«Vindturbinstøy og infralyd»

Dette leserinnlegget er skrevet av Steven Crozier, spesialist i allmennmedisin, Frøya  Foto: Erling Wåge

Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Steven Crozier, spesialist i allmennmedisin, Frøya

Infralyd fra vindkraft er ikke farlig, viser ny forskning, skriver Teknisk Ukeblad -TU 29. april 2021.

Lavfrekvent lyd fra vindkraftverk har ingen skadelig helseeffekt. Veitrafikk avgir mer infralyd enn vindturbiner. Studien det vises til er Annoyance, perception, and physiological effects of wind turbine infrasound.

Norwea, lobbyorganisasjonen for vindkraftutbygging skrev i Stavanger Aftenblad 25.4.20 «Infralyd fra vindkraft har ingen påvirkning på mennesker. Skremselsbildene enkelte forsøker å tegne av infralyd og vindkraft kan nå legges bort.»

Innlegget fikk tilsvar 29.4.20: «Det er uansvarlig av Norwea å komme med slike bombastiske påstander på grunnlag av et kort nyhetsbrev om en ikke publisert studie fra VTT, et finsk konsulentselskap innen vindkraftbransjen. Siden VTTs konklusjoner hviler på at et begrenset antall forsøkspersoner ikke klarte å identifisere infralyd i 10 minutters høretester, er hele denne studien trolig verdiløs.

Det er derfor lite sannsynlig at man ville se endringer i stressnivå under slike forhold – om det i det hele tatt var mulig å sanse infralyd under VTTs laboratorieforhold.

VTT har heller ikke testet infralydens innvirkning på nattesøvnen. Det har nettopp kommet ny forskning fra Universitetet i Gøteborg som viser at vindkraftstøy påvirker nattesøvnen negativt.

Dersom kraftbransjen virkelig ønsker å finne ut mer om belastninger fra infralyd på mennesker, bør de begynne å lytte til hva folk selv opplever! Å basere sine konklusjoner på kvasistudier utført av konsulentfirma som lever av å tjene vindkraftbransjens formål, har ingen troverdighet.»

TU linket en appell jeg holdt på Haramsøya den 5.7.20, men unnlot referansen til en finsk pilotstudie fra SYTe.

Den samlet svar på folks opplevde helse etter at det var kommet opp vindkraftverk.

«Pilotstudien utført i Satakunta og Nord-Ostrobothnia i Finland viser at skaden forårsaket av infralyd fra vindkraftverk vil bare reduseres betydelig mer enn 15 kilometer fra vindturbiner.

Nattforstyrrelse er et typisk symptom forårsaket av infralyd.

Det grunnleggende forskningsspørsmålet var om familien hadde merket endringer i helsestatus de siste seks til tolv måneder. Ordlyden i spørsmålet angående tiden var avhengig av når virkningen av de nærmeste vindturbinene kunne ha startet. Intervjuobjektene ble ikke fortalt om mulige helseforbindelser med vindturbiner.

- Flertallet av respondentene klarte ikke å nevne en endring i deres generelle helsestatus. Derimot ga de mange svar på separate symptomplager.

- Det mest typiske var søvnforstyrrelser eller endring i behovet for nattesøvn, tretthet og diverse smerter.

Bare svært få respondenter (5%) så på vindkraftverk som en mulig årsak. (Dette svekker påstanden at folk som ser eller hører vindturbiner tenker seg syke.)

Det var omtrent tre ganger mer skadelige eller mer alvorlige symptomer i nærheten av vindturbiner (mindre eller ca. 15 km fra vindkraftverk) enn lenger unna»

Her er altså to studier fra Finland med hvert sitt design. VTTs omfattende studie med laboratorie lyttetester på 10 minutter. Når folk ikke kunne angi om det var opptak med eller uten infrastøy fra vindturbiner, eller når de ikke fikk raskere puls eller svette hender under lyttetesten, så ble det tolket som bevis på at infrastøy fra vindturbiner ikke er helseskadelig.

National Wind Watch, USA kommenterte VTT studien slik:

«Lyttetestene ble utformet for å antyde at de som klaget over vindturbinstøy var løgnere.»

SYTes pilotstudie kartla folks helse etter at vindkraftverk ble satt i drift og viser en 3 dobling av helseplager hos de som bor opptil 15 km fra vindkraftverkene i forhold til de som bor lenger unna.

Olje- og energidepartementet-OED svarer den 19.5.21 på klage om Gismarvik vindkraftverk - Anmodning om omgjøring – folkehelse undersøkelser:

«Til de enkelte anførslene i brevet, skal departementet bemerke at det så langt ikke foreligger dokumentasjon på at infrastøy fra vindkraftverk er skadelig for omgivelsene. En finsk undersøkelse nylig publisert i The Journal of the Acoustical Society of America, konkluderte med det motsatte; at lavfrekvent lyd fra vindkraftverk ikke har skadelig helseeffekt.»

Yrkeshygieniker Sonja Bjørknes kommenterer OEDs argumentasjon slik:

«Når man er urolig for langtidsvirkninger av noe en eksponeres for 24/7, er det jo fantastisk at man smeller i bordet en rapport om KORTIDSVIRKNINGER! Jeg kjenner en som røykte opptil 4 sigaretter per dag i en uke, og han fant ingen alvorlige effekter av det og dessuten er det en som har røykt 2-3 sigaretter i uken i 10 år uten alvorlige helseeffekter, så da har vi ingen holdepunkter for å si at 20 års røyking med 30 sigaretter per dag kan medføre helseskade. Og det er jo helt riktig. Vi har ikke det før en har forsket på langtidsvirkninger. Og da må en faktisk SI det, at dette vet vi ennå ingenting om. At institusjoner som OED lener seg på slike studier (VTT) er forstemmende.»

Harvest Magazine har en artikkel om turbinstøy og folkehelse og om føre-var prinsippet hva angår flere helsebelastninger som skyggekast, sol-blink og høy-intens blinkende hinderlys i vindkraftverk nær bebyggelse.