Kommunane har få ressursar til å følge opp forureiningssaker – føreslår samarbeid i Nordfjord

foto