For å motta prisen må vinnaren ha gjort ein særskilt innsats for å ta vare på kvalitetar eller tradisjonar ved kulturlandskapet.

– Sommaren er tida då innsatsen til desse flinke røktarane av kulturlandskapet vert synleg. Fylkesmannen oppmodar difor alle som ferdast rundt om i fylket til å vere merksame på gode kandidatar til prisen, heiter det i ei pressemelding.

Kandidatar til prisen vert vurderte etter sin innsats for kulturlandskapet. Døme på slik innsats kan vere skjøtsel av kulturminne og kulturmiljø, fremjing eller bevaring av biologisk mangfald, gjere kulturlandskapet tilgjengeleg for ålmenta eller formidling av kulturhistorie i landskapet.