I et svært underlig innlegg i Fjordenes Tidende, serverer sosialentreprenør Per Haugen en rekke med faktafeil og konspirasjonsteorier. Hovedbudskapet hans er at Skram skole planlegges ut fra næringslivets interesser og ikke innbyggernes behov, og at Skram skole planlegges for å legge ned Raudeberg skole.

For å ta påstanden om Raudeberg skole først. Et stort politisk flertall i Kinn kommunestyre har vedtatt at Skram skole skal bygges med en kapasitet på 250 elever. Bare Arbeiderpartiet og KRF stemte imot da saken ble behandlet. 250 elever er den kapasiteten som trengs for å håndtere dagens elevtall i Skram skolekrets. Altså vil det ikke være plass på en ny Skram skole til å innlemme elevene fra Raudeberg eller andre skoler. Det politiske flertallet har også vedtatt at administrasjonen skal kartlegge muligheten for en fremtidig utviding av Skram skole, denne utvidelsen er med tanke på den veksten som man ser for seg skal komme i spesielt sentrumsområdet i Måløy i årene fremover.

Så har Haugen helt rett i at det ikke er satt av penger til en oppgradering av skolebyggene på verken Skavøypoll skole eller Raudeberg skole. Kinn kommune, i likhet med mange andre kommuner, har dessverre et stort etterslep i vedlikehold og oppgraderinger av kommunale bygg, spesielt skolebygg. De fleste skolene i Kinn har behov for oppgraderinger, de eneste unntakene er nok ungdomsskolen i Måløy, samt Eikefjord skole og Brandsøy skole, som alle er relativt nye. Politikerne har derimot vedtatt at det skal utarbeides en skolebruksplan til høsten, nettopp for å kunne gjøre vurderinger på oppgraderingsbehovene og kapasitetsbehovene i årene fremover. Dette er omfattende arbeid som vil kreve mye ressurser i oppgradering, og pr. nå er det Skram skole som er prioritert, fordi det er den som haster mest. Men oppgradering av de andre skolene vil også måtte prioriteres i årene fremover.

Så jeg kan berolige Haugen med at Skram skole ikke bygges for å legge ned andre skoler, den bygges for å gi elever og ansatte ved skolen gode opplæringsforhold og en bedre skolehverdag.

I sitt innlegg påstår Haugen både at kostnaden for Skram skole er hemmelig, og stiller spørsmål ved hva kommunen har bedt entreprenøren planlegge for. For det første så er kostnaden ved bygging av Skram skole velkjent, og har vært et tema i offentligheten i flere år allerede. Kostnaden for bygging av Skram skole er 270 millioner kroner, og prosjektavdelingen rapporterer om utviklingen i alle formannskapsmøtene, sist 8. mars 2023.

For det andre så har ikke kommunen valgt entreprenør for prosjektet enda, slik Haugen påstår. Prosjektet er utformet i en prosess mellom kommunens prosjektavdeling og de ansatte på skolen, og først når prosjektet blir lagt ut på anbud, så velger man en entreprenør basert på de kriteriene man da legger inn i anbudet. Og i motsetning til Haugen, så håper jeg inderlig at oppdraget blir tildelt lokale entreprenører slik at prosjektet og de kommunale investeringsmidlene fører til lokale arbeidsplasser og verdiskaping.

Sist men ikke minst, så stiller Per Haugen spørsmål ved hvorfor man ikke har planlagt fasiliteter for svømmeundervisning i forbindelse med byggingen av Skram skole. Det er ganske enkelt fordi det politiske flertallet har vedtatt at svømmeundervisningen skal løses ved realiseringen av Nordfjordbadet, og at man parallelt med Skram skole jobber med å realisere dette prosjektet. I tillegg er det avklart at det ikke er plass til svømmefasiliteter på tomten der Skram skole skal bygges.

Gjennomgående i Per Haugens innlegg, så prøver han å skape en konspirasjon om at næringslivsinteresser blir vektlagt på bekostning av innbyggernes behov. Det vil jeg på det sterkeste ta avstand fra. I Kinn er vi så heldige at vi har et svært samfunnsengasjert og aktivt næringsliv, som i tillegg til å skape arbeidsplasser og skatteinntekter til kommunen, bidrar til samfunnsutvikling og investerer i bolyst. Over 70 prosent av arbeidstakerne jobber i det private næringslivet, og de er også innbyggere i kommunen og opptatt av at kommunen skal levere gode tilbud og tjenester. At næringslivet engasjerer seg i at elevene skal ha en god skolehverdag og tilfredsstillende fasiliteter for svømmeopplæring og bolyst er noe av det aller beste med kommunen vår. Det bør vi heie på og applaudere for, ikke mistenkeliggjøre.