Tema

onsdag 19.01 2022

Oppdrettarar håper på trafikklys-siger i lagmannsretten

25 oppdrettsselskap på Vestlandet, som tapte mot staten i retten i fjor, håper ein ny rapport vil gi dei støtte i lagmannsretten.

tirsdag 11.01 2022

Fem veker med laksefôr påverka ikkje kvaliteten på torskefileten

Eit forsøk med korttidsfôring av torsk tyder på at kvaliteten til villfisk som beitar ved oppdrettsanlegg ikkje tek skade av å ete laksefôr.

søndag 02.01 2022

No har dei fått endeleg avslag – det blir ikkje utviding av dette anlegget

Statsforvaltaren i Vestland klaga på tidlegare Vågsøy og seinare Kinn kommune sitt vedtak om dispensasjon frå arealføremål til endring av plassering og omfang av Mowi sitt akvakulturanlegg ved Krabbestig ved Husevågøy.

tirsdag 14.12 2021

Står fast på at havbruk må tole skattesjokk

Havbruksnæringa hevdar nye skattereglar er distriktsfiendtlege og vil svekkje lokalt eigarskap i familieeigde hjørnesteinsbedrifter langs kysten. Men Senterpartiet seier nei til å lempe på skatterekninga i 2022.

torsdag 09.12 2021

Erfaringene fra det første anlegget er gode – nå setter de et nytt i drift

Gadus Group har etter to års arbeid fått godkjent sin første lokalitet i Møre og Romsdal. Fra før har selskapet satt i drift sitt første sjøanlegg ved Davik i Bremanger, og erfaringene er gode.

mandag 29.11 2021

Oppdretterne øker produksjonen – setter ut til sammen 1.190.000 settetorsk i år

Statt Torsk øker utsett av fisk på selskapet sitt anlegg i Rekvika med 340.000 settetorsk i 2021.

søndag 28.11 2021

Steffen og Kristin er blant dei 600 som innan 2025 jobbar for storsatsinga på torskeoppdrett

Gadus Group har stor ambisjonar for torskeoppdrett, med mål om å skape 600 arbeidsplassar innan 2025. Satsinga gjev allereie lokale ringverknader, mellom anna i Davik der det er kring ti årsverk knytt til aktiviteten.

lørdag 27.11 2021

Skal strøyme friskt Nordsjøvatn gjennom landanlegget

BULANDET: – Vi reknar med å vere i drift med piloten i april og har no fått tilsett dyktige folk som skal drifte anlegget.

søndag 21.11 2021

«Hva skal vi med godt klima om vi har ødelagt naturen av kortsiktig økonomisk grådighet?»

tirsdag 09.11 2021

To nye FoU-konsesjonar gir eit stort gjennombrot for denne gründerbedrifta

To FoU-konsesjonar med til saman 1560 tonn maksimalt tillaten biomasse gjer at gründerverksemda Fjord Miljø står framfor eit gjennombrot.

onsdag 03.11 2021

Kystfiskarlaget meiner fiskerinæringa må få oppdrettsmillionar

Norges Kystfiskarlag meiner at midlane frå oppdrettsnæringa kan dekkje utbetring av fiskerihamner og lån til fartøykjøp.

mandag 25.10 2021

Forskarar skal sjå på kvaliteten på oppdrettstorsken

I vinter skal forskarar ved Nofima og restaurantbransjen finne ut om kvaliteten på oppdrettstorsk har vorte betre dei siste 15 åra.

torsdag 21.10 2021

Ungdommen var sikre på utdanningsvala sine, men tok gjerne imot gode råd og tips likevel

Elevane frå Måløy vidaregåande skule som deltok på Heim i haust fekk fleire gongar høyre at dei var ønskte tilbake til ein jobb langs kysten.

Sjekka 13.845 opppdrettsfisk, men fann ingen ulovlege stoff

I fjor sjekka Havforskingsinstituttet 13.845 oppdrettsfisk for ulovlege og uønskte stoff. Forskarane fann ingen overskridingar av EUs grenseverdiar.

Har gode råd på vegen til eit yrke: – Ikkje vel det same som kameraten din

Fem av dei som heldt innlegg på Heim i haust-festivalen om deira studie og yrkesval, hadde gode råd til ungdommen som under konferansen fekk eit inntrykk av dei ulike jobbmogelegheitene på kysten.

onsdag 20.10 2021

Tre av fire oppdrettsselskaper er familieeide

Flertallet av norske lakseoppdrettsselskap er familieeide, men i snitt har de familieeide selskapene færre tillatelser og produserer mindre enn andre slike selskaper.

søndag 17.10 2021

Utbetalingene fra Havbruksfondet er klare for 2021: Se hva lokale kommuner får

I år utbetales én milliard kroner til 140 kommuner og 7 fylkeskommuner fra Havbruksfondet.

søndag 10.10 2021

Denne gjengen «svømmer» i arbeid

Dei fleste har sett dei blå båtane til Frøy Vest farte rundt omkring i området. Men kva gjer dei eigentleg? Eit godt eksempel på noko av det spesialiserte arbeidet bedrifta driv med skjedde onsdag då dei heva fiskebåten «Christina G» i Måløy.

onsdag 06.10 2021

Vil ha meir havbrukspengar til kommunane

NFKK, Nettverk fjord- og kystkommunar, har fått støtte frå blant andre Sjømat Norge for at meir pengar frå havbruksnæringa skal gå tilbake til kommunane.

torsdag 23.09 2021

Utsette saka om løyve til oppdrettsanlegget

Under formannskapsmøtet i Bremanger kommune torsdag skulle løyve til akvakulturanlegg ved Storlineneset handsamast. I staden vart saka usett til neste møte.

lørdag 04.09 2021

Klagenemda tok ikkje oppdrettsklagen til følge. No går saka tilbake til Statsforvaltaren

onsdag 01.09 2021

Pernille skal jobbe med å bedre fiskehelsen på nystartet avdelingskontor i Måløy

Det er Pernille Lovise Lyng som skal bemanne det nye avdelingskontoret når fiskehelseselskapet STIM nå etablerer seg i Måløy.

«Nordfjorden skal ikkje øydeleggast for å nå regjeringa sine målsetjingar!»

tirsdag 24.08 2021

Vil gi oppdrettarar tilgang til nye område langs kysten

Oppdrettsnæringa vil få moglegheit til å ta i bruk nye areal langs kysten. Det skal stillast strenge miljøkrav, seier fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen.

onsdag 18.08 2021

La ned grunnsteinen for nytt torskeyngelanlegg: – Jeg heier på alle som satser

Norges Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen var tirsdag på plass for å ta første spadestikk etter at de norske partnerne har satset stort på torskeoppdrett i industrikomplekset Fjord Base.

tirsdag 17.08 2021

Mildare klima gir meir lakselus

Lakselusa vil like seg dersom sjøtemperaturen aukar. Det vil føre til høgare smittepress på både villfisk og oppdrettsfisk.

mandag 16.08 2021

– Eit effektivt forvaltningssystem vil legge til rette for næringsutvikling i distrikta

Måndag var fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) på besøk i Mowi sine lokale i Deknepollen i Kinn kommune. Her fikk han omvising i dei nye lokala og i operajsonssentralen til selskapet.

torsdag 12.08 2021

Møtte laksebønder for å diskutere villaksen si framtid, oppdrett og gruvedeponering

Villaksen si framtid var hovudtema under ein politisk debatt søndag arrangert av Norske Lakseelver og Nausta Elveeigarlag.

tirsdag 10.08 2021

Håpar restrukturering av oppdrettsaktivitet kan gje færre lakselus

I prosjektet Områdevurdering Nordfjord blir dette undersøkt.

torsdag 29.07 2021

Tre oppdrettsselskap søker om ny lokalitet

Langøylaks AS søkjer om ny akvakulturlokalitet for flytande anlegg for kommersiell produksjon av matfisk av laks, aure og regnbogeaure ved Berle i Bremanger. Søknaden er på offentleg ettersyn med frist 5. august.

lørdag 17.07 2021

«Fleip eller fakta, fiskeriminister?»

lørdag 10.07 2021

Småtorsken har fått ein god start: – Vi er veldig takknemlege for den gode velkomsten vi har fått

Ved Nordfjord Torsk AS er småfisken i fin vekst, og Ola Kvalheim seier at den nye verksemda blir veldig godt tatt imot på Davik. Framover ønsker selskapet å etablere fleire sjøanlegg i området.

tirsdag 29.06 2021

Her er det storstilte planar om nasjonalt senter for framtidas sjømatproduksjon

Tidlegare slapp Kvernevik-gruppa nyheita om at dei gjer sitt inntog i oppdrettsbransjen saman med Hardanger-baserte Eide Fjordbruk i sjømatselskapet Kalnes Salmon. I dag lanserte dei planar for produksjon av sjømat, forsking og storstilt utbygging.

tirsdag 15.06 2021

Søker om ny lokalitet for torskeoppdrett

Nordfjorden Torsk AS søker om å etablere en lokalitet for matfiskproduksjon av torsk, med en tillattbiomasse på 3.599 tonn på lokaliteten Hestøya i Kinn kommune.

lørdag 05.06 2021

Oppdrettaren fekk avslag

Oppdrettsselskapet Mowi fekk i Bremanger formannskap torsdag avslag på søknaden om dispensasjon frå arealdelen i kommuneplanen for utviding av oppdrettsanlegget på Gulestø.

onsdag 02.06 2021

Kommunen oppmodar oppdrettar om å revurdere prosjektet sitt

Etter at Statsforvaltaren har kome med negativ uttale om Mowi si utviding av anlegget ved Verpeide i Kinn kommune, ber kommunen søkar sjå på prosjektet sitt ein gong til og revurdere.

torsdag 27.05 2021

Redusert verdiskaping i oppdrettsnæringa

Salsinntektene i oppdrettsnæringa vart reduserte med 4 prosent frå 2019 til 2020, og kom av lågare pris for laks og regnbogeaure i 2020.

Torskeoppdrett kan påverke kysttorsken

Kysttorsk er den torskebestanden som er mest utsett for påverknad i samband med torskeoppdrett, kjem det fram i ny rapport frå Havforskingsinstituttet.

onsdag 26.05 2021

Nabokommunen har ingen innvendingar mot utviding av anlegget

Bremanger kommune uttalar seg om saka der Mowi har søkt om dispensasjon for utlegging av tre merder ved Verpeneset ved Verpeide. Dei ser ingen grunn til at selskapet ikkje skal kunne gjere det.

tirsdag 25.05 2021

Krangelen fortsetter: Måløyeksportøren saksøker styremedlemmer

Torsdag 20. mai sendte måløyeksportør Coast Seafood inn en stevning til Hordaland tingrett. Her saksøkes holdingselskapet Blom Gruppen samt styremedlemmene Øyvind Blom, Jakob Blom, Kenneth Flåten, Kjell Blom og Martin Blom.

fredag 07.05 2021

Fiskeridirektoratet lyser ut millionar til fisketeljing

Forskingsfinansieringa til fiskeri- og havbruksnæringa og Fiskeridirektoratet lyser ut inntil fire millionar kroner til eit prosjekt som kan bidra til betre individkontroll i havbruksnæringa.

onsdag 28.04 2021

Har nytta lokale leverandørar

Storsatsinga til 500 millionar står ferdig med fisk i tankane

Det nye landbaserte oppdrettsanlegget til Steinvik Fiskefarm i Svelgen er ferdig og har fått fisk i tankane. Bak veggane i det 4.884 kvadratmeter store nybygget skjuler det seg avansert oppdrettsteknologi.

onsdag 21.04 2021

Tapte i tingretten. Nå anker 25 oppdrettsselskaper og det blir en ny runde i retten

De 25 havbruksbedriftene på Vestlandet anker dommen fra tingretten i mars der de ble dømt til å redusere produksjonskapasiteten med seks prosent i to år.

tirsdag 20.04 2021

Vil bedre fiskevelferden og ha mer forebygging, men dyrevernerne er ikke fornøyd med at termisk avlusing ikke fases ut

Økt bruk av ikke-medikamentell behandling mot lakselus er en av hovedårsakene til dårlig fiskevelferd i norsk fiskeoppdrett. Oppdrettsnæringen og Mattilsynet er enige om at fiskevelferden må bli bedre.

torsdag 15.04 2021

Oppdrettsgiganten trenger mer plass. Nå vil de utvide anlegget sitt med fire merder

MOWI ønsker å utvide oppdrettsanlegget sitt i Gulestø i Bremanger med fire merder.

lørdag 20.03 2021

Meiner det må utgreiast mykje betre om det bør kome eit nytt oppdrettsanlegg ved øya

Nordfjorden Torsk AS ønskjer å etablere eit akvakulturanlegg for matfisk av torsk på sørsida av Gangsøy i Kinn kommune. Det synst Statsforvaltaren er ein dårleg ide.

Kan bruke slam frå oppdrettsanlegg i laksefôr

Mykje tyder på at larvane til den svarte soldatfluga, som blir brukt i laksefôr, kan fôrast opp på slam frå oppdrettsanlegg.

onsdag 17.03 2021

Dommen har falt

Tapte: De 25 oppdretterne må betale både erstatning og saksomkostninger

Staten vant saken mot 25 fiskeoppdrettsselskap og får både erstatning og betalte saksomkostninger, konkluderte Sogn og Fjordane tingrett.

Nei, dei har ikkje starta arbeidet med storsatsinga allereie

Oppdrettsanlegget som no for tida ligg ved Kvernevik-gruppa sitt område ved Kalneset på Maurstad i Stad kommune, er ikkje ein del av det komande prosjektet for det nye selskapet Kalnes Salmon.

Avslo klagen på dispensasjon for ankerfestene og sender saka til Statsforvaltaren for endeleg avgjerd

Stad kommune tek ikkje Blom Fiskeoppdrett sin klage på kommunen sitt tidlegare vedtak om å seie nei til ankerfeste for merder ved Raftevikneset ved Bryggja, til følgje. Nå går saka til Statsforvaltaren.

torsdag 04.03 2021

Sjømatproduksjonen vil auke, særleg i land-oppdrett

Ferske analysar spår betre tider for sjømatsektoren fram mot 2040.

torsdag 11.02 2021

Oppdrettsselskapet vil utvide og flytte anlegget

No blir det opp til ein settestatsforvaltar å avgjere denne saka også

Etter at klagenemnda i Kinn avviste klagen frå Statsforvaltaren i Vestland på MOWI sitt ønske om dispensasjon for å utvide anlegget ved Krabbestig ved Husevågøy, og sendte saka tilbake til Statsforvaltaren for avgjerd, er det no oppnemnt settestatsforvaltar også i denne saka.

mandag 08.02 2021

Startet mandag

Har satt av ti dager til rettssaken der 25 oppdrettsselskap har saksøkt staten for flere hundre millioner

Mandag startet rettssaken om det nye trafikklyssystemet Nærings- og fiskeridepartementet har pålagt oppdrettsnæringen. Departementet ønsker at antall anlegg tas ned for å redusere sykdommer på fisk og lakselus.

onsdag 03.02 2021

Nytt selskap starter nå jobben med å søke om egnede lokaliteter for torskeoppdrett

Gadus-gruppen som skal etablere seg i Nordfjord, starter nå jobben med å søke om egnede lokaliteter for akvakultur. Gjennom det heleide datterselskapet Nordfjorden Torsk AS, sender de nå søknad til Kinn kommune om etablering av en lokalitet for matfisk av torsk ved Gangsøy.

fredag 29.01 2021

Avviser klagen på flytting av oppdrettsanlegget og sender saka tilbake til statsforvaltaren

Klagenemnda i Kinn diskuterte i dag, fredag, statsforvaltaren i Vestland sin klage på at nemnda i november gav MOWI medhold i klagen som selskapet sendte etter å ha fått avslag frå kommunen på søknaden om dispensasjon til utviding av oppdrettsanlegget i Krabbestig ved Husevågøy.

søndag 24.01 2021

Brukar støy i kampen mot lakselusa

Forsøk med høgtalarar som sende ut støy førte til at lakselusplaga vart mindre.

fredag 22.01 2021

Settefylkesmannen held på kommunen sitt vedtak

Gir oppdrettsselskapet lov til å flytte fortøyningane

Statsforvaltaren i Rogaland, som er oppnemnt som settefylkesmann i saka der Blom Fiskeoppdrett vil flytte fortøyningane ved akvalokaliteten ved Silda, slår fast at kommunen sitt vedtak om å gi dispensasjon står. Dermed avslår statsforvaltaren klagen frå Statsforvaltaren i Vestland.

tirsdag 12.01 2021

Saka ligg no hos settefylkesmannen

Uproblematisk å flytte fortøyingane til akvakulturanlegget, meiner dei tre som har sendt inn ny uttale

Statsforvaltaren i Rogaland, som er settefylkesmann eller settestatsforvaltar, i saka der fiskeoppdrettar Blom ønskjer å flytte fortøyningane ved akvakulturanlegget sitt ved Silda i Kinn kommune. Settestatsforvaltaren har bede om tilbakemeldingar frå relevante aktørar, via Kinn kommune, og har fått tre.

tirsdag 05.01 2021

Peker på at hver nye lokalitet gir rundt fem lokale arbeidsplasser

Fristen for å flytte anlegget bort fra blomkålkorallene går ut om få uker, men ennå har de ingen ny permanent lokalitet

Samtidig som det jobbes med ny arealplan i Kinn kommune, nærmer også datoen seg for når selskapene Langøylaks AS, Austevoll Melaks AS og Troland Lakseoppdrett, til sammen Havkar Drift AS, må flytte oppdrettsanlegget sitt ved Husevågøy bort fra blomkålkorallfeltet.

mandag 21.12 2020

Etter to år med drift er gründerverksemda blitt millionbutikk

Etter to heile driftsår leverer Star Seafood millionoverskot. – Det var langt frå sjølvsagt at vi skulle lukkast, seier dagleg leiar Hildegunn Fure Osmundsvåg.

mandag 14.12 2020

Nystartet selskap satser på helintegrert oppdrett av torsk på Nord-Vestlandet

– Vi er i prosess med etablering flere steder allerede tidlig på nyåret

Gadus er et helintegrert norsk sjømatselskap under oppbygging, med fokus på bærekraftig produksjon av oppdrettstorsk – fra rogn til ferdig bearbeidede produkter lokalt på Nord-Vestlandet. Nå har de etablert seg i Ålesund og vil utvide til Nordfjord og Møre.

fredag 27.11 2020

Nå er det oppnevnt settefylkesmann for å avgjøre saken der funn av blomkålkorall tvinger oppdretter til ny lokalitet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet opplyser i brev datert 23. november at de har utnevnt Fylkesmannen i Rogaland som settefylkesmann i saken om flytting av anlegget ved Husevågøy til Bleket om lag 1000 meter lenger borte.

torsdag 26.11 2020

Oppdretterne ber om at departementet håndterer saken om lokalitetsbytte selv, men fylkesmannen vil ha settefylkesmann

Partner Kenneth Steffensen i Sands Advokatfirma ber på vegne av sine klienter oppdrettsselskapene Austevoll Melaks AS, Langøylaks AS og Troland Lakseoppdrett AS om at kommunal- og moderniseringsdepartementet selv håndterer saken om flytting av oppdrettsanlegget ved Husevågøy til Bleket like ved i stedet for at det utnevnes en settefylkesmann.

tirsdag 24.11 2020

Har bestilt rapport om kartlegging av sjøbunnen: – Dette skal bli bra for både koraller og oppdrettere

Hvordan skal vi kartlegge om det er koraller og svamper i et mulig oppdrettsområde? Dette får vi råd om i en rapport som vi har bestilt fra Havforskningsinstituttet.

mandag 23.11 2020

Til tross for at dei var færre på laget enn nokon gong, greidde Alexander og teamet å kapre ein av gullmedaljane

Studentlaget frå Universitetet i Oslo nådde gullkriteriet i iGEM-konkurransen med sitt eigenutvikla system som skal gjenkjenne sjukdom i fisk. – Vi klarte det, jublar Alexander Refsnes frå Stadlandet som er med på laget.

tirsdag 27.10 2020

Havforskarane studerte lakselusa inngåande og blei sjokkerte over funna

Havforskarar skulle i utgangspunktet finne ut kvar på laksen lusa treivst best, men fann òg ut det er skilnad på kor lenge hannlus og holus heng på laksekroppen.

lørdag 24.10 2020

Vil ikkje ta klagarane si side når det gjeld flytting av blomkålkorall-anlegget

Kommunedirektør Terje Heggheim innstiller på at at klagenemnda i Kinn ikkje skal ta klagane frå Steinvik camping, Sameiet Gåsholmen og Fylkesmannen i Vestland til følge når det etablering av ein opprettslokalitet ved Bleket.

tirsdag 13.10 2020

Får ikkje utvide anlegget

Kinn kommune avslår Mowi sin søknad om dispensasjon frå kommunedelplanen om å utvide anlegget ved Krabbestig nær Husevågøy med to merdar og tilhøyrande fortøyningar og flytte det lenger mot vest.

onsdag 30.09 2020

Oppdretter mener det er godt dokumentert at større anleggsareal reduserer miljøavtrykket

MOWI AS ønsker å fysisk forandre anleggsinstallasjonen sin for anlegget i Krabbestig ved Husevågøy. Det handler stort sett om endringer i fortøyninger, og hele anlegget, som blir noe større i dekar, blir trukket lenger vekk fra land og fritidsbebyggelse.

tirsdag 22.09 2020

Folk meiner desse næringane er dei mest berekraftige

Fiskeri og oppdrett blir oppfatta som den mest berekraftige næringa i Noreg i ei ny undersøking.

mandag 21.09 2020

Kinn taper 37 millionar på at fordelingsnøkkelen til Havbruksfondet er endra

Kinn kommune taper 37 millionar på at reglane for fordeling for pengane havbruksnæringa før betalte til Havbruksfondet er endra.

mandag 11.05 2020

No blir det igjen torskeoppdrett i denne vika

Statt Torsk AS fekk nyleg løyve til å etablere eit akvakulturanlegg for produksjon av torsk i Rekvika i Stad kommune.

Får ikkje lov å etablere det nye akvakulturanlegget på lokaliteten

Eide Fjordbruk AS sendte den 13. desember 2019 ein søknad til Vestland fylkeskommune om å få etablere ein lokalitet for akvakultur i Stad kommune. Denne har dei no fått avslag på.

tirsdag 14.04 2020

Får ikkje utvide før dei kan bevise at dei kan handtere lusesituasjonen med den produksjonen dei allereie har

I desember 2019 søkte K. Strømmen AS/Mowi ASA om å få auke produksjonen av laks, ørret og regnbueørret ved Løypingneset i Bremanger frå 2.340 tonn til 3.900 tonn biomasse. Vestland fylkeskommune avslår no søknaden.

lørdag 28.03 2020

Stiller spørsmål ved utviding av anlegget

– Er dette ein fagleg godkjent metode å møte miljøkrava i raudsona på?

Ein grunneigar på Husevågøy klagar på Mowi sin nye søknad om dispensasjon frå kommuneplanen for å utvide oppdrettsanlegget dei har ved Krabbestig i Kinn kommune.

onsdag 18.03 2020

Ønsker å etablere eit oppdrettsanlegg her

Blom Fiskeoppdrett AS søkjer Stad kommune om å få sette opp eit oppdrettsanlegg ved Raftevikneset på Totland.

tirsdag 10.03 2020

Lokalt selskap fekk ja til å etablere nytt oppdrettsanlegg

Statt Torsk AS har fått løyve frå Fylkesmannen i Vestland til utslepp frå produksjon av 2340 maksimal tillaten biomasse for oppdrett av torsk. Det betyr at vanylvsfirmaet får etablere anlegg i Rekvika som omsøkt.