Har fått varsel om retting og tvangsmulkt for manglende planer på avbøtende tiltak

foto