Programmet for møtet er: 1. Bakgrunnen og utgreiingsarbeidet som er gjort med tanke på demografi, institusjonsbehov framover 2. Reguleringsplan arbeidet, samanhengane mellom prosjekt/utvikling av området mellom barneskulen og FLOMS korleis er dette sett i samanheng med punktet over 3. Moglegheitsstudie FLOMS 4. Planane for ny institusjon, samlokalisering av helse/velferdstenester med fokus på framtidas helseteneste i området

Mellom 12.50 - 15.30 Handsaming av saker

 • 001/24 Godkjenning av innkalling og sakliste

 • 002/24 Godkjenning av møteprotokoll

 • 003/24 Sluttbehandling - Detaljregulering for Skårastranda, gbnr 318/2 mfl, næring, PlanID 20210112

 • 004/24 Sluttbehandling - Detaljregulering "Sentrumstomta" i Måløy, gbnr 315/62 mfl, sentrumsformål. PlanID 20220101

 • 005/24 Gebyrsatsar 2024 renovasjon

 • 006/24 Gjenopning av kjøkken i Måløy

 • 007/24 Forskrift om ordensreglement for grunnskulane i Kinn kommune

 • 008/24 Vedtak om forskrift for skuledagar, ferie og fridagar skuleåret 2024-2025 i Kinn kommune

 • 009/24 Kinn kommune sitt innspel til KS debatthefte 2024

 • 010/24 Søknad om fritak som 2. vara til Kinn kommunestyre

 • 011/24 Ny varaliste for AP i Helse-, sosial- og omsorgsutvalet