Dette står på saklista:

  • Godkjenning av innkalling og sakliste

  • 030/24 Godkjenning av møteprotokoll

  • 031/24 Sluttbehandling - Detaljregulering for Måsholmen – Håskjær, gbnr. 28/3, næring og hamn. PlanID