Måløy Vekst inviterer til samarbeid i Nordfjord

Måløy Vekst ønsker å samarbeide i Nordfjord for å sikre et godt, variert og desentralisert utdanningstilbud til våre unge innbyggere. Derfor tok Måløy Vekst initiativ og inviterte alle nærings- og vekstselskaper i Nordfjord til å sende en felles uttale med fokus på å opprettholde studiespesialiserende tilbud ved alle våre fire videregående skoler.

Bakgrunnen er at vi mener at Nordfjord bør kunne stå sammen om at alle skolene skal ha studiespesialisering for å kunne gi et godt tilbud tilpasset kommunene og næringslivet sitt behov i fremtiden. Det var veldig skuffende at to selskaper med base i Stad kommune (Stad Vekst og Inviro) ikke ønsket å stille seg bak denne uttalelsen, mens alle de andre nærings- og vekstselskapene i Nordfjord støttet uttalelsen.

Vi mener at det var helt rett å sette søkelys på studiespesialiserende i denne settingen. Uttalen er svært generell og ber fylkespolitikerne om å sikre at tilbudet består ved alle skolene. Dette kan selvfølgelig løses på ulike måter, og det er ikke lagt noen føringer for dette i uttalen. Måløy Vekst mener at hovedutvalget for opplæring og kompetanse, i samarbeid med administrasjonene på skolene, er best egnet til å finne løsninger som på best mulig måte ivaretar både elever og ansatte, og ikke vi. Vi deltar gjerne i diskusjonen om hvordan vi kan sikre et variert og desentralisert tilbud til de unge innbyggerne i vår region, men i denne sammenhengen handlet spørsmålet spesifikt om studiespesialiserende tilbud ved alle skolene – noe som dessverre tydelig skaper uenighet.

Vi bør kunne stå sammen i Nordfjord om at vi ønsker å fortsette med fire gode skoler som kan tilby et variert tilbud og studiespesialisering ved alle skolene. Det bør Vestland fylke ta seg råd til for å sikre bosetting og verdiskaping i hele Nordfjord. Vestland fylke er det fylket som bruker minst penger per elev på videregående opplæring i hele landet. Gamle Sogn og Fjordane fylke brukte mye mer penger på videregående opplæring da de ønsket å opprettholde en desentralisert skolestruktur. Sogn og Fjordane har i dag flest hybelbeboere i landet, og dette forslaget fra arbeidsutvalget fører til enda flere hybelbeboere. La oss stå sammen om at vi ikke ønsker flere hybelbeboere i Nordfjord.

Sterke reaksjoner og enormt engasjement

Utkastet til arbeidsutvalget som har sett på strukturen til de videregående skolene i fylket har skapt sterke reaksjoner og et enormt engasjement hos innbyggere og næringsliv i Måløy. Ikke bare fordi vi står i fare for å miste utdanningstilbud som er svært viktige for rekruttering til lokalt næringsliv, men også fordi dette forslaget rammer vår skole uforholdsmessig hardt. Vi skal miste over 100 elevplasser og vi forstår ikke begrunnelsen for disse drastiske kuttforslagene. Kuttforslagene virker lite gjennomtenkte og vitner om manglende kunnskap om næringsliv og verdiskaping på kysten, skolens måte å jobbe på, inntaksgrunnlaget for Måløy vgs. og pendleravstander i Nordfjord.

I arbeidsutvalget sin grunngivning for å kutte i studiespesialiserende tilbud i Nordfjord kommer det frem at det er spesielt på studieforberedende utdanningsprogram at det er ledige plasser, og at det derfor er behov for å ta ned dette tilbudet i området. Det skaper sterke reaksjoner i Måløy når dette går på bekostning av Måløy vgs. som har gode søkertall og god oppfyllingsgrad til studiespesialisering. Det er ikke ved Måløy vgs. det er ledige plasser, men ved Eid vgs. som ikke har klart å fylle opp to klasser de siste årene.  Måløy Vekst og nesten alle de andre nærings- og vekstselskapene i Nordfjord er enige om at det bør være søkertallene som avgjør hvor mange klasser studiespesialisering en skole skal få.

Vi ser at det hos arbeidsutvalget er lagt vekt på det er viktig å ha to klasser studiespesialisering for fagbredden ved skolene. Måløy vgs. har både studiespesialisering og YSK/TAF, som kan sammenlignes med å ha to paralleller på studiespesialisering. Rektor og lærere ved Måløy vgs. forteller at fagmiljøet ved skolen er godt, og at lærerkreftene fra studiespesialisering blir brukt til felles undervisning for YSK/TAF elevene som skal få både studiekompetanse og fagbrev. Måløy vgs. tilbyr et bredt spekter av program innen språk, realfag og samfunnsfag, og både elever og foreldre sier at de er fornøyde med tilbudet ved skolen. Prognoseinntaket for Måløy vgs. neste skoleår viser at 33 har søkt seg til studiespesialisering som har 30 elevplasser, og 21 har søkt seg til YSK/TAF-linjene som har kun 16 elevplasser. Det betyr at det er totalt 54 søkere som ønsker studieforberedende utdanning ved Måløy vgs. neste år.

Desentralisert skolestruktur tar best vare på elevene

Vi unner selvfølgelig Eid vgs. å ha to klasser studiespesialisering hvis det er søkertall og elever til å fylle opp to klasser. Men vi kan ikke godta at dette går på bekostning av tilbudet om studiespesialisering ved Måløy vgs. En desentralisert skolestruktur som tar hensyn til elevene sine ønsker, søkertallene ved tilbudet og næringslivet sitt behov er avgjørende for utvikling av lokalsamfunn i vår region. Våre unge innbyggere skaper relasjoner og bidrar til utvikling av næringsliv og fritids- og kulturtilbud under tiden de studerer ved Måløy vgs. Dette er avgjørende for å opprettholde tilbud og aktiviteter som kommer hele lokalsamfunnet til gode, men også for fremtidige muligheter, tilknytning til næringsliv og kommune og potensielt hjemflytting for disse elevene.

Om ungdommene må flytte bort eller bruke store deler av sin fritid på pendling, vil dette slå kritisk ut på både rekruttering og bostedsattraktiviteten i Måløy-regionen. Vi er også bekymret for at lange dager med pendling eller flytting på hybel vil føre til mer frafall hos våre elever. Måløy vgs. kan vise til best gjennomføringsevne og høyest score på trivsel i elevundersøkelsen for 2023, av alle de videregående skolene i Nordfjord. Det er også helt urimelig at det er elever fra Måløy, Kvalheim, Husevågøy, Selje og Stadlandet som skal bli tvunget til å pendle eller flytte på hybel når vi har lengst vei til nærmeste videregående skole av alle elevene i Nordfjord. I forslaget som er lagt frem er det ulikheter i hvor stor grad reisetid er tatt med i vurderingen for nedleggelse at studiespesialisering ved ulike skoler. Det er flere skoler som får beholde tilbudet på grunn av lang reisevei, også i tilfeller der elever får en langt kortere busstur enn elevene fra Måløy.  Dette opplever vi som forskjellsbehandling av skolene i Vestland fylke. Vi opplever også at inntaksgrunnlaget for Måløy vgs. som er tatt høyde for i forslaget ikke viser et realistisk bilde. Både i ytre deler av Stad kommune, Bremanger og i Vanylven, ser mange på Måløy vgs. som sin lokale videregående skole og velger å søke seg til denne på grunn av kortere reisevei enn andre alternativer.

Måløy Vekst ønsker å få til et godt samarbeid i Nordfjord. Men vi kan ikke akseptere at Måløy vgs. som er den største skolen med flest søkere, best på gjennomføring og høyest score på trivsel (elevundersøkelsen i 2023) skal miste over 100 elevplasser, bli en ren yrkesskole og bli den minste skolen i Nordfjord. Resultatet av et slikt forslag vil resultere i fraflytting, mindre næringsutvikling og mindre vekst i hele Nordfjord.