Saka om dei vidaregåande skulane sin nye tilbodsstruktur ligg eit stykke ut i møtet (merka med utheving i sakslista), og i forkant av behandlinga av saka vil det bli halde ei orientering om prosessen og høyringsframlegget for fylkesutvalet. Denne vil også bli streama.

Program:

09.00: Opning og sakshandsaming

11.00: Orientering:

• Utviklingsplanen- orientering og drøfting

12.00 Lunsj

12.45 Orientering

• Helse Vest- om m.a. spesialisthelsetenesta

13.05: Sakshandsaming til møtet kan avsluttast

Sakslista:

Godkjenningssaker:

GK 9/24 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste

GK 10/24 Godkjenning av møteprotokoll frå møte i fylkesutvalet 06.03.2024 2022/22425

GK 11/24 Godkjenning av møteprotokoll frå ekstramøte i fylkesutvalet 19.03.2024 2022/22425

Politiske saker:

PS 69/24 Uttale til høyring om endringar i skiltforskrifta 2022/13184

PS 70/24 Uttale frå Vestland fylkeskommune - høyring revidert utgåve N200 Vegbygging 2022/5288

PS 71/24 Rapportering på Strategi for mjuke trafikantar 2022/64513

PS 72/24 Driftskontraktane 4606 Voss, 4612 Midthordland og 4601 Sunnhordland - fullmakt til å inngå kontrakt 2022/44516

PS 73/24 Båtanbod Hordaland 2026-2028 - Strategiske føringar og rammer for vidare utgreiing til dei nye kontraktane 2023/73896

PS 74/24 Takstar for nullutsleppskjøretøy på ferje 2024/4365

PS 75/24 Kjøp av kollektivbillettar og fjerning av ombordtillegg ved betaling med kontantar i sone A 2024/7586

PS 76/24 Mobilitet Sunnfjordregionen - strategisk kunnskapsgrunnlag for framtidig mobilitetstilbod 2022/96009

PS 77/24 Styrking av infrastrukturen for den regionale kompetansepolitikken 2024/2778

PS 78/24 Høyringsuttale til revisjonsdokumentet for reguleringa av Aurlandsvassdraget 2023/87082

PS 79/24 Høyringsfråsegn frå Vestland fylkeskommune om lokalisering av nasjonalt ressurssenter for dataspeling 2022/728

PS 80/24 Opne søknadar til avdeling for kultur og folkehelse 2024/1212

PS 81/24 Søknad/ønskje om støtteskriv til Fosse-senter 2023/82951

PS 82/24 Open høyring - Heilskapleg plan for tilbodsstruktur i Vestland fylkeskommune 2024/6469

PS 83/24 Vidareføre temaplanen Fornye og Forbetre - Auka gjennomføring 2024/7620

PS 84/24 Høyringsuttale - fråværsreglement ved ny opplæringslov 2024/5733

PS 85/24 Driftskontrakt 4609 Sunnfjord nord - fullmakt til å inngå kontrakt 2022/44516

PS 86/24 Namn på tunnll - fv. 57 mellom Bruvoll og Konglevoll i Alver kommune 2023/34389

PS 87/24 Omklassifisering i forbindelse med vegprosjektet fv. 565 Marås – Soltveit i Alver kommune 2023/74635

PS 88/24 Høyringssvar - Endringar i pasientreiseforskrifta 2024/1611

PS 89/24 Høyringsinnspel: Nasjonal livskvalitetsstrategi 2024/9664

Referatsaker:

RS 32/24 Ferjeavløysing - svar frå Samferdselsdepartementet på spørsmål til retningslinjene 2022/46036

RS 33/24 Uvêr i desember og januar - konsekvensar 2022/44516

RS 34/24 Organisering av arkivarbeidet i Vestland fylkeskommune 2024/7675

RS 35/24 Arkivråd Vestland 2024/7679

RS 36/24 Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse 2022/367

RS 37/24 Konferanse om papirlause 31.05.24 - vegen vidare 2023/59288

RS 38/24 Stein frå Vestland fylkeskommune til kunstprosjekt i regjeringskvartalet 2023/40456

RS 39/24 Samhandling og oppgåveløysing i opplæringssektoren 2024/768