• Godkjenning av innkalling og sakliste

 • Godkjenning av møteprotokoll

 • Sluttbehandling - Privat detaljregulering for Gaddevegen, gbnr 202/341, 202/521 og 202/662, Bustad - planid 20210104

 • Lokal forskrift om brannforebygging

 • Eigedomsskatt fritakliste 2024 etter §7a

 • Søknad om fritak for eigedomsskatt etter eigedomsskattelova § 7a - Svanøy Stiftelse

 • Søknad om fritak for eigedomsskatt etter eigedomsskattelova § 7a - Vestland fylkeskommune

 • Rebudsjettering unytta investeringsløyving per 31.12.2023

 • Oppheving av tidlegare slamforskrift

 • Tenestestandard

 • Tenesteanalyse 2023 Miljøtenesta Kinn kommune

 • Orientering om tildelingseininga i Helse og Velferd

 • Observatørar i hovudutvala

 • Politisk organisering og delegering - Kinn kommune - oppdatering av reglement

 • Val av 2 medlemmar til styrande organ i Nordfjord Miljøverk IKS

 • TV-aksjon 2024 - Barnekreftforeningen

 • Refererte skriv og meldingar

 • Spørsmål

 • Spørsmål til kommunestyret 08.02.2024 - Praksis ved korttidsopphold etter utskrivelse fra spesialisthelsetjenesten mv.

 • Interpellasjonar Treplan og forvaltning av bytre i Kinn kommune Interpellasjon om betring av mobildekning