Svar til havnedirektør i Nordfjord Havn

Takk for svaret, Kjell Fagna. Oppfordringa om å bli bedre informert håper jeg du også tar til innbyggere og forteller oss det du mener vi bør vite. At folk flest forstår at Nordfjord Havn (NH) arbeider for lokalsamfunnet inkluderer også meg. Imidlertid er ikke cruisevirksomhet en kjerneoppgave, men et arbeid NH er blitt gode på i tillegg til anna drift av havnene. Cruise er ingen ny næring, og NH er erfarne. Forventninger til at havna tar proaktive initiativ er positivt ment, men jeg forstår at innlegget leses som kritikk. Derfor velger jeg et grundigere innlegg som blir litt langt.

Turisme som næringsvei og område for utvikling av vårt samfunn med tilbud som øker bolyst og hjelper butikker og næringsliv er jeg og Kinn Arbeiderparti, veldig positive til.

Kommunens oppdrag for cruiseturismen konkurrerer om menneskelige og økonomiske ressurser, med for eksempel investeringer som nye brannstasjoner, institusjon, skoler, Nordfjordbadet etc. Hovedbudskapet mitt er at Nordfjord Havn bør strekke seg lenger for å minisere de negative konsekvenser som blir med folkemengdene, og at det bør gjøres nå. At du peker tilbake på kommunen og bruker ord som «treghet» faller på sin egen urimelighet. Det er vanskelig å finne mening i at turister skal prioriteres foran for eksempel ungdomsskoleelevene i Måløy som nå straks får ferdig en tryggere skolevei fra gt 1 til gt 3. Det er også de samme menneskene som jobber for nye Skram skole, brannstasjon, andre investeringer og daglig drift.

Turisme gir økt skatteinngang når lokalt næringsliv går godt og kommunen skal være med å legge til rette. Budsjettflertallet i Kinn desember 2022, satte imidlertid ikke av penger til toalett på Kannesteinen, Kråkenes fyr og Refvik. Jeg kan bare beklage at det NH har satt av må vente på nye vedtak. Politikk uten å prioritere penger blir tom for kraft og bygger ingen tillitt til politikken. NH har mye å vinne på å ha tett og god kontakt med politisk miljø, fordi informasjonsutveksling er lurt og vi har felles interesser.

Cruiseturismen globalt er ventet å øke med ca 2% årlig fremover og det gjøres en del av næringen for å få redusert sitt negative klimaavtrykk. Uten slik satsing vet rederne godt at man risikerer avvikling og forbud. Mange skip går fortsatt på tungolje og deler av satsingene bærer preg av grønnvasking mer enn realisme, men det tas skritt i rett retning som vi må tro fortsetter med høyere tempo. Cruiseturismen blir imidlertid aldri klimavennlig. Vårt bidrag til fotavtrykket i verden øker fordi vi stimulerer til det. Det bør arbeides hardt for en balanse mellom mengden anløp, tilbud vi klarer å etablere og samtidig forebygge vansker, ubehag og naturskade.

Bærekraftig utvikling av reiseliv. Kinn kommune vedtok enstemmig i kommunestyremøtet 13.juni, at det skal arbeides systematisk med bærekraftig utvikling av reiselivet. Det inkluderer cruiseturismen og forplikter også kommunens havner til miljøsertifisering. Et av kriteria er «Destinasjonsledelsen inklusiv Havnevesen skal gjennom en involverende prosess på reisemålet finne et omforent nivå på antall cruiseanløp og cruisegjester gjennom året.» Indikator for kriteriet er: «Er det satt en grense for maksimalt antall cruiseankomster (pax og skip) fordelt på dager gjennom sesong og år 2. Er denne grensen identifisert gjennom vurdering av kapasitet på vei- og transportmidler, toalettfasiliteter, attraksjoner, antall landbaserte turister og lokalbefolkningens behov 3. Antall gjennomførte incentiver eller tiltak som bidrar til å fordele anløp i tid og sesong.» Et annet kritera er: «Destinasjonsledelsen skal sikre nødvendig infrastruktur for å minimere belastning fra store grupper.» Dette skal måles blant annet ved i hvor stor grad man klarer å legge til rette toalettfasiliteter og sykler eller tilsvarende utslippsfrie alternativ til transport. Destinasjonsledelsen inkluderer Nordfjord Havn fordi det er der avtaler med skip og rederi skjer. Hvor stor påvirkning NH har på antall ankomster er jeg usikker på, så her er et kunnskaphull. Fyll gjerne på. Skjæringspunktet mellom masseturisme som et gode og en belastning må diskuteres, og arbeidet for miljøsertifiseringen vil nettopp bidra til vurderinger av ulike hensyn.

Turisme og turmål uten cruise. Det er viktig å ha respekt for at ikke alle ønsker cruiseturismen som del av sitt konsept. Noen vil bygge merkevare annerledes. For eksempel er fyrene våre små, sårbare og eksklusive.  Vi er et lite samfunn med få innbyggere og den fantastiske naturen vår er særegen for området. Om vi opplever positive ringvirkninger, så gjør ikke klima og natur det, men det kan hjelpes med avbøtende tiltak.

Innbyggerenes opplevelse. De vanlige positive opplevelsene folk har, og som vi ser godt når Fjordenes Tidende har intervjuet folk på gata i Måløy, er at vi er stolte av at folk får oppleve plassen vår, at det er veldig kjekt med folkelivet og at verden kommer til oss. For noen av våre innbyggere oppleves trengselen som voldsom. Vestlandsforskning sin undersøkelse (Notat: Cruisedestinasjoner uten cruiseturisme – innbyggernes opplevelser, 2021) forteller at vanlige negative opplevelse av cruiseturismen er følelsen av overveldelse og invadering. De fant også de samme positive opplevelser som Måløyværingene beskriver. Begge typer opplevelse er viktig å ha med seg. Den positive stemninga må ikke bli så klam og tvingende at andre meninger knebles. Det tjener ikke verken NH eller lokalsamfunnet godt. Det har tross i alt det fine, kommet for mange folk på kort tid og vi kan ikke benekte belastninger på samfunnet. Både mennesker og natur. Effekter merkes også for folk og steder utenfor Kinn kommune, og det er klart at Nordfjord Havn og turoperatører bærer et stort ansvar for totalen i dette.

Kapitalstrøm: 5% av inntektene tilfaller havna. Hvor mye er det i penger for Nordfjord Havn for denne sesongen? Siden det med dagens vedtekter er mulig å bidra til infrastruktur og satsinger sammen med kommunen, så er det nok ikke umulig å øke beløpet. Mitt poeng med å bidra mer, står derfor godt selv med dagens vedtekter.

I rapporten havnedirektøren viste til, fra 2014, og Menon laget tilsvarende rapport om cruiseturismen i Bergen i 2018, estimeres indirekte omsetning til 59 mill. kroner i Olden 2013. Mens direkte omsetning er penger som er enkle å telle (litt over 6 mill for NH i Olden 2013), er indirekte tall bygget på estimat og gjennomsnittstall av antakelser. Et av de usikre talla er antall passasjerer som faktisk går i land. Tallet er usikkert fordi rederiene ikke har noen interesse i å registrere eller oppgi dette. 141000 cruiseturister i Olden/Loen 2017 som står på nettsida antar jeg er det tallet båtene kan ta og at det ikke nødvendigvis samsvarer med hvor mange som går i land og benytter seg av lokale tilbud. Det kan derfor være ganske enkelt å legge på litt til bransjens fordel. Antall ansatte som direkte resultat av cruisesatsingen (55 i 2013) er oppgitt uten å si noe om dette er heilårs arbeidsplasser, om det er en omregning av sesongarbeid til årsverk eller sesongbaserte arbeidsplasser.

At cruisevirksomheten er en viktig inntektskilde for Nordfjord Havn og at det legger igjen økonomiske fordeler i lokalsamfunna er et faktum. Diskusjonen går mer på størrelser og omkostninger det har for oss. De som virkelig tjener på cruise, er selvfølgelig rederiene. De har alt å tjene på å få blåst opp positive resultater og dempet de negative sidene.

Hva nå? Politisk er det både naturlig og nødvendig å hente fram mer enn skryt, det må vi vel være enige om enten vi snakker som politisk parti, havnevirksomheten eller reiselivsaktører.

Det er nødvendig å få på plass gode samarbeidsavtaler mellom Nordfjord Havn, reiseoperatørene og Kinn kommune – det er alle aktører som inngår i det som må forstås i begrepet destinasjonsledelse. Dette er et arbeid som burde vært gjort allerede. Utvikling av reiselivet gjøres best sammen og alle må delta i prosessen. En helhetlig utvikling krever det. Et medansvar tar man sammen og et interkommunalt selskap forventes å oppleve seg som en del av et hele.

Riktig lykke til med resten av sesongen. Jeg koser meg med folkelivet, gleder meg på vegne av butikker og kafeer som får oppsving og så skal Arbeiderpartiet arbeide for et godt, mer bærekraftig og balansert reiseliv i Kinn kommune.