– Vi har ikkje moglegheit til å gjennomføre enkeltprosjekt av denne storleiken innanfor rammene

foto
Styringsgruppa for Stad skipstunnel krev at det blir sett av minimum 60 millionar kroner i oppstartsmidlar til Stad skipstunnel på statsbudsjettet for 2021.