Mange eldre stolar ikkje på at dei vil få gode kommunale tenester