Skal etablere eit eige kystråd

Fylkestinget har vedtek ein strategisk plan for kysten. Regional strategisk plan for kysten skal stake ut kursen for vekst i kystregionen fram mot 2029, og allereie i løpet av året skal kystkommunane etablere eit kystråd.

Bak frå venstre: Kristin Maurstad (ordførar Vågsøy), Morten Askvik, (ordførar Hyllestad), Ola Teigen (ordførar Flora), Odd Harald Eide (varaordførar Gulen), Jan vidar Smenes (varaordførar Selje) Framme frå venstre: Gunn Åmdal Mongstad (ordførar Gulen), Gunnhild Berge Stang (ordførar Fjaler), Audun Åge Røys (ordførar Bremanger), Jenny Følling (fylkesordførar), Gunnar Osland (varaordførar Askvoll). Foto: Sogn og Fjordane fylkeskommue/ Sondre Sognnes Haugen 

Nyheter

– Fylkeskommunen ynskjer å satse på kysten. Difor har vi laga ein plan som peikar ut dei viktige satsingsområda. Målet er å skape fleire arbeidsplassar og auke busetjinga på kysten, seier fylkesordførar Jenny Følling i ei pressemelding.

Fylkeskommunen, kommunane og representantar frå næringane på kysten meiner meir forpliktande samarbeid og meir kartlegging av ressursane i kystsona er avgjerande for å nå målet om ein meir attraktiv kystregion.


Desse står samla for å skape vekst på kysten av Framtidsfylket

Strategisk plan for kysten av Sogn og Fjordane skal ferdigstillast i vår. Vågsøy, Selje og Bremanger var blant kommunane som deltok i eit større planleggingsmøte i Florø denne veka.

 

Planen, som vart vedteken i fylkestinget 13. juni, inneheld fire satsingsområde:

  • Etablere eit kystråd
  • Ta styringa i kampen om sjøareal og strandsone
  • Knyte saman kysten med betre infrastruktur
  • Auke skaparkrafta og evna til nyskaping

Til kvar av dei fire satsingsområda er det knytt ei rekke tiltak. For kvart tiltak er det presisert kven som skal vere initiativtakar, støttespelar og i kva tidsrom tiltaket skal bli gjennomført.

I planarbeidet har fylkeskommunen samarbeida tett med kystkommunane, i tillegg har òg fylkesmannen, fiskeridirektoratet, Statens vegvesen og kystverket vore viktige bidragsytarar.

– Vi ønskjer spesielt å takke kommunane på kysten for godt samarbeid. Vi opplever at planen har fått ei sterk forankring i kommunane og dette gir eit godt grunnlag for vidare arbeid. Undervegs i planprosessen har vi også fått nyttige innspel frå organisasjonar, næringsliv og andre kompetansemiljø på kysten. Dette er vi veldig takksame for, seier plansjef Synnøve Stalheim.