Å støtte flytting av tilbud til Nordfjordeid er ikke en invitasjon til samarbeid i Nordfjord

Det er skuffende å lese uttalelsene fra daglig leder i Stad Vekst i Fjordabladet 9 mars i artikkelen «Vi kan ikkje akseptere ei slik endring» der jeg oppfatter at hun indirekte støtter nedlegging av studiespesialiserende ved Måløy vgs. Hun skriver at vi må stå sammen i Nordfjord for å beholde bredden i tilbudet for den videregående opplæringen i vår region.

Men i neste omgang så skriver hun at det er behov for to linjer på studiespesialiserende ved Eid vgs. og at et bredt og sterkt næringsliv i hele Stad kommune ikke kan godta endring her. Endringen, som her daglig leder viser til, er at de ikke kan godta endring i høringsutkastet for ny vgs. struktur for Vestland fylke, om å flytte en klasse med studiespesialiserende fra Måløy vgs. til Eid vgs.

Med dette forslaget vil Måløy vgs. bli helt uten studiespesialisering, mens Eid vgs. skal få to klasser på studiespesialisering på bekostning av Måløy vgs. og Firda vgs. Vestland fylkeskommune har presentert tallene som viser førsteønsket til elevene for skoleåret 24/25. Måløy vgs. har 33 søkere til studiespesialisering. Eid vgs. har 42 søkere. En klasse på studiespesialisering har 30 plasser, så med tanke på søkertallene så har ikke Eid vgs. nok søkere til to klasser for skoleåret 24/25.

Måløy vgs. har nok søkere til en klasse på studiespesialisering. Det samme gjelder for Firda vgs.

I Nordfjord har vi fire videregående skoler, og vi har klart å stå samlet om å opprettholde alle disse fire skolene, samt ha et tilbud som er godt tilpasset næringslivet sitt behov i de forskjellige kommunene. Skal vi snakke om samarbeid i Nordfjord, så forventer jeg at Stad Vekst forstår behovet for å opprettholde studiespesialiserende ved de andre skolene i Nordfjord. De to rektorene ved Firda og Stryn vgs. har vært ute og sagt at de mener det bør være studiespesialiserende ved alle de videregående skolene i Nordfjord. Fra Eid vgs. har det vært stille.

Selje bygdeutviklingslag har imidlertid uttalt seg. De skriver i en uttalelse at det er mange elever fra Selje og ytre del av Stad kommune som har Måløy vgs. som førstevalg ved søknad til videregående skole. De skriver også at dette forslaget fra arbeidsgruppen i Vestland fylkeskommune vil føre til at ungdommene deres får færre valgmuligheter og mister muligheten til å bo hjemme og dagpendle. Tilbudene som Måløy vgs. har gjør at ungdommene kan bo lenger hjemme noe som er viktig for lokalsamfunnet i Selje, og med Kystekspressen som fra 1. mai skal gå mellom Selje- Måløy-Florø, så vil skolen bli enda mer sentral for elever fra ytre del av Stad kommune. Har Stad Vekst snakket med sine medlemmer i ytre del av Stad kommune om hva de tenker om denne nedbyggingen av Måløy vgs.?

Det bør være i Stad Vekst og Stad kommune sin interesse å jobbe for et godt tilbud ved både Eid vgs. og Måløy vgs. med tanke på innbyggere og næringsliv i hele kommunen.

Tilbudet ved Måløy vgs. blir rasert

Måløy Vekst er sjokkert over det radikale høringsutkastet som rammer Måløy vgs. desidert mest av alle de videregående skolene i Nordfjord. I forslaget foreslår man å ta vekk 109 elevplasser fra Måløy vgs. Eid vgs. mister et tilbud, frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign, men får i gjengjeld en klasse med studiespesialisering fra Måløy vgs., som gjør at de ikke mister noen elevplasser totalt.

Med dette forslaget blir Måløy som har vært den største skolen i Nordfjord, den minste skolen i Nordfjord og en ren yrkesskole, mens Eid vgs. blir den største skolen i Nordfjord. Om en ser på søkertallene for neste skoleår, så ser man at Måløy vgs. er den skolen med flest søkere (341), mens Eid vgs. har 293 søkere, Firda vgs. 272 og Stryn vgs. 227 søkere.

Med dette forslaget er det helt tydelig et ønske om sentralisering og lage en storskole på Nordfjordeid på bekostning av de andre skolene i Nordfjord, og da spesielt Måløy vgs. og Firda vgs. som begge skal miste studiespesialiserende. Arbeidsgruppen skriver at det er en del overkapasitet i tilbudsstrukturen, og at det er ledige plasser på studiespesialisering. Men dette gjelder ikke for Måløy vgs. Skolen har høy oppfyllingsgrad, og det er oversøking til studiespesialiserende av lokale søkere som ønsker å gå på studiespesialiserende ved Måløy vgs.

Arbeidsgruppen sin anbefaling når det kommer til studiespesialiserende har derfor lite med søkertall eller næringslivet og arbeidslivet sitt behov i Nordfjord.  Studiespesialisende er selve navet ved en videregående skole med tanke på at alle yrkesfag har fellesfag, og at man har gode fagkrefter i allmenne fag som man kan bruke både på yrkesfag og studiespesialiserende.  Så hvorfor da ta vekk et velfungerende tilbud som er helt avgjørende for rekruttering til det sterke næringslivet på kysten?  Det bør være næringslivet sitt behov og elevene sine valg som bør definerer tilbudsstrukturen i videregående skole. I Nordfjord gjør man det motsatt ved å foreslå å ta bort disse tilbudene ved Måløy vgs.

Fra Stad kommune pendlet det 369 personer til Kinn kommune i 2022, mens det var kun 145 personer som pendlet fra Kinn til Stad kommune (Menon Economics, 2023). Dette viser at Måløy er en attraktiv arbeidsplass for arbeidstakere fra Stad kommune. Måløy vgs. er også den skolen i Nordfjord med flest søkere, som her skal gi vekk elevplasser til andre skoler i Nordfjord med lavere søkertall.  Jeg regner ikke med at Vestland fylke ønsker å føre en politikk hvor man bygger ned det sterke næringslivet på kysten ved å sentralisere utdanning og offentlige arbeidsplasser til kun indre deler av fylket.

La oss stå sammen i Nordfjord om å beholde et godt tilbud og studiespesialiserende ved alle de fire videregående skolene våre!  Nå er det på tide at alle ordførerne og rektorene ved de videregående skolene i Nordfjord møtes og snakker om oppriktig samarbeid i Nordfjord, som gagner alle og ikke kun noen få.