Dårlegare økonomi, færre kundar og auka risiko gjer at utbygging i bygda kan bli stoppa

foto