Svar til Alfred Bjørlo om nedbygging av myr i Selje

Det er med stor uro ein kan lese i media at Alfred Bjørlo, Venstre sin kandidat på stortinget vil hindre utbygging av ny brannstasjon på Hamremyra som er ei forlenging av Saramarka i Selje.

Alfred Bjørlo grunngjev dette med at det må bli slutt på unødvendig nedbygging av myr, stikkordet her er «unødvendig».

Selje sentrum består av fjøre, berghaugar, myr og fjell, berghaugane som vi har, er allereie utbygd, myrene som vi har er stort sett utbygd, fjellsidene som vi har kan vi ikkje bygge for nær, då er det rasfare.

Sjø og fjøre kan vi ikkje komme for nær, for der gjelder 100 meters kravet om ikkje bygging i strandsona, so det som omtalast som Selje sentrum er allereie utbygd.

Skal Selje utviklast i framtida so er dette området langs fylkesveg 618 den einaste plassen som kan brukast til detaljhandel og plasskrevjande næring, so dette er ikkje «unødvendig» bruk av myr som det blir hevda.

Får Bjørlo i gjennom sine planer so vil vi få ein ny lokalitetsdiskusjon på linje med kor bassenget skal ligge og det vil gå lang tid før ny brannstasjon er på plass i Selje.

Vi i Bygdeutviklingslaget arbeider for utvikling og ikkje avvikling som Bjørlo no legg opp til i Selje.

Vi håper inderleg at statsforvaltninga ser viktigheita av at Selje får lov å nytte dei områda som er sentrumsnære til utvikling og vekst for bygda.