Utrykkingsleiarane kjem til å slutte om dei ikkje får nok ressursar