«Forskjellane i makt og rikdom skal ned, for no er det tid for rettferd i Noreg. Det er tid for ei ny regjering»

Hege Lothe, stortingskandidat for SV i Sogn og Fjordane  Foto: SV Sogn og Fjordane

Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Hege Lothe, stortingskandidat for SV i Sogn og Fjordane

Med SV for likskap og rettferd

Etter åtte år med regjering frå høgresida er fasiten opphoping av pengar og makt hjå eit lite fåtal svært rike, større ulikskap i samfunnet og fleire med dårleg råd. Erna Solberg si regjering har gitt svære skattekutt til milliardærane. Dei aller rikaste har auka sin del av samfunnskaka med 40 % på berre seks år. På den andre sida har barnefamiliar med dårleg råd fått svekka kjøpekraft dei siste åra. I 2019 var 115.000 born del av ein familie med låg inntekt. Altfor mange, særleg unge, har ikkje råd til å skaffe seg eigen bustad.

Regjeringa har sendt rekninga for dei rike sin fest sendt til dei som har aller minst i det norske samfunnet. Barn har mista brillestøtte, kronikarar har fått auka satsar på eigenbetaling, uføre har mista forsørgjartillegg og det er kutta i arbeidsavklaringspengane. På den andre sida har vi sett korleis koronastøtta til bedrifter blir tilpassa interessene til dei store selskapa, eigedomsbaronane slepp unna skatt for mykje av formuen sin, og private barnehageeigarar kan innkassere milliardgevinstar ved sal til utanlandske eigarar.


Meiner veljarane bør stemme på henne og partiet for å redusere forskjellar og klimautslepp

Dersom Hege Lothe kjem på Stortinget vil ho invitere med seg Nermin Ali Wasta frå Måløy til den høgtidlege opninga av Stortinget. – Ho er ein fin representant for dei mange nye innbyggjarane i bygdene våre som skal ta Sogn og Fjordane inn i framtida, seier Lothe.


SV ønskjer å snu denne negative samfunnsutviklinga. Det har vi ein plan for. Ein plan for at folk skal ha ein jobb å gå til, for ny velferd og for at dei som har best råd også skal bidra mest. Vi skal rydde opp etter regjeringa sine smålege kutt. Då må vi ha ein offensiv fordelingspolitikk som er til fordel for vanlege folk og for folk som har minst. Borna skal få brillestøtta tilbake, kutta mot uføre og folk på arbeidsavklaringspengar skal gjerast om, og barnetrygd og minstepensjon skal opp. Barnehageprisane må ned, og vi skal bygge ny velferd for framtida. SV i regjering vil kjempe for store velferdsreformer som gratis SFO og ei skikkeleg tannhelse for alle. Det er eit stort hol i velferdsstaten at tannhelsetenester ikkje har same støtteordninga som andre helsetiltak.SV vil at naturressursane våre skal komme fellesskapet til gode, og ikkje seljast ut til kapitalsterke aktørar. Vi har også lagt fram ein plan for grøn omstilling av næringslivet. Folk skal ha eit trygt og skikkeleg arbeid å gå til, og vi må fordele goda rettferdig. Dei som har mykje skal skatte meir, og dei som har lite skal skatte mindre. Det er både enkelt og rettferdig og gjer at vi har råd til felles velferd og viktige klimatiltak. Forskjellane i makt og rikdom skal ned, for no er det tid for rettferd i Noreg. Det er tid for ei ny regjering.