Norge og Bremanger kan bli verdensledende i det grønne skiftet

Holmaneset-prosjektet kan bli et nasjonalt og internasjonalt foregangsprosjekt. Grønt hydrogen og grønn ammoniakk er en viktig del av energimiksen verdenssamfunnet trenger for å nå klimamålene vi har forpliktet oss til. I tillegg er det avgjørende for omstillingen av næringslivet, særlig skipsfarten. Dermed er det også avgjørende for Vestlandet.

Verden er i endring. Klimaforpliktelsene våre gjør at det vil koste mer å forbruke CO2. Derfor vil etterspørselen etter fossilt drivstoff falle og ny teknologi gjøre seg gjeldende. Det har vi blant annet sett på norske veier, der elbilene er i ferd med å ta over.

Omstillingen skjer raskt, men batterier er ikke nok. Det trengs flere utslippsfrie alternativer i energimarkedet. Grønt hydrogen og grønn ammoniakk er pekes på som et foretrukket alternativ, blant annet av EU. De har tildelt Holmaneset-prosjektet 2,3 milliarder kroner gjennom innovasjonsfondet sitt. Dette er den største økonomiske støtten noe norsk prosjekt er tildelt av EU, og et solid uttrykk for at flere enn Fortescue mener grønt hydrogen og grønn ammoniakk er viktig for fremtiden.

Den planlagte industrietableringen på Holmaneset vil bety ny og fremtidsrettet industri i regionen. Siden grønt hydrogen og grønn ammoniakk er en viktig klimaløsning for den eksisterende maritime industrien vil prosjektet kunne gi viktige eksisterende næringer på Vestlandet et konkurransefortrinn i omstillingen fra fossil energi. Det er allerede komplementære initiativer i regionen, som Norges første bunkringsanlegg for grønn ammoniakk på Fjordbase og Vestland fylkeskommune og Høgskulen på Vestlandets nye EU-prosjekt for kompetanse for hydrogennæringen, H2Cove. Fortescue støtter disse. Det haster å få på plass nødvendig grønn omstilling, og vi klarer det ikke alene.

Med utgangspunkt i Holmaneset-prosjektet jobber vi for å utvikle en lokal, regional og nasjonal grønn industriell verdikjede som vil bidra til økt sysselsetting, et sterkere næringsliv og opplæringsmuligheter for hele regionen. Det vil gi et større arbeidsmarked for Bremanger kommune hvor Fortescue ønsker å bli en langsiktig, positiv del av lokalsamfunnet. Vi ønsker å jobbe sammen med kommunen, lokalsamfunnet, kompetansemiljø og eksisterende næringsliv for at Bremanger og Svelgen blir et attraktivt sted å jobbe og bo for flere.

Vi er glade for det store engasjementet rundt prosjektetableringen. Mange påpeker fordelene med det vi gjør, men også bekymringer og forslag. Fortescue skal fortsette å ha tett dialog med og lytte til lokalsamfunnet. Målet er å starte bygging i 2025 slik at anlegget står i drift i 2027.

Før Fortescues styre kan ta en endelig investeringsbeslutning gjøres intensivt forarbeid. De siste 18 månedene har vi gjennomført en forstudie som omfatter tekniske, miljømessige og samfunnsmessige undersøkelser og utredninger. Fortescue skal være i Svelgen over lang tid, og vi er helt avhengig av at vi bidrar til å skape mer næringsutvikling, aktivitet og trivsel i lokalsamfunnet. Det har foreløpig ført til at vi etter miljøkartlegging og innspillsrunder har gjort omfattende arbeid for å forbedre prosjektet. Den oppdaterte tekniske planen har et betydelig redusert fotavtrykk. Storeholmen forblir urørt og vi har tatt hensyn til lokal natur og økosystemer. Ålegrasengene i Holmasundet bevares og tareskogen på Holmaneset og Storeholmen er nå er inkluderte i planforslaget.

Ammoniakk har blitt brukt over hele verden i over hundre år. Kravene til sikker produksjon, lagring og bruk av ammoniakk er godt etablert. La det aldri være tvil om at sikkerhet står i høysetet for Fortescue. Holmaneset-prosjektet skal være trygt. Det vil foretas strenge risiko- og sikkerhetsvurderinger i henhold til norsk og europeisk regelverk, og i samråd med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Omfattende og ansvarlig helse- og sikkerhetsstyring for alle involverte parter er helt avgjørende for Fortescue. Vi skal gjøre det som trengs, og mer til.

Grønn industriutvikling er et satsingsområde for Norge og Europa. Vi er helt avhengige av det for å lykkes i kampen mot klimaendringene og konsekvensene av dem. Framover, når alle sektorer skal kutte store mengder utslipp, vil etterspørselen etter grønne løsninger øke. Da gjelder det å være først ute med ny teknologi. Regjeringens hydrogenstrategi understreker både den nasjonale og internasjonale betydningen av typen produksjon som planlegges på Holmaneset. Det vil være et viktig skritt mot lavutslippssamfunnet og kutte klimagassutslipp i Norge og internasjonalt. Får vi et slikt anlegg på plass nå, vil vi være i førersetet globalt. Venter vi, vil andre ta plassen. Og inntektene.

Enkelte har uttrykt bekymring for kraftbalansen. Det er riktig at produksjon av grønt hydrogen og grønn ammoniakk i så stor skala vil kreve mye strøm. Men balansen i nettet vil ivaretas. Den er forhåndsbestemt og styrt av kriterier satt av Statnett, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og andre. En del av strømmen er reservert for å møte behovene til innbyggere, offentlige tjenester og kritiske funksjoner som sykehus og politi. Den reserverte kapasiteten tar hensyn til forventet økning i strømforbruket og sikrer pålitelig strømforsyning for vanlige forbrukere.

Resten av den tilgjengelige kraften går til industriformål, primært til eksisterende industri og deretter ny industri, som Holmaneset-prosjektet. Mange industriprosjekter har søkt om kraft i strømområdet NO3. Med andre ord: om krafta ikke går til verdiskapning i Bremanger kommune, vil den definitivt likevel brukes et annet sted i regionen. Den tilgjengelige industrielle kraften vil altså uansett forbrukes, uavhengig av dette spesifikke prosjektet. Det som er av betydning, er at Holmaneset-prosjektet vil føre til at regional kraft brukes til å utvikle arbeidsplasser i Bremanger. Svelgen styrkes som industrielt tyngdepunkt.

Fortescue skal fortsette samarbeidet med lokalsamfunnet, myndigheter, bransjeaktører og kompetansemiljøer for å gjøre de nødvendige forberedelsene til den planlagte etableringen i Bremanger.

Det grønne skiftet er ikke enkelt, men helt nødvendig. Nå har Norge og Bremanger kommune muligheten til å vise hvordan det kan gjøres. La oss få det til – sammen.