Stort fo­kus på sam­spel, all­sidi­ge læ­ra­rar, og ein kom­mu­ne som sat­sar på kul­tur, er opp­skrif­ta på suk­sess, mei­ner kulturskulerektor i Bremanger Grete Berntzen.

Kul­tur­sku­len i Bre­man­ger har per i dag 300 plas­sar, og flei­re vil vere med. 30 står på ven­te­lis­te til både gi­tar og pi­a­no­un­der­vis­ning, og 70 ven­tar på dan­se­un­der­vis­ning.

– Eg trur grun­nen til at vi gjer det så bra er at po­li­ti­ka­ra­ne og Bre­man­ger kom­mu­ne har vald å spe­le på lag med kul­tur­sku­len trass i den vans­ke­le­ge øko­no­misk si­tua­sjo­nen i kommunen. Dei har skjer­ma kul­tur­sku­len mot sto­re kutt, slik at bor­na skal ha gode til­bod i kul­tur­sku­len, seier Berntzen.

I nabokommunane er situasjonen imidlertid ein heilt annan.

Les heile saka om korleis kulturskulane våre er organisert i Fjordenes Tidende si papirutgåve.