– Vi kan ikkje tillate at forureining og sjukdom set så store negative fotavtrykk i havrommet