Åpent brev til rådmannen:

«La nattevakt og kjøkken på Klokkartunet bestå!»

Dette innlegget er skrevet av pårørende Evy Lofnes som et åpent brev til Tom Joensen, rådmann i Bremanger kommune.  Foto: Privat

Meninger

Dette innlegget er skrevet av pårørende Evy Lofnes som et åpent brev til Tom Joensen, rådmann i Bremanger kommune:

  • La nattevakt og kjøkken på Klokkartunet bestå!
  • Utfordring til Rådhuset: spis samme mat som beboerne i en uke når kjøkken legges ned!
  • Kan det være nødvendig å risikere beboeres trygghet, trivsel, liv og helse for å spare 200.000 på å kutte nattevakt?
  • Hvordan kan Bremanger kommune tilsidesette viktige lovfestede prinsipp som brukermedvirkning og tre vedtak beboerne ikke ønsker ned over hodene deres?

Bremanger kommune velger å legge ned kjøkkenet på Klokkartunet omsorgsbolig Davik, og informerer beboere om dette før jul. Maten skal nå lages på institusjon i Svelgen og kjøres til Davik to ganger per uke. Det framkommer ikke at det spares noen reell sum.

I januar kommer melding om at dere skal kutte nattevakt stilling, allerede fra 01.03.21. Beboere og pårørende får beskjed om at dette er vedtatt. Vi kjenner oss maktesløse og svært urolige for fremtiden.


Kutter nattevakt og mat lagd på stedet

Pårørende er bekymret for tilbudet til sine eldre når kommunen skal spare penger

Endringer i bemanning og kutt av kjøkkentjenesten ved Klokkartunet på Davik i Bremanger gjør pårørende bekymret. Kommunen må spare penger, og ønsker derfor å kutte tjenester pårørende mener ivaretar både sikkerhet og livskvalitet.


Vi pårørende har hittil opplevd en lite imøtekommende og bortimot aggressiv og irettesettende tone fra øverste leder for omsorg i kommunen og ordfører. Vi er fortvilet, og ber om dialog og forståelse rundt trivsel, trygghet og sikkerhet i stedet for regelrytteri og tåkelegging.

Jeg kjørte selv flyttelass for mor til Klokkartunet i sommer. Etter omfattende søknadsprosess fikk vi vedtak om tre ukers prøveperiode på Klokkartunet, og videre opphold der. Nettopp behov for trygghet var et poeng både i søknad og i vedtaket. Ingen nevnte da noe om at nattevakt skulle legges ned.

Det er et enormt steg å rive opp røtter i så høy alder. Når dette går bra og trivsel og trygghet er oppnådd, er det som et mirakel å regne, og mye å takke personale for. Nå er alt endret, med korte frister for alle parter, og store omkostninger i form av økt utrygghet og bekymring for fremtiden.

Beboerne bidrar selv med husleie og betaling for tjenester til cirka 1,4 millioner inn i den årlige driften av Klokkartunet. Skulle ikke dette kvalifisere til en viss medbestemmelsesrett? Slik vi ser det, har kommune hoppet bukk over brukerdialogen før vedtak ble fattet.

I Fjordenes Tidende sier kommunalsjef Ytrehus 10.02 at det er et klart kriterium at de som bor på Klokkartunet ikke trenger nattevakt. Da er det våken nattevakt hun snakker om; det har de ikke på Klokkartunet. Våken nattevakt er sykehjemsnivå, og sitatet blir derfor usant i forhold til Klokkartunet.


Mener omorganisering av natt-tjenesten er forsvarlig

Ifølge kommunalsjef for helse og oppvekst, Randi Ytrehus, i Bremanger gjøres det kontinuerlig vurderinger av bemanningsplanen i de ulike sektorene, inkludert pleie og omsorg. Ytrehus konkluderer med at endringen som nå gjøres på Davik er forsvarlig, basert på tidligere erfaringer.


Vi har aldri fått informasjon om at de som bor på Klokkartunet må oppfylle et krav om å ikke ha behov for nattevakt av den hvilende sorten. Ser du at det kan oppfattes som nærmest en trussel at om en ikke greier seg uten den nattevakten som dere nå fjerner, må en flytte?

Mor fikk foreløpig plass på Klokkartunet i tre uker i august 2020 til observasjon og valg av riktig omsorgsnivå. Hun fikk tilbud om fast plass der, og meldte ny adresse hos Folkeregisteret. Det som har endret seg etter dette, er at Bremanger kommune vil spare småpenger og dermed endret kriteriene.

Denne omorganiseringen har tatt vekk et nødvendig og rett tilbud til de som klarer seg selv, men bare trenger litt mer trygghet i hverdagen, og da spesielt på natten. Klokkartunet fungerer helt ideelt i så måte. Det framstår som svært kaldt når dere sier at beboere blir å regne som hjemmeboende fra nå av. De er jo ikke det?

De har flyttet fra eget hjem, tatt omstillingen det medfører, funnet seg til rette, blitt kjent med stedet, personale og rutiner. Når tryggheten og trivselen er kommet på plass, er alt vunnet! Kan dere se den menneskelige verdien av dette? Slik vi ser det, raserer dere et godt og nødvendig tilbud, - for småpenger.

Denne triste og rekordraske prosessen dere har gjennomført, påfører mer angst og uhelse for beboere. Spesielt i forhold til den svært vanskelige isolasjonen pandemien har medført. De eldre er vant med å ta tap ifht helse, funksjonsevne, bortfall av relasjoner osv og gjøre det beste ut av det de har. Beboere har ikke annet valg enn å resignere og akseptere denne urettferdige situasjonen.

En konkonsekvens av å stenge kjøkkenet, er at hverdagens høydepunkt med god matlukt i gangene og forventninger til den gode matstunden blir erstattet av oppvarmet mat i plast. Det ekstra måltidet lørdag og søndag, også kalt kveldskosen, forsvinner.


Vil ikkje ha maten levert frå Svelgen

– Det er høgdepunktet på dagen, når dei eldre kjenner god matlukt spreie seg i huset

Davik utviklingslag ønskjer ikkje at maten skal leverast til Klokkartunet frå Svelgen omsorgssenter som eit innsparingstiltak. Maten er viktig for dei eldre, skriv dei.


For beboerne er ikke dette en prøveperiode, men skal gjelde resten av livet. Deprimerende tanke, ikke sant?

Utfordring: Vil dere som jobber på rådhuset i solidaritet spise den samme maten som beboerne får servert i en uke?

Sikkerhet ved brann nattestid

hvis kommunen definerer beboere som hjemmeboende, slipper kommunen unna med et lavere nivå av brannsikring og krav om tilrettelegging ut ifra den enkeltes funksjonsevne. Siden bygget er fra 1998 og risikoklasse 4, er det ingen krav til nattevakt.

Hadde det vært bygget i dag, ville det vært risikoklasse 6, og dermed hatt sprinkleranlegg dersom det ikke skulle vært nattevakt.

Dørene vender innover, eneste rømningsvei er gjennom gangen. Ingen kameraovervåkning. Ingen alarm tilpasset hørselshemmede, eller motoriserte dører ut. Dersom en av beboerne med rullator faller, vil de øvrige beboerne kunne bli innestengt.

I Høyanger var det brann i omsorgsboliger for noen år tilbake. Der skulle alle beboere på papiret klare seg selv, ved eventuell evakuering. Brannsjefen kunne etterpå fortelle at de måtte bære ut så å si alle de 70 beboerne.

Det oppleves svært alvorlig at kommunen ikke tar sitt moralske og medmenneskelighet ansvar for at beboere skal komme seg levende ut ved en brann.

Som pårørende krever jeg risikovurdering før nattevakt blir fjernet. En nattevakt på stedet ville straks ta ansvar for vekking og evakuering, og de eldre kunne føle seg ivaretatt og legge seg trygt på kvelden.

Medisinsk responstid

Medisinsk responstid vil med fjerning av nattevakt øke fra to minutter til potensielt en time. Det har blitt et nytt ledd i responskjeden. Aktiv nattevakt ved Svelgen omsorgssenter har nå overtatt rollen til Alarmsentralen, og de eldre får nå helt nye personer å forholde seg til.

Dette er problematisk siden de har et langt opparbeidet tillitsforhold til personale på Alarmsentralen. Det er en tøff jobb for ansatte på Svelgen omsorgssenter å påta seg å gjøre medisinske vurderinger med ukjente brukere per telefon i en nødsituasjon.

Man kan se for seg at det nå ikke vil bli lett for den eldre som skal forklare seg eller for sykepleier som skal gjøre en blind vurdering om hvorvidt bakvakt skal kalles ut.

Terskelen for den eldre å trykke på alarmen er i praksis blitt høyere. når det er nattevakt på stedet kan de raskt gjøre en visuell vurdering, undersøke og fatte beslutning om hvorvidt lege må tilkalles.

Fra 1.mars skal gå 30-60 min lenger før beboer får hjelp og dette kan føre til dramatisk forverring av tilstanden og i verste fall død.

La nattevakt og kjøkken på Klokkartunet bestå!