Orienteringar:

 • Utbggingsprosjekt ved Skram skole

 • Nordfjord Havn IKS v/hamnedirektør Kjell Fagna

 • Kommuneplanen sin arealdel

Sakliste:

 • 147/23 Godkjenning av innkalling og sakliste

 • 148/23 Spørsmål

 • 149/23 Godkjenning av møteprotokoll

 • 150/23 Refererte skriv og meldingar

 • 151/23 Alden Hamneområde: Ny selskapsavtale og vedtekter gjeldande frå 01.01.2024

 • 152/23 Godkjenning av delavtaler mellom Helse Førde og Kinn kommune

 • 153/23 Lokal forskrift om tømming av slamanlegg - Eigengodkjenning av revidert forskrift (ny handsaming)

 • 154/23 Endeleg godkjenning - Detaljregulering for Evja, gbnr. 202/482, næring, planID 20210106

 • 155/23 Planspørsmål - Detaljregulering for Fimlandsmarka/Vågastubben, gbnr 27/425 og 28/216

 • 156/23 Sluttbehandling - Detaljregulering for Del av Kvartal 36, gbnr 202/4 og 81, bustad/ næring

 • 157/23 Vedtak - oppheving av gamle reguleringsplanar Florelandet - Brandsøy

 • 158/23 Endring - Reglement for politisk organisering og delegering - Kinn kommune 2023 - 2027 - Eldreråd

 • 159/23 Søknad om fritak - Kinn eldreråd

 • 160/23 Suppleringsval - 2. vararepresentant til representantskapen i Alarmsentralen Sogn og Fjordane IKS

 • 161/23 Val av kontaktpersonar til vassområdeutvala i Vestlandvassregion 2023 - 2027

 • 162/23 Val av medlemmar til representantskapet i Nordfjord Miljøverk IKS

 • 163/23 Val av representantar til representantskapet i Kommunearkivordninga i Vestland KO

 • 164/23 Interpellasjonar

 • 009/23 Interpellasjon til kommunestyremøte - Komitearbeidet i årets TV-aksjon

Det har også kome tre saker til etter at sakspapira var sende ut:

 • 016/23 Invitasjon arbeidsmøte om næringshagetilbod i Sunnfjordregionen

 • 017/23 Oppmoding om busetting av flyktningar i 2024 – Kinn kommune

 • 010/23 Interpellasjon til kommunestyremøte 16.11.2023 - solidaritet med Palestina