Desse sakene står på saklista:

 • Godkjenning av innkalling og sakliste

 • Spørsmål

 • Godkjenning av møteprotokoll

 • Kjøp og sal av eigedom 2023.

 • Tenesteanalyse 2023 Miljøtenesta Kinn kommune

 • Tenestestandard

 • Kommuneplanen sin samfunnsdel - vidare arbeid med bruk av skulebygg

 • Lokal forskrift om brannforebygging

 • Støtte til Kystvegen Måløy - Florø AS

 • Refererte skriv og meldingar

 • Interpellasjonar

 • Ressurskrevjande tenester

 • Klage enkeltvedtak