er nødvendig med garantistillelse i løpet av de første årene.

Dersom et vindkraftselskap går konkurs før 12 år er gått, foreligger det altså ingen oppryddingsgaranti. Da faller det økonomiske ansvaret på kommunen - i første omgang. Det kan bety milliontap av skattebetalernes penger. I Danmark har det vært mellom 10 og 15 havari på tre år. I Hornslet ved Århus revnet et vindmølleblad på bare 33 meter under kraftige vindkast. Det samme er altså utenkelig i storm ved Stad? Med 170 meter høye turbiner og over 70 meter lange vingeblad? Ifølge klimaforskere kan vi forvente at været blir enda våtere og villere på Vestlandskysten de kommende årene. Nylig kollapset en vindturbin i Nord-Sverige. Ved Hundhammerfjellet i Trøndelag begynte en vindmølle å brenne da den falt i bakken og ble knust mot fjellet. I Finnmark, på svenske Gotland, i England, Skottland, Thailand og i en rekke andre land advares det mot flygende vrakdeler og lekkasjer av hydraulikkolje, drikkevannsforurensning og manglende sikkerhet.

Hva sier NVE om garantier? At de jobber med saken, men at de ikke er ferdige, de har ikke hatt TID. Ja, akkurat. I Sverige krever myndighetene at utbygger må levere garanti FØR byggingen settes i gang. En ny stortingsmelding om vindkraft, omhandler ikke anlegg som allerede er påbegynt. For Okla og Haramsøya er det parolen «ikke alle skal med» som gjelder.

Okla er høyst sannsynlig det eneste vindkraftprosjektet i landet hvor vertskommunen eksplisitt har stilt krav om garanti for opprydding og tilbakeføring etter at konsesjonen går ut, eller i tilfelle konkurs. For å godta etablering av vindkraftverk er det ifølge kommunestyrevedtak et krav om at «Dokumentasjon må leggjast fram før tiltaket vert sett i gang» Kravet kom på plass etter kraftig påtrykk fra Innbyggerinitiativet på Stad. Har Stad kommune fått garantier fra Falck Renewables (80 prosent) og SFE (20 prosent)? Garantiavtaler er ikke konfidensielle. Innsyn i offentlig forvaltning er en rettighet her til lands. Også SFE må stille garanti for sitt utbyggeransvar. Det innebærer 20 prosent av opprydningskostnadene. Har kommunen startet forhandlinger med SFE?

En vindmøllekollaps i et rødlistet område er ingen spøk. Om motorhuset faller av tårnet eller tårnet brekker, vil hydraulikkolje drenere i bakken, som stort sett er terrengdekkende myr. Dette vil kreve fullstendig utbytting av massene. Å fjerne vindturbindeler og tilbakestille området etterpå, er en tidkrevende og svært kostbar affære. Veibyggingen og de skadene dette påfører landskapet er irreversible.

Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, godkjente at utbyggerne Falck Renewables og SFE fikk utsatt idriftsettelse av vindkraftanlegget på Okla fra 2020 til 2021. NVEs skjønnsutøvelse ble påklaget av «La naturen leve», «Stad landskap» og «Innbyggerinitiativet mot vindkraftverk på Stad».

En husbygger må forholde seg til både nabovarsel, byggeforskrifter, ha forsikringene på plass, stille med kausjonist og framvise byggelånsgaranti før gravearbeidet tar til. Når olje- og energidepartementet begrunner avslaget om garanti med at den tekniske levetiden på dagens vindturbiner er mer enn 12 år, så er det både tragisk og komisk. De fleste som bygger hus i dag, anvender byggematerialer som har en «teknisk levetid» som holder langt inn i framtida. Men de færreste vil komme på tanken at huseieren dermed er fritatt fra bankgaranti og forsikringer de første 12 årene.

Hvordan står kravet om garanti seg i møte med Kommuneloven? Hvor er KS? Har Stad kommune behov for juridisk assistanse, eller skal vi innbyggere i årene som kommer bare sitte stille i båten og håpe på at værmeldingene i framtiden ikke kommer til å melde «Storm ved Stad?».

Dersom eieren av et vindkraftverk går konkurs uten at det foreligger en gyldig bankgaranti, vil det innebære store tap for Stad kommune. Terraskandalen i Bremanger bør være en påminning om at godtroenhet i møte med finansverden er en dårlig kombinasjon. Olje- og energidepartementet, som ikke mener at det er nødvendig med garanti overlater til kommunen å gamble på at det ikke vil inntreffe naturskade, korrupsjon, brann, videresalg til useriøse kjøpere, eller hva man ellers kan tenke seg av uforutsette hendelser. Vi som er innbyggere, har tillit til at både ledelsen og våre folkevalgte i Stad kommune innser alvoret i situasjonen. Det innebærer i første omgang noe så enkelt som å fastsette en dato for når garantiene må være på plass. Finansinstitusjonene står neppe i kø for å påta seg ansvaret.

Okla ansees å være blant de minst lønnsomme vindprosjektene i Norge. At italienske Falck Renewables vil sette sitt internasjonale rykte på spill for fem vindturbinene i landets mest kontroversielle utbyggingsområde, er ubegripelig, At SFE etter mange år omsider greide å selge 80 prosent av konsesjonen, er bortimot imponerende. Men hvem kunne ane at kommunen ville kreve forhåndsgaranti når det gjaldt oppryddingen? Dømmekraften til SFE kan diskuteres, men oppryddingsvedtaket er udiskutabelt. Risikoprosjektet Okla kan lett føre til uforutsette økonomiske seinskader for selskapet. SFE ser ut til å være i utakt både med naturen og strømkundene for tiden.

Urørt vestlandsnatur vil i framtida være blant de mest ettertraktede reiselivsmålene i vår del av verden. Stad kommune står foran en stor reiselivssatsing. Stadhalvøya har alt for kunne bli den mye etterspurte offisielle Nasjonalparken for Vestlandet. Ennå står det ikke noen vindturbiner på Okla. Turistene vil trolig undre seg over at rullestolbrukere har krav på en såpass bratt og bred tursti, men det får våge seg. Vår egen miljøvernminister, Sveinung Rotevatn, bør unne seg en ny bok til jul. Selja Forlag har nettopp utgitt en opptur av en bok i ord og bilder fra Ytre Sogn og Fjordane.