Med nye frysetunnelar kan hjørnesteinsbedrifta auke produksjonen kraftig